/

/

wat zijn de fiscale wijzigingen voor 2023?

Tax & Legal
28 februari 2023

door Dries Torreele

Wat zijn de fiscale wijzigingen voor 2023?

Naar aloude gewoonte werden eind 2022 nog een aantal fiscale wetswijzigingen gestemd die een impact hebben op de fiscaliteit voor het komende jaar en verder. Wij lijsten er een aantal voor u op.

Wat zijn de fiscale wijzigingen voor 2023?

Minimale basis vennootschapsbelasting

Sinds 2018 bestaat in de vennootschapsbelasting een zogenaamde ‘fiscale korf’ van belastbare winst, waarop slechts een beperkt aantal fiscale aftrekken nog kunnen worden toegepast.

Concreet gezien is die korf gelijk aan de belastbare winst verminderd met:

  • niet-belastbare bestanddelen
  • DBI van het jaar zelf
  • octrooi-aftrek
  • innovatie-aftrek van het jaar zelf
  • investeringsaftrek.

Op het saldo van de belastbare winst kunnen vervolgens nog de volgende bestanddelen in aftrek worden genomen:

  • de notionele interestaftrek (die wordt afgeschaft voor belastbare tijdperken die afsluiten vanaf 31 december 2023)
  • overdragen DBI
  • overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten en vorige verliezen.

Deze laatste aftrekken worden echter beperkt tot een bedrag van 1.000.000 euro verhoogd met 70% van het saldo van de winst die nog overblijft. In wezen wordt dus altijd belasting betaald op 30% van de belastbare winst boven 1.000.000 euro die overblijft na aftrek van de investeringsaftrek. Voor belastbare tijdperken die ingaan vanaf 1 januari 2023 wordt deze minimale basis nu verhoogd, waardoor het percentage van 30% verhoogd wordt tot 60%. Hou dat dus zeker in het achterhoofd bij de voorafbetalingen!

Federale woonbonus

Een tweede wijziging betreft de afschaffing van de federale woonbonus voor tweede verblijven. Concreet zijn de Gewesten bevoegd voor de eigen woning en werd zowel in Vlaanderen als Brussel de gewestelijke woonbonus eerder afgeschaft. In Wallonië bestaat nog steeds de zogenaamde ‘Chèque Habitat’. Wanneer iemand een tweede (of derde of vierde) woning bezit, is het federale niveau bevoegd. Op dat niveau bestaat nog de aftrek voor kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen van een basisbedrag van 2.350 euro. Die belastingvermindering voor kapitaalaflossingen wordt afgeschaft voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2024. Leningen aangegaan in 2023 komen dus nog in aanmerking. De betaalde interesten blijven evenwel aftrekbaar van de onroerende inkomsten.

Auteursrechten

Inkomsten uit auteursrechten worden gekwalificeerd als roerende inkomsten die belastbaar zijn tegen 15%. Bovendien is op de eerste schijf van 18.720 euro een kostenforfait van 50% van toepassing. Op de schijf tussen 18.720 euro en 37.450 euro is een forfaitaire aftrek van 25% mogelijk.

Een eerste inperking die werd doorgevoerd, is het feit dat het regime enkel nog van toepassing zal zijn voor inkomsten uit ‘klassieke werken van letterkunde’.

Een tweede beperking betreft een ingevoerde bovengrens van 30% van de totale vergoedingen die worden ontvangen. Er is wel een overgangsregeling voorzien met een bovengrens van 50% in 2023, 40% in 2024 en 30% vanaf 2025.

Een derde beperking is het absolute plafond van 70.220 euro dat zal worden afgestemd op het gemiddelde van de 4 vorige belastbare tijdperken. Overschrijdt het gemiddelde 70.220 euro? Dan worden de ontvangen auteursrechten (voor de totaliteit) niet langer geacht roerende inkomsten te zijn.

Om enigszins tegemoet te komen aan tal van sectoren die getroffen zijn door de inperkingen, werd voorzien in een overgangsregeling voor personen die in het jaar 2022 reeds auteursrechten ontvingen. Concreet kunnen zij ook in 2023 de oude regeling nog toepassen en worden ze dus de facto pas uitgesloten vanaf 2024. De absolute maximumgrens wordt wel beperkt tot 35.110 euro. Het kostenforfait van 50% is evenwel ook slechts van toepassing op de eerste schijf van 9.360 euro. Het kostenforfait van 25% is van toepassing op de schijf tussen 9.360 euro en 18.720 euro.

Vragen hierover? Contacteer dan één van onze experten!