/

/

taks op beursverrichtingen: tarieven

05 januari 2021

Taks op beursverrichtingen: tarieven

De pandemie met de hieraan gekoppelde lockdown én beursschommelingen, lokte heel wat beleggers naar buitenlandse tradingplatformen. Ze kochten en verkochten veelvuldig effecten op de beurs.  Om transactiekosten te vermijden wordt hiervoor veelal gebruik gemaakt van een buitenlands online tradingplatform.  De Belgische taks op beursverrichtingen (TOB) is de belasting die u dient te betalen als u in effecten handelt die door hun aard worden verhandeld op een secundaire markt voor financiële instrumenten.  Dit betreft onder andere aandelen, aandelen van beveks, trackers of ETF’s, obligaties en kasbons en rechten van deelneming van gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Uitgesloten zijn: opties, futures, swaps en CFD’s.  Het maakt hierbij niet uit of u winst of verlies hebt gemaakt.

Taks op beursverrichtingen: tarieven

De verrichtingen die overeenkomstig art. 120, W.DRT, aan de taks zijn onderworpen wanneer zij in België zijn aangegaan of uitgevoerd, zijn:

 • de afstand en de verwerving onder bezwarende titel van Belgische of buitenlandse roerende waarden;
 • de inkoop van eigen kapitalisatieaandelen door een beleggingsvennootschap

Sinds 1 januari 2017 worden transacties uitgevoerd door een natuurlijke persoon die zijn gewone verblijfplaats in België heeft, geacht in België te zijn aangegaan of uitgevoerd wanneer het order daartoe rechtstreeks of onrechtstreeks aan een in het buitenland gevestigde tussenpersoon wordt gegeven.

Indien de ordergever de belastingschuldige is van de TOB, dient hij zelf een aangifte in te dienen en de taks door te storten en dit uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd. Uiteraard tenzij hij kan bewijzen dat de taks reeds werd vereffend.  Dit bewijs kan hij leveren door het voorleggen van een borderel op zijn naam waarop de tussenpersoon van beroep, de aard van de verrichtingen, het bedrag of de waarde van de verrichtingen en de beurstaks vermeld staat. 

Sinds 1 juni 2020 dient de betaling te gebeuren op de nieuwe rekeningen van de FOD Financiën.  Elke belasting moet namelijk op een specifiek hiertoe aangewezen rekening worden betaald.

Er zijn 3 tarieven van de taks naargelang de aard van de effecten waarop de verrichting betrekking heeft en elk met hun maximum per transactie.  We onderscheiden het tarief:

 • 0,12%, met een maximum van € 1.300
 • 0,35%, met een maximum van € 1.600
 • 1,32%, met een maximum van € 4.000 

  De berekening hangt af van het type transactie en dient rekening te houden met de volgende parameters: 

  Bij aankoop: 

  Op uw aankoopbedrag, zonder rekening te houden met makelaarsloon of instapkosten. 

  Bij verkoop: 

  Op het verkoopbedrag, zonder rekening te houden met makelaarsloon of uitstapkosten. Indien u echter meerwaardebelasting dient te betalen bij de verkoop van het beleggingsfonds zal die belasting eerst afgetrokken worden van de verkoopwaarde. Pas nadien zal de beurstaks verrekend worden. 

  Een uitzondering hierop is de verkoop van beleggingsfondsen van het type bevek die dividenden kapitaliseren.  In dit geval betaalt u de taks van 1,32% enkel bij de verkoop. 

  Bij orders in vreemde valuta: 

  Aangezien de aangifte moet worden ingediend in euro en het doorgestort bedrag uitgedrukt moet worden in euro, dient de  omzetting van het bedrag gebaseerd te zijn op de wisselkoers voor deze valuta en dit op de dag van de verrichting. 

  Wanneer de taks niet wordt betaald binnen de voorziene termijn, zijn er nalatigheidsinteresten verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling had moeten gebeuren, tegen het tarief van 7%.  Bovendien wordt een boete verbeurd per week vertraging bij laattijdige aangifte of ook bij onjuistheden of weglatingen.

  Deel dit artikel

  Disclaimer
  Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.