/

/

hoe oekraïense vluchtelingen in dienst nemen in belgië?

Legal
16 maart 2022

door Lieven Goossens en Marcin Pospiech

Hoe Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen in België?

Door de oorlog in Oekraïne heeft de Raad van de Europese Unie op 4 maart 2022 beslist om de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming van 20 juli 2001 te activeren via een uitvoeringsbesluit (2022/382). Deze Richtlijn is omgezet in het Belgisch recht (in de artikelen 57/29 ev. van de Vreemdelingenwet) en voorziet minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van vluchtelingen uit derde landen die niet naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren.

Hoe Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen in België?

будь ласка, знайдіть український переклад нижче

De activering heeft als gevolg dat Oekraïense inwoners die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne verbleven, staatlozen en inwoners van andere derde landen dan Oekraïne die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming of gelijkwaardige nationale bescherming genoten, samen met hun gezinsleden, sinds 7 maart 2022 tijdelijke bescherming kunnen genieten in België. Dit betreft een bijzonder statuut dat verschilt van het humanitair visum.

Nadat de personen die zich kunnen beroepen op dit statuut de volledige procedure doorlopen hebben, zullen zij eerst in het bezit gesteld worden van een bijlage 15 (met een maximumduur van 45 dagen), en daarna van een elektronische A kaart. Eens zij in het bezit zijn van een van beide documenten, hebben zij onbeperkte toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. Dit impliceert dat een Belgische werkgever hen in dienst kan nemen zonder dat een gecombineerde vergunning (de single permit) aangevraagd moet worden.

Als een werkgever een Oekraïense vluchteling in dienst wenst te nemen, verloopt de aanwerving en de tewerkstelling van deze persoon in principe op dezelfde manier alsof  hij een Belgische werknemer zou aanwerven. Dit wil zeggen dat er een gewone arbeidsovereenkomst (in overeenstemming met de taalwetgeving) afgesloten kan worden. Alle wettelijke bepalingen omtrent arbeidsduur, minimumlonen, discriminatie, … zijn ook meteen van toepassing op de tewerkstelling.

De enige juridische nuance die bestaat is dat de Oekraïense vluchteling gedurende de tewerkstelling in het bezit moet blijven van een geldige elektronische A kaart. In het begin wordt dit toegekend voor 12 maanden, waardoor de tewerkstelling in principe ook ten einde komt wanneer de duurtijd van de elektronische A kaart beëindigd wordt. De elektronische A kaart kan in principe ook tot tweemaal toe verlengd worden, waardoor de tewerkstelling in principe ook langer kan duren dan 12 maanden.

Vanuit praktisch oogpunt raden we aan te werken met een arbeidsovereenkomst die aangepast op dit soort tewerkstelling. Ook voorziet u best in alle noodzakelijke uitleg en bijstand zodat de Oekraïense werknemer snel ingewerkt geraakt in het personeelsbestand.

Vandelanotte staat u bij in alle stappen van deze tewerkstelling en voorziet in bijstand in het Pools, Oekraïens en Russisch. Als u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met één van onze specialisten

Айм українських біженців у бельгії

Айм українських біженців у бельгії

У зв’язку з війною в Україні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення 4 березня 2022 року, активувати Європейську Директиву про тимчасовий захист від 20 липня 2001 р. шляхом виконання декрету (2022/382). Цю директиву було перенесено в бельгійське законодавство (у статтях 57/29 Закону про іноземців) та забезпечує мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб з третіх країн, які не можуть повернутися до країни походження.

В результаті активації громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року та члени їхніх сімей можуть користуватися тимчасовим захистом у Бельгії з 7 березня 2022 року. Це особливий статус, який відрізняється від гуманітарної візи.

Після того, як особи, які можуть скористатися цим статусом, пройдуть всю процедуру, їм спочатку буде надано документ у вигляді додатка 15 (з максимальною тривалістю 45 днів), а потім електронну картку А. Отримавши один із двох документів, вони мають необмежений доступ до бельгійського ринку праці. Це означає, що бельгійський роботодавець може найняти їх без необхідності подавати заявку на отримання комбінованого дозволу (de single permit/єдиного дозволу).

Якщо роботодавець таким чином бажає працевлаштувати українського біженця, набір і працевлаштування цієї особи в принципі відбуватиметься так само, як якщо б він найняв бельгійського працівника. Це означає, що звичайний трудовий договір (відповідно до мовного законодавства) може бути укладений, а також що всі законодавчі положення щодо робочого часу, мінімальної заробітної плати, дискримінації, ... негайно застосовуються до працевлаштування.

Єдиним юридичним нюансом є те, що український біженець під час працевлаштування повинен мати при собі діючу електронну картку А. В принципі, це надається на 12 місяців, тому працевлаштування в принципі також припиняється, коли закінчується термін дії електронної картки А. В принципі, електронну картку А також можна продовжити (до 2 разів), а це означає, що в принципі працевлаштування може тривати довше 12 місяців.

Тому ми також рекомендуємо з практичної точки зору працювати з трудовим договором, адаптованим для цього виду зайнятості, а також надавати всі необхідні пояснення та допомогу, щоб український працівник міг повністю інтегруватися в робочу силу.

Ванделанотт/Vandelanotte може допомогти вам на всіх етапах цього працевлаштування, а також надати допомогу польською, українською та російською мовами. Якщо у вас виникли додаткові запитання з цього приводу, зверніться до одного з наших спеціалістів.

Deel dit artikel

Lieven Goossens

Manager International lieven.goossens@vdl.be

Marcin Pospiech

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.