HR Oplossingen
14 september 2023

Wanneer een koopkrachtpremie toekennen?

door Marie-Laure Dekeyzer

In het recentste loonakkoord heeft de Federale Regering beslist dat de loonnorm voor de periode 2023-2024 0% bedraagt. Dat wil zeggen dat werkgevers in deze periode in principe geen vrijwillige loonsverhogingen mogen toekennen aan hun personeel. Er is een uitzondering voorzien voor werkgevers die in 2022 een (uitzonderlijk) hoge winst gemaakt hebben.

Zij kunnen een koopkrachtpremie van maximaal € 750 in de vorm van consumptiecheques toekennen. Die koopkrachtpremie geniet een gunstige behandeling:

  • De koopkrachtpremie is uitgesloten van de gewoonlijke RSZ-bijdragen voor de werkgever en de werknemer. De werkgever is wel een bijzondere bijdrage van 16,5% verschuldigd.

  • De koopkrachtpremie wordt niet belast in hoofde van de werknemer;

  • De koopkrachtpremie, inclusief de bijzondere bijdrage van 16,5%, wordt beschouwd als een beroepskost in hoofde van de werkgever.

 De wetgever heeft alleen een algemeen kader en maximumbedragen voorzien. Daarom is het momenteel eerst aan de paritaire comités om te definiëren wat zij begrijpen onder een (uitzonderlijk) hoge winst en om de toekenningsvoorwaarden en bedragen vast te leggen. Nog niet alle paritaire comités hebben dit gedaan. De belangrijkste die dit wel al vastgelegd hebben, vind je hieronder terug.

Paritair Comité 200 - Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden

Het grootste paritair comité van ons land was één van de eersten om de voorwaarden bekend te maken.

Type winst

Voorwaarde

Gemeenschappelijke voorwaarde

Koopkrachtpremie

Hoge winst

De verhouding van de operationele bedrijfswinst (code 9901 jaarrekening) t.o.v. het balanstotaal bedraagt in 2022 (*) minstens 1,25 X het gemiddelde van diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021.

De operationele bedrijfswinst in 2022 bedraagt minimaal 5% van het balanstotaal in 2022.

Consumptiecheque van € 125

'Uitzonderlijk' hoge winst

De verhouding van de operationele bedrijfswinst t.o.v. het balanstotaal bedraagt in 2022 (*) minstens 1,5 X het gemiddelde van diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021.

Consumptiecheque van € 250

De verhouding van de operationele bedrijfswinst t.o.v. het balanstotaal bedraagt in 2022 (*) minstens 2 X het gemiddelde van diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021.

Consumptiecheque van € 375

(*) Algemene opmerking: 2022 verwijst naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, moet men rekening houden met het boekjaar dat afsluit in 2022.

Bedienden die op 31 oktober minstens één maand in dienst waren, zullen consumptiecheques krijgen op basis van de geleverde arbeidsprestaties (en enkele gelijkstellingen) in de referteperiode van 01/11/2022 tot en met 31/10/2023.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, moet de werkgever rekening houden met de volgende timing:

  • Uiterlijk 15.11.2023: de werkgever moet een schriftelijke communicatie richten aan de vakbondsafgevaardigde(n) in de onderneming of, bij gebrek daaraan, rechtstreeks aan de bedienden over de toekenning van de premie.

  • Uiterlijk 31.12.2023: de koopkrachtpremie moet toegekend zijn.

Paritair Comité 124 – Paritair Comité voor de bouwsector

Ook voor de bouwsector zijn de voorwaarden bekend.

Type winst

Voorwaarde

Gemeenschappelijke voorwaarde

Koopkrachtpremie

Hoge winst

De verhouding van de operationele bedrijfswinst in 2022 (code 9901 jaarrekening) bedraagt minstens 1,15 X de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren (*).

Totaalbedrag van de premie mag maximaal 15% van de bedrijfswinst in 2022 bedragen.

Consumptiecheque van € 250

'Uitzonderlijk hoge winst'

De verhouding van de operationele bedrijfswinst in 2022 bedraagt minstens 1,25 X de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren (*).

Consumptiecheque van € 500

De verhouding van de operationele bedrijfswinst in 2022 bedraagt minstens 1,5 X de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren (*).

Consumptiecheque van € 750

(*) Algemene opmerkingen:

  •  Voor de berekening van de gemiddelde winst worden verlieslatende jaren niet in rekening gebracht. In voorkomend geval wordt het gemiddelde berekend door de som van de winsten in de boekjaren met winst, te delen door het aantal boekjaren met winst. Ondernemingen die in elk van de drie voorafgaande afgesloten boekjaren geen winst boekten, zijn uitgesloten en moeten geen koopkrachtpremie toekennen.

  • Indien het boekjaar niet overeenstemt met kalenderjaar 2022, wordt rekening gehouden met het boekjaar dat afsluit in 2022.

De koopkrachtpremie wordt toegekend aan alle arbeiders die in dienst zijn op 1 december 2023, en gebeurt pro rata op basis van de geleverde prestaties bij de werkgever die de koopkrachtpremie moet toekennen:

  • Voor voltijdse arbeiders à rato aan het aantal effectief gewerkte dagen in 2022 / 219;

  • Voor deeltijdse arbeiders à rato aan het aantal effectief gewerkte uren in 2022 / 1752.

De betaling moet plaatsvinden in de maand december van 2023.

Akkoord

Andere paritaire comités?

 Valt jouw onderneming onder een ander paritair comité dan één van bovenstaande? Dan kan je  navragen bij je dossierbeheerder of er inmiddels een akkoord op sectorniveau voorhanden is.

Indien dit er (nog) niet zou zijn, dan kan je ervoor kiezen om op ondernemingsniveau een beslissing te nemen over de toekenning van een koopkrachtpremie aan je personeel. In dit geval moet je wel kunnen verantwoorden dat je onderneming in 2022 goede resultaten heeft behaald. Ook zijn er verplichte formaliteiten, zoals het afsluiten van een ondernemings-cao of de ondertekening van een individueel akkoord met elke betrokken werknemer. Indien gewenst kunnen wij hier meer informatie over bezorgen.

Voorlopig raden we wel aan om nog even af te wachten; veel sectorale onderhandelingen zijn namelijk nog lopende. Dit om te vermijden dat je als werkgever tweemaal een koopkrachtpremie zou moeten toekennen: een eerste keer op vrijwillige basis en een tweede keer indien nadien als zou blijken dat er alsnog een sectorale cao komt waarbij je voldoet aan de sectorale toekenningsvoorwaarden. Dit kan er zelfs toe leiden dat het maximumbedrag (€ 750 per werknemer) overschreden wordt, waardoor de voordelige behandeling wegvalt. Voorzichtigheid om (te) snel te willen handelen, is dus geboden.

Je hebt nog tijd tot uiterlijk 31/12/2023 om de consumptiecheques uit te reiken aan je personeel. Voldoe je aan de winstvoorwaarden van je paritair comité? Dan ben je verplicht om consumptiecheques toe te kennen. Geef ons deze informatie tijdig door zodat wij de bestelling tijdig kunnen plaatsen. Indien we geen bericht van jou ontvangen voor 10/12/2023, dan gaan we ervan uit dat er niet aan de winstvoorwaarde voldaan is en dat er geen consumptiecheques in december uitgereikt zullen worden. Ook bij vragen over de aanwezigheid van een sectorale cao, kan je bij ons terecht.

Twijfel je of er aan één van de voorwaarden in de sectorale cao is voldaan? Vraag dit dan zeker na bij jouw accountant of via je Vandelanotte payroll-adviseur.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.