/

/

uitgelicht: de belangrijkste maatregelen van de franse 'loi de finances' en 'loi de financement de la sécurité sociale'

Tax & Legal
16 februari 2021

door Febe Louage en Matthieu Van Gucht

Uitgelicht: de belangrijkste maatregelen van de Franse 'loi de finances' en 'loi de financement de la sécurité sociale'

Zoals altijd bij het begin van het jaar worden er in de 'loi de finances' (Wet betreffende financiën) en 'loi de financement de la sécurité sociale' (Wet betreffende de financiering van de sociale zekerheid) enkele nieuwe maatregelen opgenomen voor ondernemingen in Frankrijk. Doet u zaken in Frankrijk? Bent u van plan zich in Frankrijk te vestigen? Dan zijn deze nieuwe bepalingen misschien ook wel van belang voor uw onderneming. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor het komende jaar.

Uitgelicht: de belangrijkste maatregelen van de Franse  'loi de finances' en 'loi de financement de la sécurité sociale'

Zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen (TPE-PME): een nieuw belastingkrediet voor energierenovatie!

Sinds 1 oktober 2020 en tot 31 december 2021 kan uw onderneming een belastingkrediet van 30 % krijgen voor de uitgaven die verband houden met de energierenovatie van uw bedrijfsgebouw. Het belastingkrediet is van toepassing voor uitgaven tot 25.000 euro. 

Het krediet wordt verleend op voorwaarde dat de werken worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman die erkend is voor de bescherming van het milieu ('reconnu garant de l'environnement' - RGE).

Om te weten te komen of en onder welke voorwaarden toekomstige werken in uw onderneming in aanmerking komen voor dit belastingkrediet, kunt u contact opnemen met de FAIRE-adviseurs via deze website.

Verlaagd tarief vennootschapsbelasting: nieuwe voorwaarden

Bepaalde kmo's in Frankrijk hebben voor een deel van hun belastbare winst recht op een verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting. Sinds 1 januari 2021 werden de toepassingsvoorwaarden voor dit verlaagde tarief versoepeld.

Ter herinnering: in 2021 bedraagt het normale tarief van de vennootschapsbelasting in Frankrijk 26,5 % (27,5 % voor grote ondernemingen met een omzet van minstens 250 miljoen euro). 

Dit zijn de nieuwe voorwaarden om in Frankrijk in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief van 15 % op de eerste 38.120 euro van de belastbare winst:

  • De omzet (excl. btw) moet minder dan 10 miljoen euro bedragen (vroeger was dat 7,63 miljoen euro àNieuw);
  • Het maatschappelijk kapitaal moet volledig volgestort zijn; 
  • De onderneming moet voor minstens 75 % permanent in handen zijn van natuurlijke personen of van een of meerdere ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden voor het verlaagde tarief. 

Zone de Revitalisation Rurale (ZRR): maatregel verlengd!

Als u een onderneming overneemt of opricht in een Stedelijk Revitaliseringsgebied (ZRR), heeft u recht op een tijdelijke vrijstelling van de belasting op de winst.  Die maatregel (die eind 2020 zou worden opgeheven) werd voor twee jaar verlengd.

Concreet wordt er een volledige vrijstelling van de belasting op de winst toegekend voor een periode van 60 maanden, gevolgd door een degressieve belastingverlaging gedurende 36 maanden, te rekenen vanaf de opstart van de activiteit: 75 % van de winst gedurende 12 maanden, 50 % gedurende de 12 daaropvolgende maanden en 25 % tijdens de laatste 12 maanden. 

Bepaalde grensgebieden met België zijn ingedeeld als Stedelijke Revitaliseringsgebieden, met name het departement Aisne en de Ardennen.

COVID-19: nieuwe maatregelen voor de vrijstelling van sociale bijdragen

In de 'loi de financement de la sécurité sociale pour 2021' (LFSS) werd een nieuwe maatregel ingevoerd voor de vrijstelling van sociale werkgeversbijdragen voor kmo's met minder dan 250 werknemers die het meest getroffen zijn door de tweede golf van de COVID-19-pandemie. 

De betrokken werkgevers worden vrijgesteld van sociale werkgeversbijdragen voor ziekte, zwangerschap, invaliditeit en overlijden, ouderdom, gezinstoelagen, werkongevallen en beroepsziekten, bijdragen aan het huisvestingfonds (FNAL), solidariteitsbijdragen (CSA) en bijdragen aan de werkloosheidsverzekering. 

Meerwaarde op de verkoop van bedrijfsruimten: wijziging!

In principe wordt de meerwaarde op de verkoop van activa door uw vennootschap opgenomen in het resultaat van het boekjaar. Wanneer het om de verkoop van bedrijfsruimten gaat, is er een bijzondere regeling van toepassing.

Indien u ten laatste op 31 december 2024 uw bedrijfsruimte verkoopt aan een rechtspersoon, die zich ertoe verbindt, er een voor woning bestemd gebouw van te maken, geldt voor de meerwaarde van een dergelijke verkoop een verlaagd tarief van 19 %. 

Territoriale economische bijdrage (CET) en bijdrage op de toegevoegde waarde (CVAE): verminderde bijdragen in het vooruitzicht...

Ter herinnering, de CET bestaat uit twee belastingen: de grondbelasting voor ondernemingen (CFE), die gebaseerd is op de huurwaarde van onroerende goederen waarop een grondbelasting betaald moet worden, en de bijdrage op de toegevoegde waarde (CVAE), die ondernemingen met meer dan 500.000 euro omzet moeten betalen.

  • In 2021 wordt de CVAE gehalveerd door een verlaging van het belastingtarief met 50 % en van het bedrag van de minimumbijdrage. 
  • Het maximumtarief van de CET wordt dan weer verlaagd van 3 % naar 2 % van de toegevoegde waarde (artikel 8 van de 'loi de finances pour 2021').

Wenst u meer informatie over deze nieuwe maatregelen?  Wilt u te weten komen of u hiervoor in aanmerking komt? Neem  dan contact op met onze grensoverschrijdende specialisten.

Deel dit artikel

Febe Louage

Manager International febe.louage@vdl.be

Matthieu Van Gucht

Team Manager Accountancy matthieu.vangucht@vandelanotte.fr

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.