/

/

iedereen ondernemer, maar wat met de maatschap?

Legal
16 augustus 2022

door Wannes Gardin

Iedereen ondernemer, maar wat met de maatschap?

Met de inwerkingtreding van het Wetboek Economisch recht (“WER”) op 1 november 2018 werd het begrip ‘handelaar’ vervangen door het nieuwe en veel ruimere ‘ondernemingsbegrip’. Ook de maatschap valt onder dit begrip waardoor er een aantal bijkomende verplichtingen zijn ontstaan. In dit artikel vertellen we u hier graag meer over.

Iedereen ondernemer, maar wat met de maatschap?

Register bijhouden over de “Ultimate Beneficial Owners”

Alle EU-lidstaten zijn door de vierde 'antiwitwasrichtlijn' verplicht om een register bij te houden met gegevens over hun “Ultimate Beneficial Owners” of uiteindelijke begunstigden van hun juridische entiteiten. Met de wet van 18 september 2017 en een daaropvolgend KB van 30 juli 2018 is de Belgische wetgever zijn verplichting nagekomen.

Ook de maatschap dient sinds 1 november 2018 aan deze verplichting te voldoen. Dit houdt in dat de identiteit van natuurlijke personen met een aanzienlijk belang (meer dan 25% van de stemrechten of aandelen) of zeggenschap in de vennootschap zullen kenbaar moeten gemaakt worden in dit UBO-register.

Inschrijving Kruispuntbank voor Ondernemingen

Het feit dat de maatschap voortaan als een onderneming wordt gekwalificeerd, brengt ook de verplichting tot inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met zich mee. De KBO is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van “ondernemingen” en hun vestigingseenheden zijn opgenomen. Deze verplichte registratie geldt in principe reeds sinds 1 november 2018.

Onderwerping aan de boekhoudwetgeving

Sinds de hervorming is de maatschap ook verplicht onderworpen aan de boekhoudplicht. Deze verplichting bestaat enerzijds uit het voeren van een boekhouding. Dit betreft in principe een dubbele boekhouding met de nuance dat maatschappen waarvan de jaarlijkse omzet 500.000 euro niet overschrijdt, zich tot een vereenvoudigde boekhouding mogen beperken. Anderzijds is de maatschap ook gehouden tot het opstellen van een jaarrekening. Belangrijk hierbij is wel dat er geen verplichting bestaat tot neerlegging of publicatie hiervan.

Wat met de discretie?

Door de bijkomende verplichtingen is een deel van de “discretie” van de maatschap verloren gegaan. Nieuwsgierige zielen kunnen immers de KBO en het UBO-register raadplegen. Dit geldt op zich ook voor de tijdelijke maatschap en zelfs voor de stille maatschap.

Dit moet wel genuanceerd worden, aangezien er nog steeds geen verplichting bestaat tot neerlegging van de jaarrekening. De gedetailleerde cijfers van deze vennootschapsvorm blijven dus nog steeds “binnenshuis”.

Verder kunnen het verplaatsen van de maatschappelijke zetel naar een andere locatie dan de familiale woonplaats het ook bemoeilijken om maatschappen op te sporen. Daarnaast kunt u ook de naam van de maatschap veranderen in een naam zonder referenties naar de familie. Dit draagt ook bij tot een verhoogde discretie.

Wenst u meer informatie hierover? Neem dan contact op met één van onze experten!