/

/

samenwerken in de (para)medische sector

Legal
08 november 2022

door Wannes Gardin en Lies De Man

Samenwerken in de (para)medische sector

U wilt als (para)medici gaan samenwerken in een groepspraktijk? En u wenst ook gezamenlijk aankopen te kunnen doen, de kosten te delen, en daarnaast ook de werking van de praktijk te bepalen? Al deze afspraken kunt u opnemen in een samenwerkingsovereenkomst tussen u en uw collega’s. Hieronder zetten we kort uiteen welke zaken belangrijk zijn bij de opmaak van zo’n samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerken in de (para)medische sector

Vormen van samenwerking

Als eerste moet er bepaald worden wat de optimale samenwerkingsvorm is die het meest aangepast is aan de wensen van de samenwerkende partijen. In zijn meest geïntegreerde vorm zal de samenwerking worden ondergebracht in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (doorgaans een BV of een VOF).

Meestal wensen de partijen echter zover niet te gaan en wordt een zogenaamde associatieovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Wanneer we zo’n overeenkomst even onder de loep gaan nemen, stellen we vast dat er in dergelijk geval ook juridisch sprake zal zijn van een vennootschap. Echter spreken we dan wel van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, nl. de maatschap.

Wat de meeste aangepaste vorm van samenwerken is dient steeds geval per geval te worden bekeken. Van belang hierbij is dat elke keuze voor een samenwerkingsvorm bepaalde implicaties heeft op juridisch, fiscaal, boekhoudkundig en administratief vlak.

Wie? Wat? Hoe?

Wanneer u kiest voor een klassieke “associatieovereenkomst” (maatschap), moet u in een volgende stap bepalen hoe u wenst samen te werken. Daarbij kunt u zich de volgende vragen stellen. Hoe werkt de praktijk op vandaag? Willen we dit veranderen of wensen we onze samenwerking louter meer te omlijnen? Zal de praktijk enkel delen in de kosten of ook in de inkomsten? Welke kosten zal de praktijk dragen en hoe worden deze verdeeld onder de (para)medici? Wat met nieuwe (para)medici die toetreden in de praktijk?

Volgende zaken dienen zeker aan bod te komen:

  • Financiële regeling: gemeenschappelijke kosten, verdeelsleutel, investeringen, bankrekening;
  • Benaming: hoe willen wij naar buiten treden, wat met een thuispraktijk;
  • Afwezigheden: wetenschappelijk verlof, vakantie, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof / ouderschapsverlof;
  • Uitbreiding: wie mag toetreden, inloopregeling, HAIO’s (HuisArts In Opleiding);
  • Einde van de samenwerking: uittreding, opzegperiode, gevolgen voor dossiers en apparatuur;
  • Praktijkwerking: vaste overlegmomenten, wat met geschillen, niet-concurrentiebeding.

Bij de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst is het ook belangrijk na te gaan welke werkzaamheden u samen gaat uitoefenen. De soorten handelingen, zijnde louter therapeutisch of ook niet-therapeutische handelingen, hebben namelijk ook een fiscale en juridische impact op de samenwerking.

Ook wanneer wordt gekozen voor een andere samenwerkingsvorm, bijvoorbeeld een BV, raden we aan om duidelijke afspraken te maken over bovenstaande punten in de statuten, een intern regelement of een aandeelhoudersovereenkomst.

Wat met het praktijkgebouw?

Regelmatig wordt in de samenwerkingsovereenkomst een link gemaakt met het onroerend goed waar de praktijk wordt uitgeoefend. Zo kan bijvoorbeeld in een regeling worden voorzien dat nieuwe toetredende partijen ook de mogelijkheid krijgen om, na verloop van tijd, te participeren in de vastgoedvennootschap waarin het praktijkgebouw is ondergebracht. In dat geval zal er ook een koppeling worden gemaakt tussen het einde van de samenwerkingsovereenkomst en het einde van het aandeelhouderschap van de vastgoedvennootschap.

Onze meerwaarde

Vooraleer tot een samenwerkingsovereenkomst te komen die voor iedereen duidelijk omlijnd is, is het duidelijk dat er eerst heel wat zaken moeten besproken worden. Hierbij begeleiden wij u graag vanaf het begin van de onderhandelingen op juridisch, fiscaal en financieel vlak. Wij kunnen een meerwaarde bieden bij de uitbouw van de praktijk door toekomstgericht mee te denken en eventuele pijnpunten te bespreken of bloot te leggen.

Vragen hierover? Aarzel niet om contact op te nemen met onze experten