/

/

zo beloont u uw medewerkers

Tax & Legal
06 september 2021

door Eline Demeyere

Zo beloont u uw medewerkers

Om medewerkers extra te motiveren, wordt al snel gedacht aan opslag of een extra loonbonus. Jammer genoeg worden de klassieke verloningsvormen in België nog altijd erg hoog belast. Daarom gaan steeds meer werkgevers op zoek naar alternatieve en fiscaalvriendelijke vormen van verloning en beloning. Maar welke mogelijkheden bestaan er zoal? En wat is voor uw onderneming de beste keuze? Wij zochten het voor u uit.

Zo beloont u uw medewerkers

Kosten eigen aan de werkgever of thuiswerkvergoeding

Kosten die werknemers persoonlijk maken maar die eigenlijk ten laste van de werkgever zijn, kunnen worden vergoed onder de noemer ‘kosten eigen aan de werkgever’. Het kan bijvoorbeeld gaan om parkeerkosten, carwashkosten of een thuiswerkvergoeding. Omdat het administratief tijdrovend zou zijn om alle kosten via onkostennota’s te verwerken, bieden ‘kosten eigen aan de werkgever’ een interessante oplos - sing. Het bedrag wordt dan forfaitair geraamd op basis van administratieve instructies (‘ernstige normen’), waarna het vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen aan de werknemer wordt uitbetaald.

Om er zeker van te zijn dat de kosten onder de noemer ‘kosten eigen aan de werkgever’ vallen, wordt meestal een ruling aangevraagd. Nu heel wat werknemers als gevolg van het coronavirus verplicht moeten thuis - werken, kiezen veel werkgevers ervoor om de kosten van dat thuiswerken via een thuiswerkvergoeding op te vangen. Om een overvloed aan rulingaanvragen te vermijden, stelden de fiscus en RSZ een algemeen regelgevend kader op dat verduidelijkt voor welke thuis - werkvergoedingen geen belastingen en socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden.

Algemeen wordt gesteld dat werknemers een thuiswerkvergoeding van maximaal 129,48 euro per maand kunnen ontvangen, op voorwaarde dat ze structureel en op regelmatige basis van thuis uit werken. Dat betekent dat ze minstens één werkdag per week thuiswerken. De thuiswerkvergoeding dekt dan de algemene kantoorkosten zoals water, elektriciteit en kantoor - benodigdheden. Voor de terugbetaling van andere specifieke kosten zoals het gebruik van een privé-internet - abonnement of de terugbetaling van aangekocht kantoormeubilair gelden afzonderlijke regels. Een overzicht:

  • Kantoorkosten: maximaal 129,48 euro per maand, met een tijdelijke verhoging tot 144,31 euro per maand tijdens het 2de kwartaal van 2021;
  • Gebruik van privé-internet: maximaal 20 euro per maand;
  • Gebruik van een privécomputer met randapparatuur: maximaal 20 euro per maand;
  • Gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer of scanner zonder privécomputer: maximaal 10 euro per maand;
  • Aankoop kantoormeubilair/ informaticamateriaal: terugbetaling op basis van werkelijke bewijsstukken in functie van normale gebruiksduur.

Aandelenopties of warrants

Een andere alternatieve verloningsvorm is het aanbieden van een aandelenoptie- of warrantsplan. Bij de toekenning van aandelenopties krijgen werknemers het recht om binnen een vooropgestelde termijn een aantal aandelen te kopen tegen een vastgelegde prijs of uitoefenprijs. Warrants zijn inschrijvingsrechten die de werknemers toelaten om, op een latere datum en tegen een vooraf vastgestelde prijs, aandelen te verwerven die uitgegeven worden in het kader van een kapitaalsverhoging. In beide gevallen ontvangt de werknemer dus het voordeel om aandelen te kunnen kopen tegen een vooraf vastgestelde (lagere) prijs. Gaat het om aandelen van de werkgever zelf, dan kan de werknemer meegenieten van een waardestijging van de vennootschap. Het kan dus ook een extra stimulans zijn om bij te dragen aan de groei van de onderneming.

De Aandelenoptiewet van 26 maart 1999 voorziet bovendien in een voordelig taxatieregime voor de toekenning van aandelenopties of warrants. Als het plan voldoet aan de voorwaarden van de optiewet, dan wordt het voordeel belast op het ogenblik van de toekenning van de opties, en niet op het ogenblik van de uitoefening van de opties. Werknemers betalen met andere woorden belasting op een forfaitair voordeel in plaats van op de werkelijk gerealiseerde meerwaarde. Aandelenopties en warrants kunnen interessant zijn voor start-ups die nog niet de nodige fondsen hebben om hoge lonen te betalen. Maar ook voor bedrijven waarvan de waarde van de aandelen als gevolg van de coronacrisis is gedaald, kan deze alternatieve verloningsvorm interessant zijn. Aandelenopties of warrants kunnen namelijk aan een lagere uitoefenprijs worden toegekend.

De elektrische bedrijfswagen

De bedrijfswagen blijft in heel wat ondernemingen nog steeds één van de meest populaire alternatieve verloningsvormen. Een bedrijfswagen aanbieden is namelijk fiscaal voordeliger dan het uitbetalen van een gelijkwaardig nettobedrag. Toch is deze alternatieve verloningsvorm al jaren een doorn in het oog van de overheid.

Om de bedrijfswagen te ontmoedigen, werden daarom al heel wat alternatieven uitgewerkt. Zo werd het mobiliteitsbudget opgesteld en werd de kostenaftrek in de vennootschap beperkt, waardoor het fiscale voordeel een stuk minder interessant werd. Daarnaast heeft ons land de doelstelling om tegen 2030 over een emissieloos bedrijfswagenpark te beschikken. Om deze doelstelling te realiseren werd een wetsontwerp ingediend waarbij de fiscale aftrek van bedrijfswagens verder wordt afgebouwd en waarbij er enkel nog fiscale voordelen voor zero-emissiewagens zijn.

Hoewel het vandaag nog om een eerste wetsontwerp gaat, zullen we het bedrijfswagenpark de komende jaren wellicht zien evolueren naar uitsluitend elektrische wagens.

Zo beloont u uw werknemers

De (elektrische) bedrijfsfiets

Door de toenemende files, gaan steeds meer werknemers met de fiets naar het werk. Om hen hierin te ondersteunen, kunnen werkgevers een (elektrische) bedrijfsfiets aanbieden. Het gevolg hiervan is een voordeel alle aard voor de werknemer, dat vrijgesteld is van belastingen en socialezekerheidsbijdragen op voorwaarde dat de bedrijfsfiets voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt. De bedrijfsfiets kan toegekend worden als extra op het bestaande loon, of kan een deel van het brutoloon of de eindejaarspremie vervangen.

De winstpremie en CAO090

Om werknemers te belonen, wordt vaak een bonus toegekend. Wordt de bonus als loon uitbetaald, dan is er een groot verschil tussen de kostprijs voor de werkgever en de effectieve nettovergoeding voor de werknemer. Het kan daarom interessant zijn om de bonus in de vorm van een CAO90- of winstpremie uit te betalen. Zowel de CAO90-premie als de winstpremie zijn collectieve premies waarbij het bedrag van de bonus afhankelijk is van het behalen van objectieve criteria.

In tegenstelling tot de winstpremie is de CAO90-premie niet gebonden aan de winst, maar aan collectieve resultaten zoals bijvoorbeeld het aantal werkongevallen of het aantal nieuwe klanten. Beide premies zijn fiscaal veel voordeliger dan een loonbonus. De CAO90-premie is financieel iets interessanter dan de winstpremie, maar de procedure van de winstpremie is eenvoudiger.

Deel dit artikel

Eline Demeyere

Manager International eline.demeyere@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.