/

/

versoepeling fiscale regels voor belgische grensarbeiders in luxemburg

Tax & Legal
20 februari 2020

door Hannelore Durieu en Biene Ongenaert

Versoepeling fiscale regels voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg

Wanneer u als Belg werkt voor een Luxemburgse werkgever, betekent dat niet dat alle beroepsinkomsten automatisch in Luxemburg worden belast. België behoudt als woonstaat namelijk nog steeds belastingbevoegdheid over de inkomsten van werkdagen die buiten Luxemburg worden gepresteerd. Eerder werd al een versoepeling overeengekomen die toelaat dat Belgen 24 dagen buiten Luxemburg mogen werken zonder dat België heffingsbevoegdheid krijgt. Die regel zal worden uitgebreid.

Versoepeling fiscale regels voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg

Principe

Het Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag stelt dat beroepsinkomsten van een werknemer in principe belastbaar zijn in het land waar de werkzaamheid wordt uitgeoefend (de ‘werkstaat’, in dit geval Luxemburg). In sommige gevallen blijft de woonstaat (in dit geval België) blijft toch heffingsbevoegd indien aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:

  • het loon heeft betrekking op één of meerdere werkperiodes in Luxemburg van maximaal 183 dagen;
  • het loon wordt betaald door of voor een niet-Luxemburgse werkgever;
  • de loonlast komt niet rechtstreeks ten laste van een vaste vestiging van de werkgever in Luxemburg.

Concreet betekent dit dat wanneer een Belg meer dan 183 dagen fysiek werkt in Luxemburg of voor een werkgever werkt die in Luxemburg gevestigd is, het loon door Luxemburg belast wordt voor de werkzaamheden die daar werden uitgevoerd. De prestaties die de werknemer fysiek levert buiten Luxemburg blijven wel belastbaar in de woonstaat.

24-dagenregel 

Sinds 2015 werd in onderling overleg tussen de landen een uitzondering ingevoerd op dit principe van ‘fysieke aanwezigheid’. De uitzondering voorziet in een 24-dagenlimiet. Tijdens deze limiet kan een Belg die voor een Luxemburgse werkgever werkt, fysiek gedurende maximaal 24 dagen op een ander grondgebied dan Luxemburg werken zonder dat België belastingen heft op de bijhorende inkomsten. Wordt de 24 dagen-limiet toch overschreden, dan vervalt de uitzondering, ook voor de eerste 24 dagen. 

Binnenkort naar 48 dagen?

Door het toenemend grensverkeer en het stijgend aantal grensarbeiders, zijn België en Luxemburg nu opnieuw in overleg. In 2019 ondertekenden beide landen een princiepsakkoord waarin ze overeenkomen om onderhandelingen te starten tot een uitbreiding naar 48 dagen. Een dergelijke uitbreiding zou de fiscale situatie van de vele grensarbeiders een stuk vergemakkelijken en zou bovendien de belastingdruk voor sommigen verlagen. Daarnaast bevordert de uitbreiding van de tolerantieregel ook het thuiswerken voor deze grensarbeiders. Ten slotte zou ook de mobiliteit in de grensstreek hierdoor moeten verbeteren.

Sociale zekerheid

Een werknemer in loondienst die minder dan 25 procent van zijn werkzaamheden (in tijd en/of loon) verricht in zijn woonland, is onderworpen aan de sociale zekerheid van de werkstaat (indien werkzaam bij één werkgever in EU-context).

Een voorbeeld:
Een Belg die fulltime in Luxemburg werkt en daar sociaal verzekerd is, mag 48 dagen werken in zijn woonland zonder dat dit invloed heeft op de sociale zekerheid. 48 dagen maken immers geen 25 procent van de totale werktijd uit. Uiteraard moet deze grens altijd beoordeeld worden ten opzichte van het totaal aantal gepresteerde werkdagen.
 


Wordt u tewerkgesteld als grensarbeider in Luxemburg of stelt uw bedrijf grensarbeiders te werk in Luxemburg? Hebt u nog vragen over de heffingsbevoegdheid of de sociale zekerheid? Neem dan zeker contact op met één van onze specialisten viacontact@vdl.be.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Biene Ongenaert

Senior Advisor International biene.ongenaert@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.