/

/

kwalificeert uw vennootschap als familiale vennootschap of als holding?

Family & Company
18 augustus 2022

door Lore Caneele

Kwalificeert uw vennootschap als familiale vennootschap of als holding?

Als u ‘ja’ antwoordt op deze vraag, dan geniet u van een gunstregime! Wanneer een familiale vennootschap wordt geschonken, geldt een tarief van 0%. Gaat deze vennootschap over via erfenis? Dan geldt een tarief van 3% voor vererving in rechte lijn of tussen partners. Hieronder vertellen we u graag meer over de regeling die in Vlaanderen van toepassing is.

Kwalificeert uw vennootschap als familiale vennootschap of als holding?

Wat zijn de voorwaarden voor het gunstregime?

Om van de gunstregeling te kunnen genieten, moeten de schenker of erflater en zijn familie op het moment van de schenking of openvallen van de nalatenschap samen over aandelen in volle eigendom beschikken. Die moeten minstens 50% van de stemrechten vertegenwoordigen. Een participatie van 30% volstaat ook, op voorwaarde dat de schenker of erflater en zijn familie samen met één andere aandeelhouder (geen rechtspersoon) minstens 70%, of met 2 andere aandeelhouders minstens 90%, van de aandelen bezitten.

Een familiale vennootschap is een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts of landbouwactiviteit of een vrij beroep tot doel heeft en die activiteit ook effectief uitoefent. De wetgever vereist daarnaast ook dat de familiale vennootschap een reële economische activiteit uitoefent. Patrimonium- of managementvennootschappen zijn dus uitgesloten. U zou denken dat de aandelen van een holdingvennootschap daarom nooit in aanmerking komen voor het gunstregime, maar hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een actieve en passieve holding.

Wat is het verschil?

Een actieve holding is een holding die naast het houden van aandelen ook enkele economische activiteiten uitoefent. Die valt dus ook onder het gunstregime. Onder bepaalde voorwaarden zullen vennootschappen bij het uitoefenen van intragroepsdiensten (vb. boekhouding voeren voor dochtervennootschap) ook aanzien worden als actieve holding. Een passieve holding is een holding die enkel bestuursactiviteiten uitoefent en aandelen van de vennootschap aanhoudt. Die wordt uitgesloten van het gunstregime, met uitzondering van de holding die over een rechtstreekse participatie van minimaal 30% beschikt in een actieve dochtervennootschap. In dat geval kunt u toch een gunstregime bekomen voor de waarde van de aandelen van de vennootschap in de actieve dochtervennootschap.

Meer weten? VDL HR Solutions biedt steeds de nodige ondersteuning bij een familiale opvolging. Ons team van Tax & Legal helpt u graag verder bij uw successieplanning.