Tax
28 mei 2024

Belangrijke btw-wijzigingen treden uitgesteld in werking vanaf 2025

door Siel Demeyer en Charlotte Steelandt

De wetgever had oorspronkelijk gepland om begin 2024 diverse belangrijke btw-wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen zijn echter uitgesteld en zullen nu pas vanaf 1 januari 2025 van kracht zijn, zoals vastgelegd in de wet van 12 maart 2023, uitgesteld via een Koninklijk Besluit. Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste wijzigingen.

Verlengde indieningstermijn voor kwartaalaangevers

Op heden is de deadline voor de indiening van de aangifte (en betaling van de btw-schuld) zowel voor maandaangevers als kwartaalaangevers de 20e van de maand volgend op het aangiftetijdvak. Valt deze dag op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot de eerst daaropvolgende werkdag.

Vanaf 1 januari 2025 wordt de indieningstermijn voor kwartaalaangevers met vijf dagen verlengd. Dit betekent dat kwartaalaangevers hun btw-aangifte uiterlijk op de 25e van de maand na het verstrijken van het kwartaal moeten indienen. Opgelet: de betalingstermijn blijft ongewijzigd op de 20e van dezelfde maand.

Voor maandaangevers blijft de indieningstermijn ongewijzigd op de 20e van de maand volgend op het aangiftetijdvak.

Teruggave van btw

Momenteel kunnen terugbetalingen van een tegoed via de periodieke aangifte worden aangevraagd. Dit geldt zowel voor het tegoed dat blijkt uit de ingediende aangifte zelf, als voor het tegoed dat nog openstaat op de btw rekening-courant.

Vanaf 2025 zal een verzoek via de periodieke aangifte alleen nog mogelijk zijn voor het tegoed dat blijkt uit de betreffende aangifte zelf. Bovendien moeten de periodieke btw-aangiftes van de voorbije 6 maanden tijdig zijn ingediend en moet dit tegoed minstens 50 euro bedragen.  

Tegoeden uit eerdere aangiften moeten teruggevraagd worden via een aparte procedure.

Concreet zal een nieuwe ‘provisierekening’ beschikbaar zijn via MyMinfin, waarbij belastingplichtigen kunnen kiezen om het bedrag op die rekening geheel, dan wel gedeeltelijk terug te vragen. Ook zal via MyMinfin gekozen kunnen worden om het geheel of een deel van deze rekening aan te wenden voor de betaling van openstaande administratieve schulden.

Maandelijkse teruggave

In de huidige situatie kan je als maand- of kwartaalaangever het btw-krediet 4 keer per jaar terugkrijgen. Voor maandaangevers bestaat de mogelijkheid om door middel van een vergunning een maandelijkse teruggave te genieten. Vanaf 2025 verdwijnt deze vergunning met als gevolg dat maandaangevers automatisch hun btw-tegoed maandelijks kunnen terugvragen, zonder aparte vergunning.

Vervangende aangifte

Btw-plichtigen die hun aangifteplicht niet nakomen, zullen naast de gebruikelijke boetes wegens laattijdige indiening van de btw-administratie ook een voorstel van vervangende aangifte ontvangen. Dit gebeurt drie maanden na het verstrijken van het aangiftetijdvak. Uit dit voorstel zal een verschuldigd btw-bedrag blijken dat gelijk is aan het hoogste verschuldigde bedrag uit de aangiften van de 12 maanden, voorafgaand aan het aangiftetijdvak. Na ontvangst van dit voorstel heeft de belastingplichtige één maand tijd om de aangifte alsnog in te dienen. Als dit niet gebeurt, dan wordt het voorstel een definitieve aangifte die enkel nog aangevochten kan worden via een administratief beroep, of een neer te leggen verzoekschrift bij de rechtbank.

Praktische en procedurele wijzigingen

Op vandaag is er wat btw betreft geen wettelijke termijn van toepassing (m.u.v. het algemene principe dat deze termijn ‘redelijk’ moet zijn) voor het antwoorden op een vraag om inlichtingen van de fiscus. Net zoals bij de directe belastingen zal vanaf 2025 voorzien worden in een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de derde werkdag na verzenddatum. Deze termijn kan worden verkort tot tien dagen indien de rechten van de Schatkist in het gedrang zouden komen of als het verzoek deel uitmaakt van een controle met betrekking tot een overschot aan btw-teruggave.

Een praktische wijziging is dat het vanaf 2025 mogelijk zal zijn om btw-schulden te betalen via domiciliëring.

Voor meer informatie of bij vragen, kan je contact opnemen met een van onze experts via het onderstaande contactformulier.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Siel Demeyer

Senior Advisor Tax siel.demeyer@vdl.be

Charlotte Steelandt

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.