/

/

beleggingen in frankrijk? ontdek de impact van het nieuw dubbelbelastingverdrag tussen belgië en frankrijk!

Tax
27 april 2022

door Febe Louage en Hannelore Durieu

Beleggingen in Frankrijk? Ontdek de impact van het nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk!

Zoals vermeld in vorig artikel, hebben België en Frankrijk recent een nieuw dubbelbelastingverdrag onderhandeld. Hoewel het nieuwe verdrag ten vroegste in werking zal treden in 2023, overlopen we graag samen met u de belangrijkste wijzigingen voor inwoners van België. In dit artikel gaan we dieper in op beleggingen in Frankrijk. Hierbij bespreken we de eventuele wijzigingen voor interesten, dividenden en meerwaarden op aandelen.

Beleggingen in Frankrijk? Ontdek de impact van het nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk!

Impact op Franse interesten

Wat betreft intresten die een inwoner (natuurlijk persoon of vennootschap) van België vanuit Frankrijk ontvangt, is het zo dat deze steeds mogen worden belast in de woonstaat van de verkrijger. Onder het oude verdrag mocht er echter ook een beperkte bronheffing van maximum 15% worden ingehouden in de bronstaat. Onder het nieuwe dubbelbelastingverdrag is deze beperkte bronheffing geschrapt, waardoor intresten die een inwoner van België vanuit Frankrijk ontvangt, enkel in België mogen worden belast.

Impact op Franse dividenden 

Voor Franse dividenden die een Belgische inwoner ontvangt, bepaalt het verdrag dat deze in België mogen worden belast en dat Frankrijk een beperkte bronheffing mag inhouden. De Franse bronheffing die conform het verdrag mag worden ingehouden, daalt van 15% naar 12,8%.

Belgische natuurlijke personen

Voor particulieren zal deze daling van de bronheffing in de praktijk echter geen impact hebben, aangezien het Frans internrechtelijke tarief in 2018 daalde naar 12,8%. Natuurlijke personen konden met andere woorden al genieten van het verlaagde tarief. 

Wat wel een belangrijke impact zal hebben, is de afschaffing van het FBB op Franse dividenden. Zoals toegelicht in een eerder artikel, moest België onder het oude verdrag een verrekening toekennen van de Franse bronheffing. Dit zorgde ervoor dat een Belgische rijksinwoner, netto meer overhield van een Frans dividend. Onder het nieuwe verdrag moet België deze verrekening niet meer toekennen, waardoor Franse dividenden opnieuw zwaarder worden belast.

Belgische vennootschappen 

Belgische vennootschappen kunnen onder het nieuwe verdrag enerzijds genieten van een tariefdaling van 15% naar 12,8% en anderzijds - onder bepaalde voorwaarden-  van een volledige vrijstelling van de Franse bronbelasting. Om van de vrijstelling te kunnen genieten, moet de Belgische vennootschap gedurende een periode van 365 dagen een participatie van ten minste 10% in het kapitaal van de Franse vennootschap hebben of van plan zijn te hebben. 

In België zijn de Franse dividenden die de Belgische vennootschap ontvangt, onderworpen aan vennootschapsbelasting. Indien de voorwaarden voor de DBI-aftrek voldaan zijn, worden de ontvangen dividenden vrijgesteld van Belgische vennootschapsbelasting. Als de Belgische vennootschap niet kan genieten van de DBI-aftrek, dan mag de Franse bronheffing worden verrekend met de Belgische vennootschapsbelasting. 

Wat betreft dividenden die een Belgische vennootschap ontvangt van een Franse SCI, was er voorheen discussie over het feit of deze dividenden al dan niet in aanmerking komen voor DBI aftrek in België. In het nieuw verdrag wordt expliciet bevestigd dat dit het geval is, in het geval dat de Belgische vennootschap zelf belast wordt op het resultaat van de SCI.

Impact op meerwaarden op aandelen 

Voor de bespreking met betrekking tot de taxatie van sociétés à prépondérance immobilière (actief > 50% van de waarde van het actief) verwijzen we naar ons vorig artikel. Er dient hierbij te worden opgemerkt dat er geen meerwaardebelasting verschuldigd is als de vastgoedvennootschap genoteerd is op een gereglementeerde beurs van de EER. 

Voor Belgen die verhuizen naar Frankrijk of Fransen die verhuizen naar België en die rechtstreeks of onrechtreeks een belangrijke deelneming (recht op minstens 25% van de winst van de vennootschap) aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in hun initiële woonstaat, voorziet het nieuwe dubbelbelastingverdrag dat de meerwaarde nog mag worden belast in de initiële woonstaat, indien onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

  • De persoon was gedurende ten minste 6 jaar in de loop van een tijdsperiode van 10 jaar voorafgaandelijk aan de verhuis, inwoner van zijn land van vertrek; 
  • De persoon had op enig tijdstip in de loop van 5 jaar voorafgaandelijk aan de verhuis, een deelneming van minstens 25% in die vennootschap; 
  • De persoon had de deelneming reeds in zijn bezit op het moment van de verhuis;
  • De verkoop vindt plaats binnen 7 jaar na de verhuis.

Het is duidelijk dat het nieuwe verdrag enkele belangrijke wijzigingen teweegbrengt voor Belgen die beleggingen hebben in Frankrijk. Heeft u vragen hieromtrent? Aarzel dan zeker niet contact op te nemen met één van onze experten.