/

/

versoepeling voor opmaak fiche 281.50

Tax
01 april 2022

door Lisa Heynderickx en Els Van Eenhooge

Versoepeling voor opmaak fiche 281.50

Voor bepaalde beroepsinkomsten zoals commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, (niet-)toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, moet per ontvanger een fiche 281.50 worden opgesteld. Dit is een voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid van dergelijke beroepskosten. Maar er waren reeds enkele uitzonderingen op deze ficheverplichting en door de wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen is een bijkomende uitzondering toegevoegd.

Versoepeling voor opmaak fiche 281.50

Met deze wet is er een versoepeling opgenomen met betrekking tot de ficheverplichting bij betalingen aan buitenlandse verkrijgers (niet-inwoners). Waar voorheen steeds een fiche moest worden opgemaakt, zelfs als zij een factuur uitreiken, zal dit niet langer vereist zijn indien wordt voldaan aan deze twee voorwaarden:

  • Indien de beoogde kosten verbonden zijn aan leveringen of diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein);

en

  • Indien voor die handelingen een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat om een factuur of een document in de plaats ervan op te stellen. 

Voornoemde wet geeft aan de Koning de bevoegdheid om een plafond in te voeren, waaronder de voormelde ficheverplichting hoe dan ook niet geldt. Dit plafond mag niet meer bedragen dan 1.000 euro en geldt "per jaar en per leverancier van goederen of dienstverrichter". Het plafond van 1.000 euro wordt niet geïndexeerd. 

De nieuwe regeling geldt voor de betaalde of toegekende inkomsten vanaf 1 januari 2021. Echter tot op heden is er nog geen Koninklijk Besluit waarbij de Koning het plafond voor het jaar 2021 heeft vastgelegd.

Update: Vanaf 6 mei 2022 is de opmaak van een fiscale fiche 281.50 voor commissies, erelonen, e.d. bedoeld in art. 57, 1° WIB92 pas verplicht wanneer het totale bedrag per begunstigde en per jaar hoger is dan 250 euro. De federale regering voegt dit plafond toe aan het KB/WIB.