/

/

enkele aandachtspunten voor belastingplichtigen met activa in het buitenland

Tax & Legal
23 augustus 2022

door Ine Coolman en Hannelore Durieu

Enkele aandachtspunten voor belastingplichtigen met activa in het buitenland

Nu een groot deel van de aangiften van de personenbelasting zijn ingediend heeft de fiscus weer nieuw voer voor controles. Zoals eerder dit jaar werd aangekondigd zullen Belgen die bezittingen hebben in het buitenland een groter risico lopen op een controle van de fiscus. In onderstaand artikel kan u enkele aandachtspunten in verband met de aangifte en registratie van buitenlandse activa terugvinden. Naast Belgen met bezittingen in het buitenland lopen ook Belgen die meerdere onroerende goederen bezitten, auteursrechten ontvangen en bedrijfsleiders die via hun bedrijf een aanvullend pensioen opbouwen extra risico op een controle door de fiscus.

Enkele aandachtspunten voor belastingplichtigen met activa in het buitenland

Wat met de buitenlandse activa?

Door de automatische gegevensuitwisseling tussen de verschillende lidstaten is de Belgische fiscus hoogstwaarschijnlijk op de hoogte van al uw bezittingen in het buitenland. Dit geldt voor zowel uw buitenlandse rekeningen als uw buitenlandse onroerende goederen.

Bezit u een buitenlandse rekening? Dan moet u hiervan melding maken bij de Nationale Bank en deze rekening aangeven in uw aangifte in de personenbelasting. Opgelet, ook als u “cryptowallets” aanhoudt bij een “exchange” met een buitenlandse licentie, moet u deze melden bij de Nationale Bank.

Ook uw buitenlandse onroerende goederen moeten worden aangegeven in uw aangifte. Tot en met aanslagjaar 2021 moesten de huurinkomsten worden aangegeven. Vanaf aanslagjaar 2022 moet het KI worden aangegeven. Om het KI te berekenen voor bestaande onroerende goederen werd een vragenlijst uitgestuurd door de fiscus. Deze ingevulde vragenlijst moest vóór 31 december 2021 worden ingediend.

Hieronder enkele aandachtspunten bij het invullen van deze vragenlijst:

  • Geef altijd het totale bedrag van uw onroerend goed aan, ook al bezit u het onroerend goed in onverdeeldheid
  • Iedereen die een zakelijk recht heeft op een onroerend goed in het buitenland moet een vragenlijst indienen. Ook in het geval dat u enkel het vruchtgebruik of het onroerend goed in onverdeeldheid bezit. Als u enkel de blote eigendom bezit, hoeft u geen vragenlijst in te dienen
  • Zorg ervoor dat de vragenlijsten met betrekking tot hetzelfde onroerende goed overeenstemmen
  • Bij aankoop van een onroerend goed in het buitenland dient u deze vragenlijst binnen de vier maanden na aankoop in te dienen.

Als u deze onroerende goederen of rekeningen in het buitenland niet hebt aangegeven, of de formaliteiten niet hebt voldaan, dan riskeert u bij een fiscale controle een proportionele of administratieve geldboete.

Overige controlepunten

De fiscus zal dit jaar ook extra controles uitoefenen op eigenaars met een aanzienlijk patrimonium. Inkomsten die voortkomen uit onroerende goederen worden beschouwd als onroerende inkomsten. Als u meerdere onroerende goederen verhuurt, kunnen deze inkomsten mogelijks worden gezien als beroepsinkomsten. Het is wel aan de fiscus om het beroepsmatig karakter aan te tonen. Verhuurt u echter als particulier één of zelfs meerdere onroerende goederen? Dan is dit in principe geen beroepsactiviteit en is dit een normaal beheer van uw privé vermogen.

Daarnaast worden ook de vergoedingen via auteursrechten geviseerd. Het voordelige belastingstelsel van de auteursrechten wordt tegenwoordig massaal gebruikt. De fiscus wil met deze extra controles mogelijke misbruiken aanpakken.

Tot slot worden ook de bedrijfsleiders en zelfstandigen die via hun bedrijf een aanvullend pensioen opbouwen geviseerd. De som van het wettelijk en aanvullend pensioen van een bedrijfsleider mag niet hoger zijn dan 80% van de laatste bruto bezoldiging op jaarbasis. De fiscus zal nu extra controles uitoefenen op deze 80%-grens.

Heeft u hulp nodig bij een fiscale controle of bij uw aangifte in de personenbelasting? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.