/

/

investeren in frankrijk wordt fiscaal interessant!

Tax
02 februari 2021

door Febe Louage en Stephanie Vanmarcke

Investeren in Frankrijk wordt fiscaal interessant!

Wanneer u als Belgisch particulier een dividend vanuit Frankrijk ontvangt, wordt u hierop zowel in België als in Frankrijk belast. Recente ontwikkelingen zorgden ervoor dat deze dubbele belasting wordt weggewerkt. Investeren in Franse aandelen wordt zelfs interessanter dan investeren in Belgische aandelen!

Investeren in Frankrijk wordt fiscaal interessant!

Particuliere beleggers werden dubbel belast op Franse dividenden

Het verdrag dat België en Frankrijk hebben afgesloten, bepaalt dat een dividend vanuit Frankrijk zowel in België als in Frankrijk mag worden belast, zonder dat de Franse bronheffing meer dan 15% mag bedragen.

Het verdrag legt dus een maximumtarief op wat betreft de Franse bronheffing. Dit betekent dat indien de bronheffing conform het Frans intern recht lager ligt, er minder dan het maximum wordt ingehouden.

Aangezien de Franse bronheffing sinds 2018 is gedaald onder 15%, verschilt de Franse bronheffing op een dividend dat wordt uitgekeerd aan een Belgisch inwoner, naargelang wanneer het dividend werd toegekend.

  • De Franse bronheffing op dividenden die vóór 2018 werden toegekend, bedraagt 15% (mits voldoening van bepaalde formaliteiten)

  • De Franse bronheffing op dividenden die sinds 2018 worden toegekend, bedraagt 12,8%.

Op het netto-ontvangen dividend betaalt u 30% belastingen in België.

Hoe wordt deze dubbele belasting vermeden?

Om deze dubbele belasting te vermijden voorziet het verdrag tussen België en Frankrijk in een verrekening van de Franse bronheffing. Dankzij deze specifieke bepaling, dient België steeds een minimumverrekening van 15% van het nettobedrag toe te kennen.

Weerspannige Belgische Administratie begraaft de strijdbijl

In 2017 werd België reeds veroordeeld voor de niet toekenning van de verrekening. De Administratie was echter niet bereid om zich neer leggen bij deze uitspraak. Hierdoor trokken meerdere belastingplichtigen opnieuw naar de rechtbank. 

In twee recente arresten van het Hof van Cassatie en het Hof van Beroep in Gent werd opnieuw over dit onderwerp geoordeeld. Beide arresten zijn in het voordeel van de Belgische belastingplichtige:   

  • In 2018 heeft het Hof van beroep in Brussel opnieuw geoordeeld dat België de verrekening van 15% moet toestaan. De Administratie diende tegen dit arrest een voorziening in bij Cassatie, maar deze werd op 15 oktober 2020 afgewezen. 

  • Hof van Beroep in Gent van 15 december 2020 bevestigt de toekenning van de verrekening en stelt dat deze moet worden toegekend zelf indien de Franse dividenden niet op de aangifte personenbelasting worden vermeld (omdat de heffing reeds werd ingehouden door de bank).

Naar aanleiding van deze recente arresten heeft de minister beslist om de verrekening van 15% toe te staan.

Hoe bekomt u deze verrekening?

Wat betreft dividenden die u in het verleden heeft ontvangen, kan er ambtshalve ontheffing worden aangevraagd. U kan hiervoor 5 jaar teruggaan. Wat betreft toekomstige dividenden valt er nog af te wachten hoe de Administratie de toekenning van de verrekening zal organiseren.

Belgisch dividend

Frans dividend vóór 2018

Frans dividend sinds 2018

Bruto dividend

€ 100

€ 100

€ 100

Franse bronheffing

- € 15

- € 12,8

Belgische belasting

- € 30

- € 25,5

- € 26,16

Verrekening

+ € 12,75

+ € 13,08

Netto-dividend

= € 70

= € 72,25

= € 74,12

Wat brengt de toekomst?

Het nieuw dubbelbelastingverdrag dat België en Frankrijk hebben afgesloten, voorziet niet meer in de minimumverrekening van 15%. Van zodra het nieuwe verdrag in werking treedt, worden Belgische aandelen op fiscaal vlak dus weer aantrekkelijker dan Franse aandelen. Netto zal men van een Frans dividend van 100 EUR namelijk slechts 61,04 EUR overhouden ten opzichte van 70 EUR op een Belgisch dividend.

Indien u vragen heeft over ontvangen dividenden vanuit Frankrijk of denkt u dat u recht hebt op een verrekening? Neem dan contact op met onze internationale tax-specialisten.