/

/

btw-vrijstelling voor medische prestaties met therapeutisch doel

Tax
17 februari 2022

door Eva Vergote en Griet Pelgrims

Btw-vrijstelling voor medische prestaties met therapeutisch doel

Sinds 1 januari 2022 zijn enkel nog medische prestaties met een therapeutisch doel vrijgesteld van btw. Dat zijn diensten die “de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben”. Ook medische diensten met als doel de bescherming, met inbegrip van behoud of herstel, van de gezondheid van de mens vallen onder de btw-vrijstelling, net als preventieve medische diensten.

Btw-vrijstelling voor medische prestaties met therapeutisch doel

Specifieke voorbeelden van diensten met een therapeutisch doel zijn: periodieke medische controle, medisch handelen in verband met vruchtbaarheid, diensten van raadgevend arts in woonzorgcentrum, preventiemaatregelen zoals vaccinatie, etc.

Daarentegen zijn esthetische ingrepen die uitsluitend tot doel hebben het verfraaien van het uiterlijk, maar ook andere medische prestaties die geen therapeutisch doel hebben belastbaar met btw. Denk maar aan bijvoorbeeld expertises door deskundigen voor een verzekeringsmaatschappij, controlegeneeskunde met als doel de arbeidsongeschiktheid van werknemers te controleren in opdracht van een werkgever, onderzoek in kader van rijgeschiktheidsattest, etc. Ook andere prestaties, zoals het meewerken aan klinische studies voor farmaceutische bedrijven, artikels schrijven, lesopdrachten en dergelijke zijn uitgesloten van de medische btw-vrijstelling.

Daarnaast brengt de wetswijziging een wijziging mee in het personele toepassingsgebied van de btw-vrijstelling. De vrijstelling wordt namelijk niet langer exclusief voorbehouden aan de beoefenaars van gereglementeerde (para)medische beroepen, maar ook de beroepsbeoefenaars die door een adequate opleiding geacht kunnen worden een equivalent kwaliteitsniveau te bereiken, zullen zich kunnen beroepen op de vrijstelling. Daardoor kunnen beroepsbeoefenaars zoals osteopaten, chiropractors, acupuncturisten vanaf 1 januari 2022 ook de btw-vrijstelling toepassen op hun therapeutische behandelingen.

Een behandeling of ingreep is pas vrijgesteld als ze een therapeutisch doel heeft én ze wordt verricht door een beoogde zorgverstrekker in het btw-wetboek.

Btw-verplichtingen

  • Als er therapeutische handelingen worden gesteld, moet de vennootschap worden geïdentificeerd voor btw-doeleinden met ingang van 1 januari 2022, ten laatste in te dienen op 31 januari 2022. 
  • Vanaf 1 januari moet btw aangerekend worden op de niet-therapeutische handelingen en moeten btw-aangiften worden ingediend. — De zorgverstrekkers moeten in hun btw-administratie (lees: boekhouding) een onderscheid maken tussen de behandelingen met en zonder therapeutisch doel.
  • Als de niet-therapeutische handelingen kleiner zijn dan 25.000 euro op jaarbasis, kan eventueel de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen worden aangevraagd en vervallen de periodieke btw-verplichtingen.

Hoe wordt het therapeutisch doel bepaald?

Bij de behandelingen is het aan de zorgverstrekker om te bewijzen dat er sprake is van een therapeutisch doel.
Indien de ingreep voorkomt in de nomenclatuur of in aanmerking komt voor tegemoetkoming of in geval de ingreep/behandeling gebeurt op voorschrift, vormt dat een weerlegbaar vermoeden dat er sprake is van een therapeutisch doel en is er voor btw-doeleinden geen afzonderlijke motiveringsplicht om de btw-vrijstelling toe te passen. 

In andere gevallen is er wel een afzonderlijke motiveringsplicht om aan te tonen dat er een therapeutisch doel is. Motivering kan blijken uit het patiëntendossier en uit alle bewijsmiddelen van gemeen recht. Indien niet kan worden gemotiveerd dat er een therapeutisch doel is, is de behandeling uiteraard aan btw onderworpen.

Opgelet: ten aanzien van de uitvoerder van een esthetische ingreep of behandeling blijven de regels vermeld in de btw-beslissing E.T.127.740, zoals gekend sinds 2016, van toepassing en gelden hiervoor dus andere beoordelingscriteria.

Conclusie

Een behandeling of ingreep is slechts vrijgesteld als ze een therapeutisch doel heeft én verricht wordt door een beoogde zorgverstrekker in het btw-wetboek. Het staat in elk geval vast dat de wetswijziging ervoor zorgt dat méér categorieën van beroepsbeoefenaars toepassing kunnen maken van de btw-vrijstelling, zoals niet-conventionele praktijken of niet-gereglementeerde paramedici.

Bedraagt de totaliteit van de handelingen zonder therapeutisch doel minder dan 25.000 euro? Dan kan de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen worden aangevraagd waardoor er geen btw moet aangerekend worden aan de patiënten en geen btw-aangiftes moeten worden ingediend. Daartegenover staat wel dat er geen btw op kosten in aftrek kan worden gebracht.