/

/

eerste fase bredere fiscale hervorming: wat ligt op tafel?

Tax
11 april 2023

door Lisa Heynderickx en Els Van Eenhooge

Eerste fase bredere fiscale hervorming: wat ligt op tafel?

Afgelopen zomer lanceerde minister Van Peteghem zijn blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming. In opvolging hiervan werd begin maart de eerste fase van de bredere fiscale hervorming gepubliceerd. De hervorming beoogt het belastingstelsel te moderniseren, vereenvoudigen, meer rechtvaardig en neutraal te maken, waarbij een verschuiving van de lasten op arbeid naar vermogen en consumptie centraal staat. Hieronder geven we een overzicht van de maatregelen die momenteel op tafel liggen, met een geplande inwerkingtreding op 1 januari 2024.

Eerste fase bredere fiscale hervorming: wat ligt op tafel?

Om meer netto over te houden voor iedereen die werkt (en meer werkt) en om de lasten op arbeid te verlagen, worden volgende maatregelen vooropgesteld:

 • Verhogen van de belastingvrije som van 10.160 EUR (aj. 2024) tot 13.500 EUR;
 • Verbreden van de 45%-belastingschijf op het belastbaar inkomen van 46.440 EUR (aj. 2024) naar 60.000 EUR;
 • Tragere uitfasering van de werkbonus met overeenkomstige aanpassing van het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten.

Bovendien wordt een moderne en eenvoudige fiscaliteit nagestreefd:

 • Met betrekking tot de gezinsfiscaliteit: (1) uitdoving van het huwelijkscoëfficiënt, (2) uitdoving van het stelsel van de onderhoudsuitkeringen, (3) hervorming van het fiscaal voordeel voor werkelijk alleenstaande ouders, (4) verhoging van de belastingvermindering voor kinderopvang en (5) een verhoging van de plafonds op verworven inkomsten van kinderen om zo langer ten laste te kunnen zijn van de ouder(s);
 • Hervorming van het systeem van de optieplannen d.m.v. een vereenvoudiging en het invoeren van een regeling om werknemers te laten deelnemen in het eigen vermogen van de werkgever (d.m.v. aandelen of aandelencertificaten), met pas belastingheffing bij realisatie;
 • Hervorming van het tweedepijlerspensioen waarbij de 80%-grens wordt opgeheven, zonder te raken aan de opbouwmogelijkheden die op vandaag bestaan. Onder het nieuwe stelsel wordt er rekening gehouden met de bruto jaarbezoldiging van het desbetreffende jaar. Tot het loonplafond (van momenteel ongeveer 71.000 EUR per jaar) kan er  maximaal 12% van het loon worden gestort. Boven dit plafond geldt een grens van 32% van het loon;
 • Gelijkschakeling van fiscale en RSZ-behandeling van voordelen van alle aard;
 • Schrappen van een 100-tal federale codes in de aangifte personenbelasting;
 • Digitaliseren van de facturatiestroom om de administratieve last en btw-kloof te verminderen.

De lasten op arbeid worden verschoven naar vermogens:

 • Invoering van een minimumbelasting voor multinationals;
 • Hervorming DBI-aftrek naar een vrijstelling, met strengere voorwaarden inzake de participatievoorwaarde;
 • Verdubbeling van de jaarlijkse taks op de effectenrekening (van 0,15% naar 0,30%).

Meer ondersteuning en rechtszekerheid voor ondernemingen:

 • Versterken van investeringsaftrek waarbij (1) een verhoogde investeringsaftrek voor duurzame investeringen wordt gecreëerd, (2) een systeem van versnelde (dubbele) afschrijving wordt ingevoerd en (3) het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling wordt uitgebreid;
 • Meer rechtszekerheid bij niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten (1) door een duidelijkere afbakening van bevoegdheden tussen de verschillende overheidsdiensten en (2) een hervorming van de vrijstellingsregelingscriteria voor onderzoekers aan universiteiten en hogescholen;
 • Versterken rechtszekerheid van Voorafgaande Beslissingen door het onderbrengen van de Fiscale Bemiddelingsdienst in een nieuw op te richten Algemene Administratie binnen de FOD Financiën.

Tot slot worden de lasten op arbeid ook verschoven naar lasten op consumptie en vervuiling, om zo te streven naar een duurzame en gezonde samenleving:

 • Harmonisatie van de btw-tarieven van 6% en 12% tot een nieuw verlaagd tarief van 9%;
 • Verlagen naar 0% tarief voor: groenten en fruit, geneesmiddelen, luiers en andere producten voor intieme hygiënische bescherming, en openbaar vervoer;
 • Behoud van 6% tarief voor elektriciteit, aardgas, leidingwater en warmte voor huishoudelijk gebruik;
 • Permanent verlaagd tarief voor afbraak en heropbouw;
 • Verhogen van accijnzen op tabak en nieuwe tabaksproducten;
 • Afbouwen van bestaande subsidies voor fossiele brandstoffen.

Heeft u vragen over deze aangekondigde maatregelen? Contacteer dan één van onze experten via onderstaand formulier.

Deel dit artikel

Lisa Heynderickx

Els Van Eenhooge

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.