/

/

deadline conformering wetboek vennootschappen en verenigingen nadert

Legal
17 januari 2023

door Matthieu Vandevoorde

Deadline conformering wetboek vennootschappen en verenigingen nadert

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is van kracht geworden op 1 mei 2019 en vereist dat vennootschappen en verenigingen hun statuten conformeren aan de nieuwe wetgeving, uiterlijk op 31 december 2023. Dit betekent dat alle vennootschappen en verenigingen die opgericht zijn voor 1 mei 2019, hun statuten moeten aanpassen aan de nieuwe bepalingen en verplichtingen die het WVV oplegt. We geven u meer infomatie in dit artikel.

Deadline conformering wetboek vennootschappen en verenigingen

Te laat? Automatische aanpassing

De statuten van maatschappen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma en verenigingen die onderhands zijn opgericht moeten ook geconformeerd worden aan het WVV, maar dit kan zonder tussenkomst van de notaris.

Vennootschappen en verenigingen waarvan de statuten niet tijdig werden aangepast, zullen van rechtswege worden omgezet in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij de oude vorm. Door deze automatische aanpassing van de statuten kunt u niet ten volle genieten van de voordelen (o.a. inzake flexibiliteit en vrijheid) die het WVV biedt. Bovendien zijn bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor schade geleden door de vennootschap, vereniging of door derden ten gevolge van het niet tijdig aanpassen van de statuten aan het WVV. 

Doorlichting statuten voor mogelijke opportuniteiten

De verplichting om uw statuten aan te passen aan het WVV, biedt u de gelegenheid om uw statuten eens grondig door te lichten. Zo kan het interessant zijn om, naast de mogelijkheden die het WVV voorziet, ook andere zaken aan uw statuten aan te passen. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om het voorwerp uit te breiden voor eventuele toekomstige activiteiten, het boekjaar te wijzigen, de overdrachtsbeperkingen op aandelen te herevalueren, beslissen tot kapitaalvermindering etc. Op die manier kan u de statuten van uw vennootschap zoveel als mogelijk “op maat” zetten, zodat deze optimaal zijn afgestemd op de actuele en toekomstige noden van uw onderneming.

We helpen u graag!

Voor de aanpassing van de statuten moeten een aantal stappen worden doorlopen. Het gaat hier meer bepaald om het doorlichten van de statuten voor belangrijke wijzigingen, de aanstelling van een notaris voor de opmaak van een ontwerpakte, het vaststellen van een aktedatum bij de notaris, het nakijken van de ontwerpakte en het op punt stellen van deze akte naar de noden van uw onderneming. 

We raden daarom aan om hiermee niet te lang meer te wachten. Als u dit wenst, dan kunnen wij u graag begeleiden bij de aanpassing van uw statuten (eventueel in samenwerking met uw notaris). Hiervoor kan u contact opnemen met uw dossierverantwoordelijke.