/

/

werkt u of heeft u gewerkt in frankrijk? ontdek de impact van het nieuw dubbelbelastingverdrag tussen belgië en frankrijk!

Tax
29 april 2022

door Febe Louage en Hannelore Durieu

Werkt u of heeft u gewerkt in Frankrijk? Ontdek de impact van het nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk!

In vorige twee artikels hebben we reeds het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk belicht. Hoewel het nieuwe verdrag ten vroegste in werking zal treden in 2023, gingen we toen dieper in op de wijzigingen voor onroerend goed en beleggingen in Frankrijk. In dit artikel, en tevens de laatste van de drieluik, focussen we ons op de wijzigingen voor inwoners van België die beroepsinkomsten ontvangen uit Frankrijk. Hierbij maken we een onderscheid tussen bezoldigingen van werknemers, bedrijfsleiders, artiesten, sportbeoefenaars en ambtenaren. Daarna gaan we nog even kort in op de gevolgen voor pensioenen.

Werkt u of heeft u gewerkt in Frankrijk? Ontdek de impact van het nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk!

Impact voor werknemers van een Franse vennootschap

Voor Belgische werknemers die voor een Franse werkgever werken of die op het Frans grondgebied werken, is het steeds belangrijk om na te gaan waar hun bezoldiging mag worden belast. 

Het dubbelbelastingverdrag stelt in dat licht dat de bezoldigingen die een inwoner van België ontvangt, in België mogen worden belast, tenzij de dienstbetrekking in Frankrijk wordt uitgeoefend. Als de activiteit in Frankrijk wordt uitgeoefend, is dit deel van de bezoldiging in Frankrijk belastbaar (zogenaamde salary-split). 

Indien echter aan 3 voorwaarden cumulatief voldaan is, mag de volledige bezoldiging alsnog in België worden belast. Het zijn net die voorwaarden die werden aangepast, waardoor het nieuwe verdrag een impact kan hebben op de belastbaarheid van de lonen van een werknemer.

  • Voorheen bepaalde het verdrag dat een werknemer gedurende het kalenderjaar niet meer dan 183 dagen in Frankrijk mocht verblijven. Deze formulering maakte het mogelijk voor een werknemer om gespreid over 2 kalenderjaren langer dan 183 dagen in Frankrijk te verblijven, zonder dat zijn of haar bezoldiging belastbaar was in Frankrijk. Onder het nieuwe verdrag, wordt de 183-dagen periode per tijdperk van 12 maanden bekeken. Dit betekent dat Belgische werknemers sneller belastbaar zullen zijn in Frankrijk (en vica versa).
  • Voorheen bepaalde het verdrag dat de bezoldiging voor de uitgeoefende activiteit in Frankrijk, ten laste moest worden genomen van een gevestigde werkgever in België om belastbaar te zijn in België. Onder het nieuwe verdrag is de bezoldiging voor de gewerkte dagen in Frankrijk, enkel in Frankrijk belastbaar indien de werkgever in Frankrijk gevestigd is. In de praktijk zal deze wijziging enkel een impact hebben op werknemers die in België wonen en die in Frankrijk werken, voor een werkgever die in een derde land is gevestigd.

Impact voor bedrijfsleiders van een Franse vennootschap

Onder het nieuw dubbelbelastingverdrag, mogen beloningen die een Belgische inwoner ontvangt in zijn of haar hoedanigheid van lid van de raad van bestuur in een Franse vennootschap, in Frankrijk worden belast.

Als de bestuurder echter een vergoeding ontvangt voor de uitoefening van dagelijkse werkzaamheden van leidinggevende, technische, commerciële of financiële aard, dan zal deze vergoeding op dezelfde manier worden behandeld als de bezoldiging van een werknemer. Omdat de vennootschap in Frankrijk gevestigd is zal deze vergoeding in Frankrijk worden belast, naar verhouding het aantal dagen fysieke aanwezigheid in Frankrijk. 

Impact voor artiesten en sportbeoefenaars

Het nieuwe verdrag voorziet een gloednieuw artikel specifiek voor artiesten en sportbeoefenaars. Dit artikel bepaalt dat de inkomsten die een artiest of sportbeoefenaar krijgt uit persoonlijke werkzaamheden in Frankrijk, in Frankrijk belastbaar zijn, tenzij deze persoon minder dan 15.000 euro (bruto) per jaar ontvangt.

Overheidsbezoldigingen

Bezoldigingen van overheidspersoneel, mogen worden belast in het land van de uitbetalende overheid. Als de inkomsten echter worden betaald aan een inwoner, onderdaan van het andere land en de werkzaamheden worden in dit land uitgeoefend, dan mag de bezoldiging in het andere land worden belast.
Bijvoorbeeld: als een inwoner van België die de Belgische nationaliteit heeft en niet de Franse, in België werkt voor de Franse overheid, mag zijn of haar bezoldiging in België worden belast. 

Pensioenen

Pensioenen kunnen worden opgedeeld in 3 groepen: werknemerspensioenen, pensioenen van zelfstandigen en pensioenen van overheidspersoneel.

Voor werknemerspensioenen wijzigt er niets, deze blijven belastbaar in de woonstaat.

Ook pensioenen van zelfstandigen mogen nog steeds in de woonstaat worden belast. De bronstaat moet deze inkomsten vrijstellen, tenzij het pensioen niet effectief wordt belast in de woonstaat.

Wat betreft de pensioenen van overheidspersoneel: deze pensioenen mogen opnieuw in het land van de uitbetalende overheid worden belast, tenzij de ontvanger inwoner en onderdaan is van het andere land.  

Woont u in België en werkt u in Frankrijk of voor een Franse werkgever? Neem dan zeker contact op met onze specialisten om na te gaan of er in uw specifieke situatie iets zal wijzigen onder het nieuwe dubbelbelastingverdrag.