/

/

snellere kwijtschelding btw-boetes

Tax
09 oktober 2018

door Sven Loosvelt en Bert Vandorpe

Snellere kwijtschelding btw-boetes

Op het vlak van btw bestaan er heel wat geldboetes. Die boetes kunnen worden opgelegd wanneer de btw bijvoorbeeld niet werd betaald, wanneer die onterecht werd afgetrokken of wanneer bepaalde btw-formaliteiten niet werden nageleefd. De regering-Di Rupo zorgde in 2012 bovendien voor een sterke verhoging van deze boetes. Een recente studie van minister van Financiën Van Overtveldt (2018/I/41 dd. 13 juni 2018) moet er nu voor zorgen dat de btw-boetes in bepaalde gevallen ‘automatisch’ worden kwijtgescholden.

Snellere kwijtschelding btw-boetes

Voorwaarden

Btw-boetes die na 1 januari 2018 door de lokale controle of door de BBI worden opgelegd, zouden voortaan volledig worden kwijtgescholden. Daarvoor moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

  • Het gaat om een eerste overtreding van dezelfde aard in een periode van vier jaar;
  • De overtreding werd te goeder trouw begaan. Er wordt steeds goede trouw verondersteld, kwade trouw moet worden aangetoond door de Administratie;
  • Er werd een individueel en gemotiveerd verzoekschrift ingediend;
  • Op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift heeft de belastingplichtige voldaan aan de gesanctioneerde verplichting en zijn alle periodieke aangiftes ingediend.

Concreet betekent dit dat boetes naar aanleiding van bijvoorbeeld het laattijdig indienen van een klantenlisting, het opnemen van een bedrag in een verkeerd rooster van de aangifte zonder impact op de verschuldigde btw of het opnemen van een verkeerde vermelding op de factuur door middel van een verzoekschrift volledig worden kwijtgescholden.

Niet voor alle overtredingen

Dit nieuwe regime geldt niet voor alle begane overtredingen te goeder trouw. De administratieve instructie bevat immers een lijst met de overtredingen waarvoor een kwijtschelding zal worden toegestaan. Een boete voor het niet of laattijdig indienen van de btw-aangifte komt bijvoorbeeld niet in aanmerking. Merk op dat voor deze boetes ook nog steeds vermindering of kwijtschelding kan worden gevraagd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij overmacht of andere verzachtende omstandigheden.

Ontving u recent een btw-boete en vraagt u zich af of die onder het toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn kan vallen? Neem dan contact op met een van onze btw-specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Sven Loosvelt

Certified Tax Advisor sven.loosvelt@vdl.be

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.