/

/

het asbestattest uitgelicht

Legal
05 oktober 2022

door Manon Van Huffelen

Het asbestattest uitgelicht

Om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken, wordt vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de overdracht van onroerende goederen gebouwd voor 2001 en met een grondoppervlakte groter of gelijk aan 20m2. Tegen 31 december 2031 dient iedere eigenaar van elk onroerend goed gebouwd voor 2001 in het bezit te zijn van zo’n asbestattest. We vertellen er u graag meer over in dit artikel.

Het asbestattest uitgelicht

Wanneer heeft u een asbestattest nodig?

Belangrijk om te weten is dat onder ‘overdracht’ niet enkel de klassieke (openbare) verkoop of schenking wordt verstaan, maar ook alle zakelijke gebruiksrechten. Zo zal de eigenaar bij het vestigen of het overdragen van een recht van vruchtgebruik, een erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk gebruiksrecht verplicht houder moeten zijn van een asbestattest. Enkel als het onroerende goed verkregen wordt door een nalatenschap of in geval van onteigening spreekt men niet van een ‘overdracht’.

Als gevolg van de ruime definitie, ontsnappen ook fusies of splitsingen waarbij onroerende goederen overgaan naar een andere rechtspersoon niet aan het verplicht asbestattest. Echter moet bij een fusie door overneming altijd goed gekeken worden of het onroerende goed beweegt. Maakt het onroerende goed deel uit van de overnemende vennootschap? Dan zal er geen overdracht zijn van het onroerende goed en dus ook geen asbestattest vereist zijn. Bij een inbreng van een onroerend goed in een vennootschap zal men eveneens een asbestattest moeten laten opmaken.

Bezit u een privatief deel van een appartementsgebouw? Vergeet dan ook niet het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen. Bij mede-eigendom zal de deskundige voor de gemeenschappelijke delen en de privatieve een aparte asbestinventarisatie moeten opmaken. Echter gaat voor de gemeenschappelijke delen de asbestattest-verplichting pas in op 1 mei 2025.

Als verhuurder-eigenaar van een onroerend goed gebouwd voor 2001 hoeft u in principe pas over een asbestattest te beschikken in 2032. De verhuurder die al eerder in het bezit is van een asbestattest is verplicht bij de aanvang van de huur een kopie van het attest te overhandigen aan de huurder. 

Wat bij het plaatsen van zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen?

De eigenaar die een recht van opstal vestigt met het oog op het plaatsen van zonnepanelen, een overzetdak of een reclamepaneel is eveneens verplicht een asbestattest te verkrijgen. Bijzonder aan deze situatie is dat, ondanks het asbestattest geen verwijderingsverplichting inhoudt, het Vlaamse Decreet in deze situaties toch voorziet in een verbod tot plaatsing op een asbesthoudende dak- en gevelbekleding of indien onderliggende asbesthoudende materialen beschadigd worden bij de plaatsing.

Hoe vraagt u een asbestattest aan?

Het asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie. Een gecertificeerde deskundige zal een inventaris maken waarbij hij in kaart zal brengen waar en hoeveel asbest er aanwezig is en hoe asbestveilig het onroerende goed is. Ook de eigenaar speelt hierbij een cruciale rol. Niet enkel stelt hij het onroerende goed open voor de deskundige. Hij zal ook actief moeten aangeven waar asbesthoudende materialen aanwezig (kunnen) zijn. De resultaten van deze inventarisatie zullen dan door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gebundeld worden in een asbestattest. De lijst van gecertificeerde deskundigen kan men terugvinden op de website van de OVAM.

De inhoud van het asbestattest zal overgemaakt worden aan de kandidaat-verkrijger bij de ondertekening van het compromis op straffe van nietigheid van de overeenkomst. Gaat het om een fusie of splitsing? Dan zal naar analogie het asbestattest ten laatste bij het ondertekenen van het fusie- of splitsingsvoorstel beschikbaar moeten zijn.

Hoelang is het asbestattest geldig?

Het asbestattest is 10 jaar geldig vanaf de datum vermeld op het asbestattest. Echter kan de deskundige een kortere geldigheidsduur toekennen. Wanneer er zich een wijziging in de feiten voordoet (bijvoorbeeld men ontdekt nieuwe asbesthoudende materialen), dient de eigenaar een nieuw attest aan te vragen binnen het jaar na de vaststelling van de wijziging. 

Hoeveel kost een asbestattest?

De inspectie door een deskundige varieert tussen de 300 en 500 euro. Voor de afgifte van het eigenlijke attest rekent de OVAM een retributie aan van 50 euro.

Hebt u nog vragen bij het asbestattest? Contacteer dan één van onze experten!