Tax
16 april 2024

Wordt de winst van je buitenlandse dochtervennootschap/inrichting straks in België belast?

door Febe Louage en Stephanie Vanmarcke

De nieuwe wetgeving omtrent Controlled Foreign Company’s (CFC), die eind december 2023 gepubliceerd werd en van kracht is sinds aanslagjaar 2024 (boekjaren die eindigen vanaf 31/12/2023), breidt het toepassingsgebied van de CFC-regeling significant uit. Het doel van de regelgeving is om niet-uitgekeerde winsten van bepaalde buitenlandse dochtervennootschappen/inrichtingen te taxeren in hoofde van de Belgische aandeelhouder-vennootschap. In dit artikel lichten we kort toe wat een CFC precies is, welke inkomsten geviseerd worden en wat de aangifteverplichtingen zijn.

Wat is een CFC?

Een CFC is een laagbelaste buitenlandse vennootschap of inrichting die verbonden is aan een ander bedrijf. Er moeten twee voorwaarden voldaan zijn opdat een buitenlandse vennootschap/inrichting kan kwalificeren als een CFC.

1. Participatievoorwaarde

De Belgische vennootschap:

  • Bezit al dan niet samen met geassocieerde entiteiten de meerderheid van de stemrechten;

  • Bezit al dan niet samen met geassocieerde entiteiten een deelneming van ten minste 50% in het kapitaal van de buitenlandse vennootschap;

  • Heeft al dan niet samen met geassocieerde entiteiten recht op ten minste 50% van de winst.

Geassocieerde entiteiten zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die een (on)rechtstreekse connectie hebben met de Belgische vennootschap van minstens 25%. Uit de bewoording al dan niet samen met geassocieerde entiteiten, leiden we af dat de Belgische vennootschap een rechtstreekse participatie moet hebben in de buitenlandse vennootschap.

Wat betreft buitenlandse inrichtingen is het zo dat de participatievoorwaarde steeds geacht wordt voldaan te zijn.

2. Taxatievoorwaarde

De buitenlandse entiteit is niet aan een inkomstenbelasting onderworpen of is aan een inkomstenbelasting onderworpen die slechts de helft bedraagt van de vennootschapsbelasting die in België verschuldigd zou zijn. Er is niet voorzien in een vrijstelling voor entiteiten die gelegen zijn in de EU, waardoor vennootschappen in landen zoals Bulgarije en Hongarije, als CFC worden beschouwd.

Indien een buitenlandse entiteit aan de participatie-en taxatievoorwaarde voldoet, wordt deze als een CFC aangemerkt en worden de niet-uitgekeerde winsten belast in België. Er bestaan echter 3 vrijstellingsgronden:

  • Er wordt aangetoond dat de CFC een wezenlijke economische activiteit uitoefent.

  • Er wordt aangetoond dat de passieve inkomsten beperkt zijn tot 1/3 van de totale inkomsten van de CFC.

  • De CFC is een financiële instelling en maximum 1/3 van haar inkomsten komen voort uit transacties met de Belgische vennootschap (of met de Belgische vennootschap geassocieerde entiteiten).

Geviseerde inkomsten

Indien een CFC zich niet kan beroepen op één van de vrijstellingsgronden, zullen de niet-uitgekeerde passieve inkomsten van de CFC, worden belast in hoofde van de Belgische vennootschap-aandeelhouder (in verhouding tot haar participatie in de CFC).

Voorbeelden van passieve inkomsten zijn: interesten, royalty’s, dividenden, meerwaarden op aandelen, inkomsten uit verhuur, inkomsten uit aan-en verkoop van goederen en diensten.

Om dubbele belastingen te vermijden werden wel enkele maatregelen genomen. Zo kan er DBI worden toegepast als de inkomsten later worden uitgekeerd en wordt er een belastingkrediet ingevoerd voor de in het buitenland betaalde belastingen.

Aangifteverplichtingen

Van zodra de participatievoorwaarde en de taxatievoorwaarde voldaan zijn, moet de CFC worden gemeld in de aangifte. Vervolgens moet de Belgische vennootschap aangeven of één van de 3 vrijstellingsgronden van toepassing is.

De nieuwe wetgeving heeft dus heel vergaande gevolgen voor Belgische vennootschappen met buitenlandse vennootschappen en inrichtingen. Bij de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting over boekjaren die eindigen vanaf 31/12/2023, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de kwalificatie als CFC.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Febe Louage

Manager International febe.louage@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.