/

/

detachering van medewerkers naar frankrijk: vereenvoudiging van de aangifte op komst

Legal
27 april 2023

door Elise Vanhamme

Detachering van medewerkers naar Frankrijk: vereenvoudiging van de aangifte op komst

Wanneer u als buitenlandse werkgever medewerkers naar Frankrijk wenst te sturen om daar diensten te verlenen of een bepaalde opdracht uit te voeren, wordt u geconfronteerd met strenge verplichtingen inzake de detachering. Naast het respecteren van de dwingende bepalingen van het Franse arbeidsrecht, zijn een aantal formaliteiten in orde te brengen, vooraleer uw medewerkers de Franse grens kunnen oversteken.

Detachering van medewerkers naar Frankrijk: vereenvoudiging van de aangifte op komst

Daarnaast kondigde de Franse arbeidsinspectie begin dit jaar nog meer controles uit te voeren op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van gedetacheerde medewerkers. Vandaar is het uiterst belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan deze verplichtingen. De boetes bij het ontbreken van bepaalde gegevens of documenten kunnen bijzonder hoog oplopen.

De voorafgaandelijke melding

De eerste verplichting betreft de voorafgaandelijke melding van de detachering, ook wel bekend als de ‘SIPSI-aangifte’. Deze aangifte dient om bepaalde informatie rond de detachering over te maken aan de Franse arbeidsinspectie. Het gaat hierbij onder andere om gegevens van de detacherende onderneming, de dienstontvangende onderneming, de start- en einddatum van de detachering, de aard van de uit te voeren werken, de plaats waar de opdracht zal uitgevoerd worden, …

Wanneer ook medewerkers naar Frankrijk worden gedetacheerd, zijn er bijkomende gegevens te communiceren aan de inspectiedienst, met name de persoonsgegevens van de medewerkers, informatie inzake de uit te voeren taken, de start- en einddatum van de tewerkstelling van de medewerkers in Frankrijk, de arbeidsduur, de rusttijden, hun verblijfplaats tijdens de detachering, …

De aanstelling van een vertegenwoordiger in Frankrijk

Naast de informatieplichten die moeten voldaan worden voor de aanvang van de detachering van de medewerkers, moet er eveneens een vertegenwoordiger van de onderneming in Frankrijk worden aangesteld. Deze vertegenwoordiger moet in het bezit zijn van een aanzienlijk aantal documenten, zoals bijvoorbeeld de A1-attesten van de medewerkers, een kopie van de voorafgaandelijke aangiftes, de arbeidsovereenkomsten, de loonfiches, de uurroosters,… zodat hij deze ter beschikking kan houden van de arbeidsinspectie in geval van controle.
Deze documenten moeten vertaald worden naar het Frans wanneer deze oorspronkelijk in een andere taal zouden zijn opgemaakt.

Recente wijzigingen

Zoals hierboven aangegeven, zijn de gegevens die in de voorafgaandelijke aangifte moeten worden opgenomen en die ter beschikking van de arbeidsinspectie moeten gehouden worden, zeer uitgebreid. Een decreet van 17 maart 2023 voorziet een aantal versoepelingen, zowel bij de voorafgaandelijke aangifte, alsook bij de ter beschikking te stellen documenten.

Bij de voorafgaandelijke aangifte gaat het concreet om het schrappen van volgende verplichtingen:

  • De aard van het materiaal dat iedere gedetacheerde medewerker gebruikt, net als de werkprocedés; 
  • De uren waarop de werkdag begint en eindigt, net als de uren en de duur van de rusttijden van de gedetacheerde medewerkers;
  • De modaliteiten van de ten laste neming van de reis- en maaltijdkosten en, in voorkomend geval, de huisvestingskosten;

Wat betreft de documenten die ter beschikking van de arbeidsinspectie moeten worden gehouden, zijn volgende niet langer verplicht:

  • Ieder document waaruit blijkt welk recht dat van toepassing is op de overeenkomst tussen de werkgever en de in Frankrijk gevestigde medecontractant; 
  • Ieder document waaruit het aantal uitgevoerde opdrachten en de omzet van de werkgever in het land van oorsprong en op het Franse grondgebied blijken;

Volgens de tekst van het decreet zouden deze versoepelingen ten laatste op 1 juli 2023 moeten worden doorgevoerd.

Naast een versoepeling voorziet het nieuwe decreet echter ook in de mogelijkheid om een administratieve sanctie op te leggen wanneer de arbeidsinspectie een inbreuk op de aangifteverplichtingen vaststelt. De boete in deze situatie kan tot 4.000 EUR per gedetacheerde werknemer oplopen. Ook voor het ontbreken van de aanstelling van een vertegenwoordiger in Frankrijk of van een (vertaald) document, is een boete tot 4.000 EUR per gedetacheerde werknemer (en per ontbrekend document) voorzien. In geval van herhaling van de inbreuk binnen de 2 jaar, kan de boete verhoogd worden naar 8.000 EUR. Het totaal van de boetes kan oplopen tot een maximum van 500.000 EUR.

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met onze experten via onderstaand contactformulier.