/

/

corona tax shelter: belastingvermindering voor wie investeert in ondernemingen met omzetverlies

Tax
15 oktober 2020

door Julie Vantomme en Siel Demeyer

Corona tax shelter: belastingvermindering voor wie investeert in ondernemingen met omzetverlies

Als gevolg van de coronapandemie zagen veel kmo-vennootschappen hun omzet sterk dalen. Velen onder hen moeten daarom op zoek naar extra financiële middelen. Om belastingplichtigen aan te moedigen om aandelen in deze vennootschappen te kopen, voorziet de regering tijdelijk in een interessante belastingvermindering. Dit wordt ook wel de ‘corona tax shelter’ genoemd. Maar wat houdt dat nu in?

Corona tax shelter: 20% belastingvermindering voor wie investeert in ondernemingen met omzetverlies

De nieuwe regeling is duidelijk gebaseerd op de reeds bestaande tax shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven. Wie tijdens de eerste vier jaar na de oprichting (starters) of tijdens de tien eerste jaren (groeiers) investeert in een kmo-vennootschap, geniet een belastingvermindering die kan oplopen tot 45 procent.

In tegenstelling tot de reeds bestaande systemen, wordt er onder de ‘corona tax shelter’ geen leeftijdsvoorwaarde opgelegd aan de kmo-vennootschappen waarin geïnvesteerd kan worden. Hier geldt wel de voorwaarde dat de omzet tussen 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30 procent is gedaald ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Bij een startende vennootschap wordt gekeken naar de omzet die in het financieel plan werd vooropgesteld.

Voor de belastingvermindering moeten nieuw uitgegeven aandelen op naam worden verworven. Deze moeten uiterlijk op 31 december 2020 worden volstort. Een inbreng in natura en een zogenaamde quasi-inbreng zijn uitgesloten.

Uitsluiting van vennootschappen

Net zoals bij de tax shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven, worden enkele vennootschappen uitdrukkelijk uitgesloten van de gunstregeling:

  • beursgenoteerde vennootschappen;
  • managementvennootschappen;
  • bepaalde vastgoedvennootschappen;
  • beleggings-, thesaurie- en financieringsvennootschappen;
  • vennootschappen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die is gevestigd in een belastingparadijs.

Daarnaast worden ook investeringen in bepaalde ondernemingen in moeilijkheden uitgesloten, zoals vennootschappen waarvan het netto actief is gedaald tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Combinatie met bestaande systemen

Een vennootschap kan dankzij de corona tax shelter tot 250.000 euro ophalen. Voor eenzelfde uitgave is geen cumul mogelijk met de bestaande tax shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven. Wel kan een vennootschap bijvoorbeeld een eerste kapitaalverhoging organiseren via de tax shelter voor startende ondernemingen, en een tweede kapitaalinjectie via de corona tax shelter. In het geval van een start-up kan er dus tot wel 500.000 euro ingezameld worden.

Corona tax shelter voor bedrijfsleiders

Een belangrijke versoepeling is dat ook bedrijfsleiders onder deze tijdelijke maatregel kunnen intekenen op de kapitaalverhoging van hun eigen vennootschap. Er moet echter rekening worden gehouden met de maximumgrens van 30 procent van het maatschappelijk kapitaal. Betalingen voor de verwerving van een hogere participatie geven geen recht op de belastingvermindering.

Belastingvermindering

Het investeringsbedrag waarvoor deze belastingvermindering kan worden verleend, is beperkt tot 100.000 euro. Dit grensbedrag geldt per belastingplichtige. In het geval van een gemeenschappelijke aanslag kan elke echtgenoot dus tot 100.000 euro storten met toepassing van de belastingvermindering. De belastingvermindering zelf bedraagt 20 procent en is overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken.

In principe moeten de aandelen 5 jaar worden behouden door de belastingplichtige. Wanneer deze voorwaarde of één van de andere voorwaarden niet worden nageleefd, dan volgt een (gedeeltelijke) terugname van de belastingvermindering.

Fiscaal attest

Om de belastingvermindering toe te passen, moet de belastingplichtige zijn aangifte in de personenbelasting van inkomstenjaar 2020 staven met een fiscaal attest. De vennootschap waarin werd geïnvesteerd stelt hiervoor een attest op waarin duidelijk wordt dat aan alle voorwaarden is voldaan. Daarnaast moet uit dit attest blijken dat de belastingplichtige de aandelen in het belastbare tijdperk heeft aangeschaft en die op het einde van dat belastbare tijdperk nog altijd bezit. Deze formaliteit geldt niet enkel voor het belastbare tijdperk van de investering, maar ook voor de 5 daaropvolgende belastbare tijdperken.