/

/

belangrijke btw-wijzigingen vanaf 2024

Tax & Legal
13 december 2022

door Dries Torreele

Belangrijke btw-wijzigingen vanaf 2024

Het jaar 2023 is nog niet begonnen, maar toch is de wetgever al bezig een aantal belangrijke btw-wijzigingen door te voeren die zullen ingaan vanaf 1 januari 2024. In dit artikel zetten we ze even op een rij voor u.

Belangrijke btw-wijzigingen vanaf 2024

Timing btw-aangiften voor kwartaalaangevers

De deadline voor de indiening van de aangifte (en de betaling van de btw-schuld) is zowel voor maandaangevers als voor kwartaalaangevers de 20e van de maand, volgend op het aangiftetijdvak. Valt deze dag op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot de eerst daaropvolgende werkdag.

Als de btw-aangifte niet tijdig wordt ingediend, dan is er een boete verschuldigd van 100 euro per aangifte en per maand vertraging, met een maximum van 1.000 euro. Let wel, conform een administratieve tolerantie wordt geen boete gevorderd als de btw-aangifte uiterlijk de tiende dag van de daaropvolgende maand wordt ingediend. Dit weliswaar zonder dat de termijn voor het betalen van de belastingen wordt gewijzigd.

Vanaf 2024 zou voor kwartaalaangevers de indieningstermijn verlengd worden tot de 25e van de maand na verstrijken van het kwartaal. De eerder vermeldde administratieve tolerantie zou dan ook verdwijnen.

Teruggave van btw

Vandaag is het zo dat een terugbetaling van een tegoed aangevraagd kan worden via de periodieke aangifte. Dit geldt zowel voor het tegoed dat blijkt uit de ingediende aangifte zelf, als voor het tegoed dat nog openstaat op de btw rekening-courant.

Vanaf 2024 zou een verzoek via de periodieke aangifte enkel nog mogelijk zijn voor het tegoed dat blijkt uit de betreffende aangifte zelf. Tegoeden uit vorige aangiften zouden teruggevraagd moeten worden via een aparte procedure. Concreet zal een zogeheten ‘provisierekening’ beschikbaar worden via MyMinfin, waarbij de belastingplichtige zal kunnen kiezen om het bedrag op die rekening geheel, dan wel gedeeltelijk terug te vragen. Ook zal via MyMinfin gekozen kunnen worden om het geheel of een deel van deze rekening aan te wenden voor betaling van de openstaande administratieve schulden.

Maandelijkse teruggave

De huidige situatie is dat u als maand-of kwartaalaangever het btw-krediet 4 keer per jaar kan terugkrijgen. Voor maandaangevers bestaat de mogelijkheid om door middel van een vergunning een maandelijkse teruggave te genieten. Deze vergunning zou verdwijnen, waardoor maandaangevers sowieso in aanmerking zullen komen voor een maandelijkse teruggave.

Vervangende aangifte

Btw-plichtigen die hun aangifteplicht niet nakomen zullen, naast de gebruikelijke boetes wegens laattijdige indiening, van de btw-administratie een voorstel van vervangende aangifte ontvangen. Dit na het verstrijken van 3 maanden na het aangiftetijdvak. Uit dit voorstel zal een verschuldigd btw-bedrag blijken dat gelijk is aan het hoogste verschuldigde bedrag, uit de aangiften van de 12 maanden voorafgaand aan het aangiftetijdvak. Na dit voorstel heeft de belastingplichtige 1 maand de tijd om de aangifte alsnog in te dienen. Zoniet wordt het voorstel de definitieve aangifte die enkel nog aangevochten kan worden via een administratief beroep, of een neer te leggen verzoekschrift bij de rechtbank.

Procedure

Op vandaag is er wat btw betreft geen wettelijke termijn van toepassing (m.u.v. het algemene principe dat deze termijn ‘redelijk’ moet zijn) voor het antwoorden op een vraag om inlichtingen van de fiscus. Net zoals bij de directe belastingen zou vanaf 2024 voorzien worden in een termijn van 1 maand. Deze termijn kan wel verminderd worden tot 10 dagen indien de rechten van de Schatkist in het gedrang zouden komen. 

Vragen hierover? Contacteer dan één van onze experten. Nog even een heropfrissing nodig van enkele btw-wijzigingen die ook nog in 2023 gelden? Bekijk dan zeker dit vorig artikel.