/

/

sneller een vaste inrichting in frankrijk? gevolgen voor belgische ondernemingen!

06 november 2020

door Febe Louage en Stephanie Vanmarcke

Sneller een vaste inrichting in Frankrijk? Gevolgen voor Belgische ondernemingen!

Is uw Belgische onderneming volop bezig met het veroveren van de Franse markt? Dan kunnen de maatregelen van het BEPS-actieplan wel eens een impact hebben op de belastingen die u verschuldigd bent én op het al dan niet hebben van een vaste inrichting.

Sneller een vaste inrichting in Frankrijk? Gevolgen voor Belgische ondernemingen!

Multilateraal Instrument

In een internationale context bepalen dubbelbelastingverdragen welk land de winst van uw vennootschap mag belasten. Om belastingontwijking tegen te gaan, werden heel wat bestaande belastingverdragen aangepast, zonder dat deze werden heronderhandeld. Dat kon dankzij de implementatie van het Multilateraal Instrument (MLI).

Vaste inrichting

In een Belgisch-Franse context heeft de implementatie van het MLI onder andere tot gevolg dat het begrip ‘vaste inrichting’ wordt verruimd. Belgische bedrijven zullen daardoor sneller te maken hebben met een Franse vaste inrichting en omgekeerd. Bedrijven die een vaste inrichting hebben in een ander land, moeten een deel van de winst van de onderneming toewijzen aan de buitenlandse inrichting, waardoor een deel van die winst daar belast mag worden. Voor Belgische bedrijven die zakendoen in Frankrijk, kan de implementatie van het MLI dus tot gevolg hebben dat de onderneming opeens een vaste inrichting heeft in Frankrijk, terwijl dit vroeger niet het geval was.

Afhankelijk vertegenwoordiger

Vroeger was er pas sprake van een vaste inrichting als er een afhankelijk vertegenwoordiger aanwezig was die over de machtigingen beschikte om overeenkomsten af te sluiten namens de vennootschap en dit ook geregeld deed. Met de nieuwe definitie is er echter al sprake van een vaste inrichting wanneer een persoon gewoonlijk de voornaamste rol speelt in het sluiten van overeenkomsten, die stelselmatig zonder materiële wijzigingen door de onderneming worden gesloten.

Daarnaast heeft deze bepaling niet langer alleen betrekking op de overeenkomsten die gesloten zijn ‘in naam van de onderneming’, maar ook op:

  • overeenkomsten voor de eigendomsoverdracht of het gebruiksrecht van goederen die aan die onderneming toebehoren; en
  • overeenkomsten voor het verstrekken van diensten door die onderneming.

Heeft uw Belgische onderneming bijvoorbeeld een vertegenwoordiger in Frankrijk die bevoegd is om overeenkomsten te onderhandelen, denk maar aan prijs, garanties of leveringstermijn, waarbij de formele ondertekening van de overeenkomst in België gebeurt? Dan is er voortaan sprake van een vaste inrichting. 

Onafhankelijk vertegenwoordiger

Vóór de implementatie van het MLI kon een Belgische onderneming zakendoen in Frankrijk door de bemiddeling van een onafhankelijke vertegenwoordiger, zoals een makelaar of commissionair, zonder daarbij over een vaste inrichting te beschikken. Ook dit is veranderd onder de nieuwe bepaling. De definitie van een onafhankelijke vertegenwoordiger is immers verstrengd. Hij mag nu niet meer uitsluitend optreden voor een onderneming waarmee hij nauw verbonden is. 

Werkt uw Belgische vennootschap bijvoorbeeld samen met een commissionair in Frankrijk die goederen verkoopt in eigen naam maar voor rekening van de Belgische vennootschap? Dan kan er voortaan sprake zijn van een vaste inrichting.

Voor bedrijven die een boekjaar hebben dat gelijk loopt met het kalenderjaar, zal het MLI een impact hebben vanaf 1 januari 2021. Het is dus belangrijk om uw huidige situatie even te evalueren en om na te gaan welke impact de wijzigingen zullen hebben in uw specifieke situatie. 

Deel dit artikel

Febe Louage

Manager International febe.louage@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.