/

/

fiscale steunmaatregelen covid-19 verder uitgebreid

COVID-19
05 april 2021

door Dries Torreele

Fiscale steunmaatregelen COVID-19 verder uitgebreid

De voortdurende coronacrisis en de hieraan gekoppelde negatieve impact op de ondernemers hebben de wetgever ertoe aangezet enerzijds een aantal bestaande fiscale steunmaatregelen te verlengen en anderzijds vijf nieuwe maatregelen te introduceren. Wij zetten deze voor u op een rij:

Fiscale steunmaatregelen COVID-19 verder uitgebreid

Belastingvermindering kwijtschelding huur

Verhuurders die huur kwijtschelden van huurders die hun zaak verplicht moeten sluiten wegens de coronamaatregelen kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021. Dit fiscaal voordeel wordt beperkt tot 5.000 EUR per maand per huurovereenkomst en00000 45.000 EUR per maand per verhuurder.

Verlaagde nalatigheidsinteresten btw en accijnzen

De nalatigheids- en moratoriuminteresten inzake btw en accijnsrechten zullen worden verlaagd zodat ze meer in lijn komen met de interesten die gehanteerd worden in de inkomstenbelastingen. Het tarief van 9,6% (0,8% op maandbasis) zal worden verlaagd tot 4% voor btw en 2% voor de accijnsrechten. Deze normalisering van de interestvoet wordt enkel toegestaan voor het tweede kwartaal van 2021.

Afschaffing decembervoorschot

Het decembervoorschot in de btw werd een eerste keer (eenmalig) afgeschaft voor december 2020. Nu komt er een definitieve afschaffing van dit voorschot. 

Terugbetaling btw-tegoed

Wanneer btw-plichtigen een vordering hadden jegens de fiscus kon dit btw-tegoed maar teruggevraagd worden indien het bedrag bij een kwartaalaangever minstens 615 EUR was en bij een maandaangever 1.450 EUR. Dit met uitzondering van de eindejaarsaangifte waarvoor een minimumbedrag van 245 EUR gold. Deze drempels worden verlaagd tot 400 EUR voor periodieke aangiften of 50 EUR voor starters en eindejaarsaangiften. 

Belastingvrijstelling ontvangen vergoedingen

De vergoedingen die worden ontvangen door gewesten (zoals bv. het Vlaams beschermingsmechanisme), gemeenschappen, provincies of gemeenten blijven vrijgesteld van belasting tot 31 december 2021.  

COVID-19 tax shelter

De maatregel waardoor particulieren in 2020 een belastingvermindering van 20% konden genieten door een investering in het kapitaal van een KMO die geconfronteerd werd met een omzetdaling van 30%, wordt uitgebreid naar 2021. Concreet zal dit kunnen voor particulieren die nieuwe aandelen verwerven tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 in een KMO-vennootschap die een omzetdaling heeft gekend van minstens 30% voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het maximum investeringsbedrag is 100.000 EUR en de vennootschap mag maximum 250.000 EUR dergelijke inbrengen hebben ontvangen. 

Vrijstelling overuren cruciale sectoren

Bezoldigde overuren in de cruciale sectoren blijven vrijgesteld van belasting gedurende het tweede kwartaal van 2021. Dit voor een maximum van 120 uren voor het eerste en tweede kwartaal samen.

Thuiswerkvergoeding

In haar circulaire 2021/C/20 had de fiscale administratie gesteld dat een forfaitaire terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever ten belope van 129,48 EUR zou worden aanvaard als onbelaste vergoeding voor ‘bureaukosten’. Naast het feit dat de fiscus deze thuiswerkvergoeding ook zal aanvaarden buiten de context van corona wordt het aanvaarde bedrag nu opgetrokken tot 144,41 EUR voor de periode van 1 april 2021 tot 30 juni 2021.

Verlengingen

De volgende maatregelen die reeds golden tot 31 maart 2021 worden verlengd tot 30 juni 2021:

  • 6% btw voor mondkapjes en handgels (i.p.v. 21%)
  • 15% bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werklozen
  • Uitstel van betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw blijft mogelijk als een individueel verzoek wordt ingediend waarbij een verzoek tot afbetaling wordt verricht en de impact van de coronacrisis op de betalingsmoeilijkheden wordt geduid.
Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.