/

/

nieuwe verplichting opgave bewijsstukken in ubo-register

Tax & Legal
29 oktober 2020

door Matthieu Vandevoorde

Nieuwe verplichting opgave bewijsstukken in UBO-register

Sinds 11 oktober 2020 is het wettelijk verplicht om bij de registratie in het UBO-register te bewijzen dat de informatie over de uiteindelijke begunstigde nauwkeurig en actueel is. Daar was eerder nog discussie over. Voor ondernemers die voor die datum al het nodige deden, wordt voorzien in een overgangsperiode.

Nieuwe verplichting opgave bewijsstukken in UBO-register

Wat is het UBO-register?

Onder invloed van Europese richtlijnen werd het UBO-register in 2018 ook in België een feit. In dit register moeten alle entiteiten die actief zijn in België hun uiteindelijke begunstigden (of ultimate beneficial owners) laten opnemen. Dat geldt zowel voor de klassieke vennootschappen als voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid.

> meer lezen

Verplichte bewijslast vanaf 11 oktober 2020

Bij de opstart van het portaal ontstond er discussie over het feit of de aangeleverde input al dan niet gestaafd moest zijn. De FOD Financiën moest op dat moment echter inbinden en de registratie van de uiteindelijke begunstigde werd mogelijk zonder staving.

Sinds 11 oktober 2020 is het echter wettelijk verplicht om bij de registratie toch te voorzien in bewijs dat de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. De informatieplichtige bepaalt zelf welke stukken worden bijgevoegd. Het kan hier gaan om een kopie van het aandelenregister, aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte, statuten van de vennootschap, trust of een ander gelijkaardige juridische constructie of document. Documenten uit een derde land dienen gelegaliseerd te zijn.

Deze bewijsstukken zijn niet toegankelijk voor het publiek. Enkel de bevoegde autoriteiten hebben inzagerecht.

Overgangsperiode

Vennootschappen, (i)vzw’s en stichtingen die vóór 11 oktober 2020 reeds het nodige deden voor de UBO-registratie, hebben tijd tot 30 april 2021 om de gevraagde documenten toe te voegen.

Deel dit artikel

Matthieu Vandevoorde

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.