/

/

tips voor een geslaagd professioneel huwelijk

Legal
25 april 2023

door Wannes Gardin

Tips voor een geslaagd professioneel huwelijk

De voordelen van het aangaan van een professionele samenwerking liggen voor de hand. Maar het blijft een vergaande verbintenis die enige denkoefening vereist en waarbij de nodige juridische omkadering onontbeerlijk is. De gouden regel is immers: goede afspraken maken goede (professionele) vrienden.

Tips voor een geslaagd professioneel huwelijk

Bepaal de optimale samenwerkingsvorm

Allereerst moet worden bepaald wat de optimale samenwerkingsvorm is, die het meest aangepast is aan de wensen van de samenwerkende partijen. In zijn meest geïntegreerde vorm zal de samenwerking worden ondergebracht in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (VOF, BV, NV,…). Meestal wensen de partijen echter niet zover te gaan en wordt de samenwerking op zuiver contractuele basis geregeld. Dat wordt een ‘associatieovereenkomst’ genoemd, hoewel zo’n overeenkomst meestal als een maatschap kan worden gekwalificeerd. In zijn meest losse vorm kunnen allerhande samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten, waarbij er eerder sprake is van een punctuele samenwerking op bepaalde vlakken.

Wat de meest optimale vorm van samenwerken is, dient steeds geval per geval te worden bekeken. Daarbij is van belang dat elke keuze voor een samenwerkingsvorm bepaalde implicaties heeft op juridisch, fiscaal, boekhoudkundig en administratief vlak.

Leg vast hoe u zal samenwerken

Nadat u heeft gekozen voor een klassieke ‘associatieovereenkomst’ (maatschap), wordt er in een volgende stap bepaald hoe u wenst te samen te werken. Hoe werkt u vandaag in de praktijk? Wilt u daar iets aan veranderen of wenst u louter de samenwerking te omlijnen?

Volgende zaken moeten zeker worden opgenomen:

  • Financiële regeling: gemeenschappelijke kosten, inkomsten, verdeelsleutel, investeringen, bankrekening
  • Benaming: hoe willen wij naar buiten treden?
  • Beschikbaarheden van de deelgenoten aan de samenwerking
  • Uitbreiding: wie mag toetreden, inloopregeling
  • Besluitvormingsprocedures: vaste overlegmomenten, meerderheden, dagelijkse leiding

Ook wanneer u kiest voor een andere samenwerkingsvorm, bijvoorbeeld een BV, is het aangewezen om over bovenstaande punten duidelijke afspraken te maken in de statuten, een intern reglement of een aandeelhoudersovereenkomst.

Denk nu al na over een mogelijk exit-scenario

Hoe goed de intenties op het moment van het professioneel huwelijk ook zijn, soms loopt het toch mis. Als alles goed gaat, blijven de documenten die werden opgesteld bij het begin van de samenwerking vaak ergens diep in een lade verborgen liggen. Pas wanneer het fout dreigt te lopen, worden ze bovengehaald en wordt het belang van goede contractuele afspraken echt duidelijk.

Wanneer een geschil tussen de professionele partners niet kan worden ontmijnd, zal een goed opgestelde overeenkomst soelaas brengen. Die bevat namelijk een vrij uitgebreide regeling omtrent de mogelijkheden om de samenwerking te beëindigen. Als de echtscheiding een vechtscheiding wordt, zal de overeenkomst ook een geschillenregeling behelzen. Dat kan gaan over het aanduiden van een bevoegde rechtbank, maar ook om een bemiddelings- of arbitrageprocedure.

Heeft u vragen over dit artikel? Contacteer dan onze experten via onderstaand contactkader.