/

/

aanleg bijzondere liquidatiereserve toch mogelijk voor vennootschappen die uit de boot vielen?

07 maart 2017

door Dries Torreele en Julie Vantomme

Aanleg bijzondere liquidatiereserve toch mogelijk voor vennootschappen die uit de boot vielen?

Aanleg bijzonder liquidatiereserve toch mogelijk voor vennootschappen die uit de boot vielen

Bepaalde kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar waren wettelijk uitgesloten om in 2015 een bijzondere liquidatiereserve m.b.t. aanslagjaar 2012 aan te leggen. Aan de basis hiervan lag het gegeven dat het toepassingsgebied van de vastklikoperatie en dat van de gewone liquidatiereserve niet perfect in de tijd op elkaar aansloten. Het Grondwettelijk Hof heeft echter vorige maand geoordeeld dat dergelijke benadeelde vennootschappen eveneens de mogelijkheid moeten krijgen om een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen.

Toepassingsgebied overgangsregelingen niet volledig op elkaar afgestemd


In het kader van de verhoging van de roerende voorheffing heeft de wetgever een tijdelijk overgangsregime ingevoerd waarmee belastingplichtigen tot 1 oktober 2014 nog belaste reserves konden uitkeren aan 10%. Dit is de zogenaamde 'vastklikoperatie' die ook wel 'interne vereffening' wordt genoemd. Hieraan werd de voorwaarde gekoppeld dat de reserves onmiddellijk terug in het kapitaal moesten worden 'vastgeklikt'. Bovendien kon dit overgangsregime enkel worden toegepast op de belaste reserves die ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering waren goedgekeurd. In de praktijk betekende dit veelal dat de reserves m.b.t. aanslagjaar 2013 niet in aanmerking kwamen voor de vastklikoperatie.

Met ingang van het aanslagjaar 2015 werd de nieuwe regeling van de liquidatiereserves ingevoerd. Om ook een oplossing te kunnen bieden voor de belaste reserves m.b.t. de aanslagjaren 2013 en 2014 werd vervolgens de bijzondere liquidatiereserve in het leven geroepen.

De diverse overgangsmaatregelen sloten echter niet volledig op elkaar aan. Hierdoor bleven bepaalde kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar nog steeds in de kou staan. Meer specifiek konden deze vennootschappen met de reserves verbonden aan het aanslagjaar 2012 geen gebruik maken van de vastklikoperatie, noch van de bijzondere liquidatiereserve.

Voorbeeld


Stel: een kleine vennootschap heeft een boekjaar dat afsluit op 30 december. Op 31 maart 2013 was de jaarrekening m.b.t. het boekjaar dat afsluit op 30/12/2012 (i.e. aanslagjaar 2012) nog niet goedgekeurd. Om die reden vielen de reserves m.b.t. het aanslagjaar 2012 buiten het toepassingsgebied van de vastklikoperatie. Met deze reserves kon de vennootschap ook geen bijzondere liquidatiereserve aanleggen, aangezien dit laatste enkel mogelijk was voor de aanslagjaren 2013 en 2014.

Vernietiging door het Grondwettelijk Hof


Bovenstaande problematiek stond centraal in het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 februari 2017. Het Hof heeft toen geoordeeld dat de benadeelde vennootschappen de toelating moeten krijgen om toch een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen met de winsten die uit de boot vielen. Het heeft daarom het huidige wetsartikel van de bijzondere liquidatiereserve gedeeltelijk vernietigd. Op basis van deze vernietiging kunnen vennootschappen toch een bijzondere liquidatiereserve aanleggen met de belaste reserves verbonden aan het aanslagjaar 2012. Het is aan de belastingplichtige om aan te tonen dat de belaste reserves van dat aanslagjaar, gelet op de datum van de algemene vergadering, niet in aanmerking kwamen voor de regeling van de interne vereffening.

Mogelijke actiepunten?


Naar aanleiding van dit vernietigingsarrest kan er binnen de zes maanden vanaf de bekendmaking van het arrest bezwaar worden ingediend tegen de aanslag die voor het aanslagjaar 2012 gevestigd werd.

Heeft u omwille van de datum van uw boekjaar niet kunnen deelnemen aan de vastklikoperatie, noch aan de bijzondere liquidatiereserve? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax
dries.torreele@vdl.be

Julie Vantomme

Senior Advisor Tax
julie.vantomme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.