/

/

aandelenoptieplan voor werknemers in belgië: ook fiches en bedrijfsvoorheffing in internationale context

International
14 maart 2019

door Eline Demeyere en Hannelore Durieu

Aandelenoptieplan voor werknemers in België: ook fiches en bedrijfsvoorheffing in internationale context

Wilt u uw medewerkers op maat belonen en enigszins aan het bedrijf binden? Dan kan een aandelenoptieplan, aandelen met korting of gratis aandelen aanbieden hier een oplossing bieden. Als de buitenlandse moedervennootschap het plan aanbiedt, moet – door een nieuwe fictie in de wet – wel rekening worden gehouden met een ficheplicht en met nieuwe regels over de inhouding van bedrijfsvoorheffing voor de Belgische werkgever.

Aandelenoptieplan voor werknemers in België: ook fiches en bedrijfsvoorheffing in internationale context

Tegenwoordig heerst er een echte war for talent op de arbeidsmarkt. Daardoor wordt het voor ondernemingen steeds moeilijker om openstaande vacatures in te vullen. Een individuele aanpak in de verloning door de toekenning van bijvoorbeeld aandelenopties of gelijkaardige voordelen kan een belangrijke rol spelen.

Een aandelenoptieplan kan volledig op maat worden uitgewerkt. Zo biedt het de mogelijkheid om werknemers voor hun individuele prestaties te belonen. Bovendien zijn medewerkers meer betrokken bij de groei van de onderneming en worden ze extra gestimuleerd om ertoe bij te dragen.

De voordelen die uit deze verloning voortvloeien, worden belast als een voordeel alle aard voor de werknemer. Als het plan voldoet aan de voorwaarden van de optiewet van 26 maart 1999 kan worden genoten van een fiscaal gunstregime. Door deze optiewet is het voordeel alle aard belastbaar op het ogenblik van de toekenning van de optie, en niet op het ogenblik van de uitoefening van de optie. Dit heeft als voordeel dat de begunstigde geen belasting betaalt op het werkelijke voordeel, maar slechts op een forfaitair geraamd voordeel. Op het moment van de effectieve uitoefening van de aandelenoptie zullen in principe geen belastingen meer verschuldigd zijn, hoe groot de gerealiseerde meerwaarde ook is.

Bedrijfsvoorheffing en ficheplicht ook in internationale context

In een louter Belgische context moet op het voordeel alle aard in het kader van een optieplan (zowel binnen als buiten de optiewet van 1999) altijd bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Bovendien moet het belastbaar voordeel steeds op de individuele fiche worden opgenomen.

In de praktijk worden dergelijke plannen vaak op grensoverschrijdende basis geïmplementeerd, waarbij de buitenlandse moedervennootschap aandelenopties of gratis aandelen (denk hier bijvoorbeeld aan de ‘Restricted Stock Units’ of RSU’s) toekent aan werknemers van de Belgische dochtervennootschap. Het voordeel dat de werknemer geniet, is in principe belastbaar in België. 

Tot voor kort ontsnapten dergelijke buitenlandse plannen aan de ficheplicht en de inhouding/betaling van de bedrijfsvoorheffing als er geen actieve tussenkomst was van de Belgische dochtervennootschap. Uitzondering zijn echter de optieplannen die onder de wet van 1999 vallen, waar wel een ficheverplichting voorzien is voor de Belgische werkgever. 

Voor de buitenlandse plannen die buiten de scope van de ficheplicht en de inhouding/betaling van de bedrijfsvoorheffing vielen, mocht de begunstigde dus niet vergeten om het voordeel op te nemen in zijn belastingaangifte (wat er in de praktijk vaak toe leidde dat het voordeel niet werd belast). 

Om dit discussiepunt weg te werken, werd het wetboek inkomstenbelasting recent aangepast. Concreet werd een fictie ingevoerd, waarbij de Belgische werkgever als de verlener van het voordeel wordt beschouwd, zelfs als de Belgische vennootschap niet is tussengekomen. Dit heeft als gevolg dat de Belgische vennootschap, waarvan de werknemer belastbare voordelen (ongeacht welk soort plan) ontvangt van een buitenlandse groepsvennootschap, voortaan altijd verplicht zal zijn om bedrijfsvoorheffing in te houden en een fiche op te maken. 

In een internationale context zal het voortaan belangrijk zijn dat de Belgische vennootschap steeds op de hoogte is van de buitenlandse plannen waarop haar werknemers kunnen inschrijven. Op die manier kan correct en tijdig worden voldaan aan alle administratieve verplichtingen in België.  

De ficheverplichting is reeds geldig vanaf 1 januari 2019. Sinds 1 maart 2019 is ook de verplichting om de bedrijfsvoorheffing in te houden en te betalen in werking getreden. 

Hebt u vragen over aandelenoptieplannen, in Belgische of internationale context? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be

Deel dit artikel

Eline Demeyere

Manager International eline.demeyere@vdl.be

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.