/

/

(on)roerende goederen waarderen in het kader van successieaangifte

Tax & Legal
10 februari 2022

(On)roerende goederen waarderen in het kader van successieaangifte

In een recent artikel hadden we het reeds over de afhandeling van uw nalatenschap. In navolging hierop vertellen we u graag meer over de waardering van (on)roerende goederen in het kader van een successieaangifte. Onze experten maakten een overzicht.

(On)roerende goederen waarderen: wat moet u weten?

Onroerende goederen

Een foutieve waardering kan belangrijke financiële risico’s inhouden. Als de waarde te laag werd ingeschat spreken we van ‘tekortschatting’. Voor het verschil tussen de aangegeven waarde en de werkelijke waarde zal VLABEL een bijkomende erfbelasting opleggen met eventueel een belastingverhoging van 5% tot 20% van die bijkomende erfbelasting. Als het vastgestelde tekort minder dan 10% bedraagt van de aangegeven waarde is er geen belastingverhoging. Blijkt het tekort meer dan 10%, dan zal de belastingverhoging begrensd worden tot 10% mits de belastingplichtige spontaan binnen de 10 maanden na overlijden of binnen de 10 maanden na verkoop van het pand de waarde aangeeft.

Voor de waardering van een onroerend goed in de aangifte nalatenschap heeft de wettelijke erfgenaam of algemeen legataris drie mogelijkheden:

Eigen waardering

U kan zelf een waardering doen van het vastgoed of u hiervoor laten bijstaan door een makelaar, notaris of andere expert. Voor de Vlaamse belastingdienst is dit geen bindende schatting. Bij een te hoge waardering zullen de erfgenamen bijgevolg teveel erfbelasting betalen en bij een te lage kan de belastingdienst aanvullende rechten heffen op het verschil tussen de waarde die volgens haar correct is voor het betreffende goed en de aangegeven waarde.

Schatting door een erkende expert – schatter

Via de lijst van erkende expert-schatters op basis van art. 3.3.1.0.9/1 VCF selecteert u een schatter die mits het betalen van een vergoeding een verslag zal opstellen rekening houdend met een aantal formele regels en kwaliteitsvereisten. Dit verslag kan u vervolgens toevoegen bij de aangifte. De Vlaamse belastingdienst zal deze schatting aanvaarden mits de regels / kwaliteitseisen werden gerespecteerd. Voor de fiscus blijft de waardering bindend zelfs als er een latere verkoop met meerwaarde plaatsvindt. Bij het opmaken van deze schatting bent u niet gebonden aan het resultaat van deze schatting. U kan steeds nog een andere schatter uit de lijst aanstellen. De belastingdienst zal de schatting toepassing voor de waardering van het onroerend goed die bij de aangifte werd toegevoegd.

Aanvraag bindende schatting – ABS

Een kosteloze en bindende schatting kan sinds 1 april 2019 aangevraagd worden voor het einde van de aangiftetermijn bij de Vlaamse Belastingdienst. U kan de aangifte vervolgens indienen binnen de aangiftetermijn zonder verslag maar met vermelding ‘ABS’ bij de geraamde waarde van het betreffende onroerende goed. Nadien zal Vlabel het onroerend goed desgewenst bezoeken en via een schattingstool een waardering bepalen. Zowel Vlabel als de belastingplichtige zijn hiertoe gebonden. Na ontvangst van het aanslagbiljet rest er voor de belastingplichtige nog enkel de mogelijkheid om een bezwaarschrift met toevoeging van argumentatie in te dienen tegen de bindende schatting. Bij latere verkoop met meerwaarde loopt u geen enkel risico aangezien de Vlabel-schatting behouden blijft.

Roerende goederen

De waardering van de effectenportefeuille - Art. 858, BW.

Voor 1 september 2018 werd een schenking in aanmerking genomen volgens de staat ten tijde van de schenking en de waarde ten tijde van het overlijden van de schenker. De wet van 31 juli 2017 had een grote impact op de wijze waarop de inbreng moet gebeuren. Nu houdt men rekening met de schenkingen volgens hun staat en intrinsieke waarde op de dag van de schenking, weliswaar geïndexeerd vanaf de dag van schenking tot het ogenblik van overlijden. Het is de index van de consumptieprijzen die hiervoor gebruikt zal worden. Een nuance hierbij is dat moet nagezien worden op welk tijdstip de begiftigde het beschikkingsrecht had. Was dit het moment van overlijden, dan geldt de waarde op deze datum. Betreft het een datum voor overlijden dan houdt men rekening met de waarde op die dag en zal deze geïndexeerd worden tot de dag van het overlijden. Kan de begiftigde slechts na overlijden beschikken over de gelden zal de waarde van de lasten die nodig waren om te kunnen beschikken over de gift afgetrokken worden van de waarde op het moment van overlijden. Voor legaten fixeert men de waarde van het gelegateerde goed op de dag van het openvallen van de nalatenschap. Hier is het vooral belangrijk te weten dat een schenking in het burgerlijk recht anders gewaardeerd wordt dan in het fiscaal recht. De begiftigde kan belast worden op een heel andere waarde dan die welke men ontvangen heeft zowel in positieve als negatieve zin.

De wagen en de waardering ervan

Zolang de nummerplaat niet geschrapt is , zal er verkeersbelasting verschuldigd blijven. Het is raadzaam dat een erfgenaam snel een beslissing neemt omtrent de wagen.

De wagen inschrijven op de langstlevende echtgenote of wettelijke samenwonende partner of één van de kinderen:

Indien de nummerplaat opgemaakt is volgens de Europese standaard, kan je boven vermelden 'herinschrijven'. Het oude inschrijvingsbewijs dien je te overhandigen aan de 'Directie Inschrijvingen Voertuigen', samen met het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ voor de inschrijving op naam van de overnemer. Hierop dient eveneens de melding te komen dat het een overdracht ten gevolge van overlijden betreft en een stempel van de verzekeraar van het voertuig. Ook een uittreksel uit de huwelijksakte of bewijs van afstamming met de correcte verwantschap en een uittreksel van de overlijdensakte dient bij de documenten toegevoegd te worden.

De wagen verkopen:

Eens de wagen verkocht werd dient eveneens de nummerplaat geschrapt te worden teneinde de verkeersbelasting stop te zetten. Dit gebeurt via aflevering van de officiële nummerplaat bij een loket van de Directie Inschrijvingen Voertuigen : DIV of via een kantoor van BPost.

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met onze experten via onderstaand formulier.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.