/

/

nieuw expat-regime vanaf 1 januari 2022

Tax
27 december 2021

door Karlien Van Melkebeek en Hannelore Durieu

Nieuw expat-regime vanaf 1 januari 2022

Jaar na jaar stijgt het aantal expats dat een fiscaal gunstregime geniet in België. In het begrotingsakkoord van 2022 heeft de Belgische regering beslist om de fiscale voordelen van expats in te perken met ingang vanaf 1 januari 2022. Ze doet dit door het systeem nu op te nemen in de wet en strikte beperkingen op te leggen. In de nieuwe regeling zijn er een aantal belangrijke wijzigingen.

Nieuw expat-regime vanaf 1 januari 2022

Voorwaarden

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn voor “ingekomen belastingplichtigen” en voor “ingekomen onderzoekers”. Ingekomen belastingplichtigen kunnen zowel werknemers als bedrijfsleiders zijn. Voor ingekomen onderzoekers gaat het alleen om werknemers. Bovengenoemde personen kunnen onder het bijzonder belastingstelsel vallen indien een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Internationaal aspect
Een ingekomen belastingplichtige of een ingekomen onderzoeker moet:

 • ofwel rechtstreeks aangeworven zijn in het buitenland door een binnenlandse vennootschap, een vzw of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap
 • ofwel terbeschikking gesteld worden binnen een multinationale groep

Bij een rechtstreekse aanwerving vanuit het buitenland is het aldus niet langer vereist dat de Belgische vennootschap deel uitmaakt van een internationale groep.

Afwezigheid van band met België
De betrokken werknemer of bedrijfsleider mag vijf jaar voorafgaand aan de indiensttreding in België:

 • geen (fiscaal) rijksinwoner zijn geweest van België;
 • niet gewoond hebben binnen een afstand van 150 km van de Belgische grens; 
 • niet onderworpen zijn geweest aan de belasting niet-inwoners voor beroepsinkomsten in België.

Bijgevolg is er geen vereiste meer van buitenlandse nationaliteit.

Minimumbezoldiging voor “ingekomen belastingplichtigen”:
Ingekomen belastingplichtigen moeten een minimum brutobezoldiging hebben van 75.000 euro op jaarbasis. Deze brutobezoldiging betreft de bezoldiging m.b.t. de in België geleverde prestaties, vóór aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen, met inbegrip van het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de voordelen van alle aard, de bonussen en andere belastbare gratificaties.

Deze drempel van minimumbezoldiging is niet vereist voor ingekomen onderzoekers. Voor hen geldt een diplomavereiste. Zij moeten een specifiek wetenschappelijk masterdiploma kunnen voorleggen of het equivalent van 10 jaar beroepservaring kunnen aantonen.

Geen fictie van niet-inwoner meer

De werknemer of bedrijfsleider die onder het nieuw expat regime valt, zal niet meer automatisch beschouwd worden als fiscaal niet-inwoner van België. In de nieuwe regeling gelden immers de gewone verblijfsregels (art. 2 WIB92). Een expat die in België woont met zijn gezin zal  bijgevolg het fiscaal statuut van Belgisch rijksinwoner krijgen en in België belast worden op hun wereldwijd inkomen. Zij zullen ook beroep kunnen doen op de bescherming van de dubbele belastingverdragen die België met andere landen heeft afgesloten. Om als niet-inwoner te kunnen worden beschouwd, dient een attest van fiscaal rijkinwonerschap van een ander land te worden voorgelegd. Op die manier zullen expats niet langer ‘fiscaal staatlozen’ kunnen zijn

  Fiscale voordelen

  Het expat regime heeft als grote voordeel dat heel wat kosten met betrekking tot de tewerkstelling in België beschouwd worden als kosten eigen aan de werkgever. Deze kosten eigen aan de werkgever kunnen belastingvrij en vrij van sociale zekerheid toegekend worden

  Naar het Nederlandse voorbeeld wordt nu een vast percentage van 30% van de brutobezoldiging als eigen kosten van de werkgever aangemerkt. Deze forfaitaire onkostenvergoeding wordt beperkt tot een maximum van 90.000 euro per jaar. 

  Deze 30% regel is een bovengrens. Bijgevolg kan een werkgever ook kosten ten laste nemen voor een lager bedrag. Wanneer er voor meer dan 30% kosten worden ten laste genomen van de werkgever, dan zal het excedent als bezoldiging worden belast.

  Boven op deze 30%-regeling worden nog een aantal uitzonderlijke kosten aanvaard zoals deze in het huidige regime ook bestaan, met name:

  • kosten voor de verhuizing naar België
  • kosten voor de inrichting van de woning in België gedaan in de eerste zes maanden na aankomst in België en beperkt tot een bedrag van 1.500 euro;
  • schoolkosten voor de leerplichtige kinderen die onderwijs volgen in België.

  Voor deze uitzonderlijke kosten wordt er niet voorzien in een forfait, waardoor de werknemer of bedrijfsleider de bewijsstukken van deze kosten moet kunnen voorleggen. 

  Toepassingsperiode

  Met de nieuwe regeling wordt er een timer gezet op het expatregime. In principe zal het nieuwe expat-statuut toegekend worden voor 5 jaar. Mits voldaan aan bepaalde voorwaarden kan een eenmalige verlenging van 3 jaar worden toegekend.

  Indien de periode van 5 of 8 jaar verlopen is, vervalt het expat regime en dus ook de fiscale voordelen dat dit met zich meebrengt

  Aanvraagprocedure

  De werkgever moet een elektronische aanvraag indienen bij de belastingadministratie binnen drie maanden vanaf de aanvang van de tewerkstelling in België om van het nieuwe belastingstelsel te kunnen genieten. Daarnaast dient er door de betrokken werknemer of bedrijfsleider een ondertekend attest “voor akkoord” te worden bijgevoegd bij de aanvraag. De belastingadministratie zal binnen de drie maanden uitspraak moeten doen over de aanvraag. Indien er een positieve beslissing wordt genomen, zal het belastingstelsel van toepassing zijn vanaf de indiensttreding in België.

  De werkgever moet jaarlijks, uiterlijk op 31 januari, een lijst bezorgen aan de fiscus van de tewerkgestelde expats die onder dit regime vallen, zodat de fiscus kan nagaan of elke expat nog steeds voldoet aan de minimum bezoldigingsvoorwaarde

  Inwerkingtreding

  Vanaf 1 januari 2022 zal dit nieuwe expat-regime van toepassing zijn voor de “inkomende belastingplichtigen” en “inkomende onderzoekers”. Personen die momenteel gebruik maken van het huidige expat-regime kunnen opteren voor het nieuwe regime mits ze voldoen aan de voorwaarden. Voor degenen die geen rechtsgeldige aanvraag doen tot kanteling van het oude naar het nieuwe stelsel of indien er een negatief antwoord volgt op deze aanvraag, geldt er een overgangsmaatregel van twee jaar die voorzien wordt in de aanpassing van de circulaire van 8 augustus 1983.

  Heeft u vragen over het nieuwe expat-regime? Neem dan zeker contact op met één van onze experten via onderstaand formulier

  Deel dit artikel

  Karlien Van Melkebeek

  Senior Advisor International karlien.vanmelkebeek@vdl.be

  Hannelore Durieu

  Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

  Disclaimer
  Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


  Nieuws en inzichten

  Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.