/

/

zorgt de nieuwe interestaftrekbeperking voor meer aftrekcapaciteit voor uw intresten?

Tax
03 december 2019

door Julie Vantomme

Zorgt de nieuwe interestaftrekbeperking voor meer aftrekcapaciteit voor uw intresten?

Binnenkort worden de nieuwe spelregels omtrent de aftrekbeperking van intresten van kracht. Die nieuwe intrestaftrekbeperking kadert in de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017. Ze is van toepassing op boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020). Maar hoe ziet die nieuwe regeling er nu precies uit?

Zorgt de nieuwe interestaftrekbeperking voor meer aftrekcapaciteit voor uw intresten?

Hoe zag de bestaande regeling eruit?

Tot nu toe waren leningen van verbonden ondernemingen en leningen toegekend door kredietverstrekkers in belastingparadijzen altijd onderworpen aan de thin cap-beperking. Wanneer het grensbedrag overschreden werd, dan waren de betaalde intresten niet aftrekbaar. Concreet was dit het geval wanneer het totale bedrag van de leningen hoger was dan 5 keer de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal op het einde van het boekjaar.

Wat betekent de nieuwe ATAD-interestaftrekbeperking?

Naar aanleiding van de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (afgekort ATAD) heeft ook België een nieuwe aftrekbeperking voor financieringskosten ingevoerd. De maatregel houdt rekening met de netto interestkosten en de economisch gelijkwaardige kosten en opbrengsten (het zogenaamde ‘financieringskostensurplus’). In tegenstelling tot de thin cap-regeling, worden ook de intresten betaald aan banken meegenomen in de berekening.

De financieringskosten worden vervolgens getoetst aan het hoogste van volgende twee grensbedragen:

  • Ofwel 30% van de fiscale EBITDA; 
  • Ofwel 3 miljoen euro.

Wat met het niet-aftrekbaar gedeelte?

Het gedeelte van het financieringskostensurplus dat niet aftrekbaar is, kan overdragen worden naar de volgende jaren. Daarnaast is het ook mogelijk om de niet-benutte aftrekcapaciteit door middel van een overeenkomst over te dragen naar een andere groepsvennootschap.

Voor welke leningen?

Intresten die betaald worden aan belastingparadijzen blijven nog steeds onderhevig aan de thin cap-beperking.

Voor leningen tussen groepsvennootschappen moet er dan weer gekeken worden naar de datum van de leningsovereenkomst. Indien het leningscontract afgesloten werd vóór 17 juni 2016, dan blijft alles bij het oude en moet u nog steeds de 5/1-verhouding van de thin cap toepassen. Zijn er sinds 17 juni 2016 fundamentele wijzigingen aangebracht aan dit leningscontract, dan valt de lening wél onder de ATAD-interestaftrekbeperking. De aftrekcapaciteit van de interesten die u betaald heeft aan uw groepsvennootschap, kan hierdoor verhogen. In haar circulaire van 11 september 2019 geeft de Administratie onder meer volgende voorbeelden van fundamentele wijzigingen:

  • De herfinanciering van een oude lening; 
  • Een wijziging van de duurtijd, de interestvoet of de interestberekening, waarin niet vóór 17 juni 2016 contractueel was voorzien; 
  • Een wijziging van het geleende bedrag; 
  • Een wijziging m.b.t. de oorspronkelijke betrokken partijen.

Wilt u graag weten wat de precieze impact is van deze nieuwe regeling op uw groepsleningen? Neem dan zeker contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.