x
OPGELET! Het kantoor in Deinze is verhuisd naar Gent! Vanaf 15 februari 2017 verwelkomen wij u op onze nieuwe locatie in de Bijenstraat 22, 9051 Gent.
x

Een eigen webshop beginnen: fiscale en juridische aandachtspunten!

Dit artikel werd geschreven door Floris De Ruyck, Sven Loosvelt.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De verkoop van producten via het internet (e-commerce) zit al geruime tijd in de lift. Tussen 2005 en 2012 is de omzet van e-commerce in België met niet minder dan 875% gestegen. In 2013 hebben bijna 60% van de Belgen minimaal één aankoop via internet gedaan. Het einde van de groei is nog niet in zicht.  

De verkoop via het internet heeft onmiskenbare voordelen in vergelijking met traditionele winkels. Met een webshop kan u sneller, eenvoudiger en goedkoper een veel groter aantal klanten bereiken - ook in het buitenland - die op hun beurt niet gebonden zijn aan openingsuren en vaak over een ruimer aanbod kunnen beschikken.
 

Bent u als ondernemer ook van plan om uw producten binnenkort via het internet aan te bieden? Een webshop starten heeft een aantal juridische en fiscale implicaties waarmee rekening moet worden gehouden. We zetten de belangrijkste principes kort op een rij en beperken ons in deze bijdrage tot de verkoop van goederen.
   

Algemene juridische verplichtingen  

Het opstarten van een webshop brengt een aantal verplichtingen met zich mee, niet in het minst omdat de wetgever een verzwaarde informatieplicht aan de verkoper heeft opgelegd. De praktijk toont aan dat een groot aantal webshops op vandaag wettelijk niet in orde is.  

Voor de uitbating van een webshop is een ondernemings- en btw-nummer noodzakelijk. Ook de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is wettelijk verplicht.  

Er geldt geen specifieke verzekeringsplicht. Toch is het aangeraden om een brandpolis, een polis burgerlijke aansprakelijkheid na levering en een polis uitbating af te sluiten om de risico's te beperken. Een polis burgerlijke aansprakelijkheid onderneming zal hierbij meestal volstaan. Een data protection verzekering is in opmars en beschermt de ondernemer voor schade ingevolge diefstal of verlies van gegevens, zowel eigen gegevens (klantenlijsten, leveranciers, stock) als gegevens van klanten (bankgegevens). Dit valt evenwel niet onder de polis onderneming.  

Specifieke juridische verplichtingen voor e-commerce
 

Uitgebreide informatieverplichtingen
 

In 2014 is de wetgeving rond e-commerce gewijzigd waardoor er een verzwaarde informatieplicht geldt voor webshops met als doel de consument voldoende te informeren.  

De webshop moet duidelijk de identiteit van de verkoper vermelden. Dit houdt in dat de volledige naam, het adres, het btw-nummer evenals een telefoonnummer en e-mailadres op de site moeten vermeld worden. Gebeurt de uitbating via een vennootschap, dan moet u de bevoegde rechtbank opgeven.  

E-commerce is onderworpen aan de wetgeving van de verkoop op afstand waardoor de consument vóór de bestelling informatie moet krijgen over het product, de voornaamste kenmerken, de prijs (belastingen inbegrepen), de leveringskosten, de wijze van betaling, levering (al dan niet in voorraad), de leveringstermijn, de terugname van het product, de geldigheid van een aanbod of prijs, de retourkost, de wettelijke garantie en het beleid inzake klachtenbehandeling. Bij diensten gelden er nog aanvullende informatieverplichtingen.  

Alle informatie moet in duidelijke en begrijpelijke taal worden weergegeven op de pagina van het product zelf of via een duidelijke verwijzing naar de algemene verkoopsvoorwaarden die de consument uitdrukkelijk moet aanvaarden en kan bewaren. Tijdens de bestelprocedure moet informatie gegeven worden over de taal van de verkoopovereenkomst, moet er een overzicht zijn van het verloop van de procedure en moet de consument kunnen aangeven of hij invoerfouten heeft gemaakt en gevraagd worden deze te corrigeren voor de definitieve bestelling. De consument moet aan het begin van de bestelprocedure weten of er leveringsbeperkingen gelden en vlak na de effectieve bestelling er op gewezen worden dat er vanaf dat moment een betalingsverplichting is.   Na de bestelling moet de klant een bevestiging van zijn aankoop ontvangen, ten laatste op de dag van de bestelling (bijvoorbeeld via e-mail). De bevestiging moet wederom alle relevante informatie die de bestelling voorafgaat, bevatten.  

Verzakingsrecht  

Iets wat vaak over het hoofd wordt gezien is het feit dat de consument het recht heeft binnen een termijn van 14 kalenderdagen af te zien van de aankoop en dit kosteloos zonder opgave van reden. Een schriftelijke mededeling volstaat. De verkoper heeft de verplichting de consument hierop te wijzen door het recht op verzaking te vermelden op het betalingsbewijs, apart van de verkoopsvoorwaarden. De verkoper moet ook een modelformulier voor herroeping bijvoegen. Wanneer men nalaat dit te doen, mag de consument de producten in principe houden, zonder gehouden te zijn tot betaling.  

Aansprakelijkheid en privacy
 

Naast een informatieplicht is ook een Legal Disclaimer en privacy clausule op de website een noodzaak. De disclaimer is een bescherming voor de webshop en beperkt de aansprakelijkheid tegenover derden. Het is aangewezen om op elke pagina van de website een link naar de disclaimer te plaatsen.  

Een privacy clausule moet de consument wijzen op het gebruik van zijn gegevens. De consument moet weten hoe zijn persoonsgegevens verwerkt worden en wie de verantwoordelijke is voor de verwerking. Daarnaast moet hij ook het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden kennen. Een privacy clausule moet de vermelding bevatten dat men het recht heeft zijn gegevens in te kijken en te verbeteren.  

Gebruik van cookies  

Cookies hebben als doel bepaalde gegevens van websitebezoekers te bewaren om de klantenervaring bij een volgend bezoek te verbeteren. Vaak wordt die informatie doorgespeeld aan derden (third party cookies). Om de consument te beschermen moet hij bij zijn bezoek expliciet de keuze krijgen om al dan niet third party cookies te aanvaarden en zich al dan niet akkoord te verklaren dat gegevens aan derden worden doorgestuurd.  

Fiscale aandachtspunten
 

Verkoop in België
 

Bij de verkoop van goederen met levering in België is er geen probleem. Het is steeds de Belgische btw-wetgeving die van toepassing is. U rekent bijgevolg gewoon Belgische btw aan op uw factuur. Het tarief (6%, 12% of 21%) is afhankelijk van de verkochte producten.

Verkoop binnen de EU aan particulieren
 

Volgens het algemeen principe is de Belgische btw van toepassing waardoor gewoon Belgische btw wordt aangerekend aan op uw factuur.  
Indien de verkopen in een bepaalde lidstaat echter een bepaalde drempel overschrijden, wordt de btw-wetgeving van die lidstaat van toepassing. Dit betekent dat de verkoper voor de rest van het kalenderjaar en het volgende kalenderjaar btw van de lidstaat van de afnemer moet aanrekenen. Het gevolg is verplichte registratie als btw-plichtige in het betreffende land om aldaar de btw te betalen.   In onze vier buurlanden is deze drempel gelijk aan 100.000 EUR. Wanneer de verkopen aan particulieren in een kalenderjaar in een bepaald buurland het bedrag van 100.000 EUR overschrijden, is de registratie voor btw-doeleinden verplicht. De drempels in andere lidstaten kunnen heel wat lager liggen.  

Er is ook de mogelijk om de verkopen aan particulieren met levering in een andere EU-lidstaat onmiddellijk aan de btw-wetgeving van de betreffende lidstaat te onderwerpen, ook al werd de drempel nog niet overschreden. Vrijwillige registratie voor btw-doeleinden in de lidstaat van de afnemer is dan het uitgangspunt. Het factureren gebeurt dan steeds met aanrekening van buitenlandse btw en wordt betaald via de periodieke btw-aangiften in het buitenland.   In landen met een lager btw-tarief dan België kan op die manier een hogere winstmarge worden gerealiseerd. Dit voordeel moet worden afgewogen tegen de administratieve last die een buitenlandse btw-registratie met zich meebrengt.  

Verkoop aan gewone btw-plichtigen
 

Bij de verkoop aan btw-plichtigen met levering in een andere EU-lidstaat is de regeling heel wat eenvoudiger. Hier is er sprake van een vrijgestelde intracommunautaire levering in België. De klant moet dan btw betalen in zijn land. De factuur mag dan ook opgesteld worden zonder aanrekening van enige btw.   Belangrijk voor de Belgische btw-controle is wel dat men een correct btw-nummer van de klant ontvangt in het land waarnaar de goederen worden verzonden én dat de goederen effectief vervoerd worden vanuit België naar die andere EU-lidstaat.  

Verkoop aan specifieke btw-plichtigen
       
                                                                                        
Bij de verkoop met levering in een andere EU-lidstaat aan een btw-plichtige zonder recht op aftrek, een zogenaamde vrijgestelde kleine onderneming, of een niet-btw-plichtige rechtspersoon zijn er drie mogelijkheden. Naargelang het geval wordt er Belgische btw aangerekend, buitenlandse btw of is er sprake van een vrijgestelde intracommunautaire levering (indien de klant zijn intracommunautaire verwervingen aldaar aan de btw moet onderwerpen).  

Welke regeling van toepassing is hangt af van welke drempels van EU-handelingen telkens overschreden worden door de verschillende partijen.  

Inkomstenbelasting
 

Op het vlak van de directe belastingen stelt zich de vraag in welk land vennootschapsbelasting moet betaald worden (of personenbelasting in het geval van een eenmanszaak).  

Is een onderneming belastingen verschuldigd in een land waar zij vaak producten verkoopt? Dit zal enkel het geval zijn indien de onderneming wordt geacht te beschikken over een 'vaste inrichting' in de betreffende lidstaat. Een onderneming kan over een vaste inrichting beschikken in een land indien ze daar een fabriek of een kantoor opent of nog indien er vertegenwoordigers van de onderneming actief zijn, die al dan niet contracten kunnen sluiten in naam van de onderneming. 

Een gewone levering in een ander land zal doorgaans geen vaste inrichting uitmaken. Zelfs het louter aanhouden van een voorraad handelsgoederen zal in de meeste lidstaten niet leiden tot het bestaan van een vaste inrichting. Een onderneming zal dus door het opzetten van een webshop in de meeste gevallen enkel in België belastingen betalen.    

Aarzel niet om ons te contacteren bij eventuele vragen omtrent het opzetten van een webshop voor uw onderneming. Met onze expertise kunnen wij u op juridisch en fiscaal vlak bijstaan om een succesvolle webshop uit te bouwen.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool
recent inzicht

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool

Sinds 1978 voorziet de Belgische wet dat ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, bewakingssector of vleessector, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de fiscale en sociale schulden van hun medecontractanten.

Discussie omtrent SCI laait terug op
recent inzicht

Discussie omtrent SCI laait terug op

Een nieuw arrest van het Hof van Cassatie leidt opnieuw tot rechtsonzekerheid omtrent de fiscale behandeling van inkomsten die Belgische inwoners verkrijgen van een Franse 'translucide' SCI.

5 FAQ's over btw: als buitenlandse onderneming handelingen verrichten in België (3)
recent inzicht

5 FAQ's over btw: als buitenlandse onderneming handelingen verrichten in België (3)

Een buitenlandse onderneming met Belgisch btw-nummer importeert goederen van buiten de E.U. in België om deze vervolgens aan Belgische en Europese ondernemingen te verkopen. Hoe kan de voorfinanciering van de Belgische btw worden vermeden ?

Vangnetbepaling in de BNI: enkel nog tussen verbonden partijen!
recent inzicht

Vangnetbepaling in de BNI: enkel nog tussen verbonden partijen!

Met de Wet van 18 december 2016 (Belgisch Staatsblad 20 december 2016) werd de zogenaamde 'catch-all clausule' van art. 228, § 3 WIB grondig hervormd. De nieuwe wet is retroactief van toepassing sinds 1 juli 2016.

Verhoogde investeringsaftrek: vraag uw attest aan voor 31 maart!
recent inzicht

Verhoogde investeringsaftrek: vraag uw attest aan voor 31 maart!

Voor bepaalde investeringen bestaat een stelsel van verhoogde investeringsaftrek van 13,5%. Deze attesten moeten aangevraagd worden binnen een termijn van drie maanden volgend op de laatste dag van het boekjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren