/

/

de ‘doorgeefschenking’ is voortaan vrij van schenkbelasting

Tax
13 november 2018

door Carolien Christiaens en Mathieu Roelens

De ‘doorgeefschenking’ is voortaan vrij van schenkbelasting

Sinds 1 september 2018 geldt er in Vlaanderen een nieuwe vrijstelling van schenkbelasting voor geërfde goederen die op korte termijn worden doorgeschonken.

Doorgeefschenking

Om van deze gunstmaatregel te kunnen genieten, gelden er echter een aantal strikte voorwaarden:

  • De erflater is overleden na 31 augustus 2018 en zijn nalatenschap was fiscaal gelokaliseerd in het Vlaams Gewest. 
  • De schenker was onderworpen aan het tarief voor een verkrijging in rechte lijn of tussen partners en de erfbelasting moet effectief betaald zijn. 
  • De schenking moet notarieel gebeuren aan één of meer afstammelingen, binnen het jaar na het overlijden van de erflater, en mag bovendien geen opschortende voorwaarde of termijn bevatten.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan is er geen schenkbelasting verschuldigd op de ‘doorgeefschenking’. Er zijn echter 2 beperkingen:

  • De schenkbelasting blijft verschuldigd in de mate dat de waarde van de geschonken goederen hoger is dan de brutowaarde van de met erfbelasting belaste goederen. Als bijvoorbeeld het voorwerp van de schenking een aandelenpakket betreft, dan zal er alsnog schenkbelasting verschuldigd zijn op de waardestijging sinds het overlijden. 
  • De vrijstelling van schenkbelasting is beperkt tot het bedrag van de erfbelasting. Als de doorgeefschenking slechts betrekking heeft op een deel van de geërfde goederen, dan wordt het in aanmerking te nemen bedrag van de betaalde erfbelasting verhoudingsgewijs beperkt.

Betreft de doorgeefschenking onroerende goederen, dan is vereist dat deze onroerende goederen deel uitmaakten van de nalatenschap. Dit geldt niet voor roerende goederen aangezien dit soortzaken betreft die na vererving vermengd geraken met het vermogen van de schenker. Voor roerende goederen is enkel vereist dat de waarde overeenstemt met de waarde van de geërfde goederen

Wilt u meer weten over de nieuwe vrijstelling van schenkbelasting voor geërfde goederen? Contacteer dan een van onze specialisten via contact@vdl.be.