/

/

voordeel van alle aard woning en herkwalificatie van huurinkomsten: voortaan berekening op dagbasis

31 januari 2017

door Eline Delerue

Voordeel van alle aard woning en herkwalificatie van huurinkomsten: voortaan berekening op dagbasis

Voordeel van alle aard woning en herkwalificatie van huurinkomsten: voortaan berekening op dagbasis
In een circulaire van 19 december 2016 heeft de administratie de berekening van de herkwalificatie van huurinkomsten en van het voordeel van alle aard voor het gratis gebruik van een woning gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2017 moeten deze berekeningen niet langer gebeuren op maandbasis maar op dagbasis.

Voordeel van alle aard uit de kosteloze beschikking van een onroerend goed


Tot nu toe werd het belastbare voordeel van de kosteloze beschikking van een woning vastgesteld in functie van het aantal maanden dat de bedrijfsleider of werknemer de woning ter beschikking had. Om te oordelen of een maand volledig meetelde, moest nagegaan worden of de woning op de 16de dag van de maand in gebruik genomen was.

De circulaire wijzigt nu deze berekening op maandbasis. Indien een woning slechts gedurende een gedeelte van het jaar ter beschikking wordt gesteld, moet het belastbare bedrag in functie van het aantal dagen van het gebruik worden vastgesteld.

Herkwalificatie van huurinkomsten in bedrijfsleidersbezoldiging


Wanneer een bedrijfsleider een onroerend goed verhuurt aan zijn vennootschap, dan kan een deel van de huurinkomsten geherkwalificeerd worden in een bezoldiging. Meer specifiek worden de huurinkomsten getoetst aan de grens van 5/3den van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen (KI).

In de circulaire wordt de situatie behandeld waarin het onroerend goed niet voor het volledige jaar ter beschikking wordt gesteld aan de vennootschap. Tot nu toe moest het KI in bovenstaande drempelwaarde proportioneel verminderd worden in functie van het aantal maanden van gebruik. Het is op dit vlak dat de circulaire een wijziging doorvoert. Voortaan moet het KI omgedeeld worden in verhouding tot de periode van gebruik en dit uitgedrukt in dagen.

Inwerkingtreding


Bovenstaande wijzigingen zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2017 betaalde of toegekende inkomsten. Voor de inkomsten die werden verkregen in de periode die daaraan voorafgaat, vanaf aanslagjaar 2015, heeft de belastingplichtige de keuze tussen de berekening op maandbasis of op dagbasis.

Wenst u meer informatie over deze nieuwe regeling, neem dan zeker contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Eline Delerue

Team Manager Tax - Certified Tax Advisor eline.delerue@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.