/

/

opnieuw 4,07% marktrente voor creditinteresten op uw rekening-courant

Tax
07 januari 2022

door Julie Vantomme en Lisa Heynderickx

Opnieuw 4,07% marktrente voor creditinteresten op uw rekening-courant

Indien een bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan de vennootschap, dan kan de vennootschap hiervoor interesten toekennen. Dit is in de praktijk bijvoorbeeld het geval wanneer de rekening-courant van de bedrijfsleider of aandeelhouder een creditstand vertoont.

Opnieuw 4,07% marktrente voor creditinteresten op uw rekening-courant

Deze zogenaamde creditinteresten zijn voor de vennootschap dan slechts aftrekbaar in de mate dat:

  • de gehanteerde rente de marktrente niet overschrijdt;

en

  • het ontleende bedrag niet hoger uitvalt dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar. 

Bij een te hoog aangerekende interestvoet of bij een te hoog leningsbedrag loopt de vennootschap het risico dat deze interest deels geherkwalificeerd zal worden in een (niet-aftrekbaar) dividend.

Welke marktrente?

Sinds 1 januari 2020 is er een wettelijke omschrijving van deze marktconforme rentevoet voorzien. Indien het gaat om een niet-hypothecaire lening zonder welbepaalde duurtijd (wat dus het geval is bij een creditstand R/C), is deze marktrente gebaseerd op de MFI-rentevoet van november van het voorgaande kalenderjaar, verhoogd met 2,5%.

De MFI-rentevoet van november 2021 bedroeg 1,57%. Na toepassing van de verhoging met 2,5% betekent dit dat deze marktrente 4,07% bedraagt voor de interesten die betrekking hebben op 2022. Of dus: precies hetzelfde tarief als vorig jaar!

Voor de volledigheid wensen we te benadrukken dat, indien een vennootschap een lening toekent aan een andere vennootschap, ook hier de wettelijk bepaalde marktrente als maximum moet worden gehanteerd.

Omvorming naar lening met een bepaalde looptijd

Merk op dat deze wettelijk bepaalde marktrente geldt voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd.

Indien u daarentegen gebruik maakt van een lening met een bepaalde looptijd, dan kan u dus rekening houden met een rentevoet die marktconform is voor uw specifieke omstandigheden. Er kan in dat geval dus afgeweken worden van de (maximale) rentevoet van 4,07%.

Heeft u bijkomende vragen over de te gebruiken rentevoet voor fiscale doeleinden? Of wenst u een analyse van uw concrete situatie? Neem dan zeker contact op met één van onze experten via onderstaand formulier.