/

/

afschaffing voorschotten btw-kwartaalaangevers

28 februari 2017

door Dries Torreele

Afschaffing voorschotten btw-kwartaalaangevers

Afschaffing voorschotten btw-kwartaalaangevers
Enkele maanden geleden had de minister van Financiën al de afschaffing van de kwartaalvoorschotten aangekondigd voor btw-belastingplichtigen die kwartaalaangiften indienen. Met ingang van 1 april 2017 is deze afschaffing nu een feit.

Afschaffing tussentijdse betalingen...


Vanaf het tweede kwartaal van 2017 moet een kwartaalaangever de totaal verschuldigde btw, zoals die uit de kwartaalaangifte blijkt, uiterlijk op de twintigste van de maand van de indieningsdatum van de aangifte betalen. Dit betekent dus dat de btw uiterlijk op de twintigste van de maand volgend op het kwartaal betaald moet worden. Er zijn geen tussentijdse betalingen meer verschuldigd.

... maar wel een decembervoorschot


Net zoals de maandaangever is de kwartaalaangever voortaan verplicht om een decembervoorschot te storten. Dit is een voorschot op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van het betreffende kalenderjaar.

Het bedrag van het voorschot stemt overeen met de verschuldigde btw op de handelingen verricht tijdens de periode van 1 oktober t.e.m. 20 december van het betrokken kalenderjaar. Het bedrag van de berekende btw moet dan worden opgenomen in rooster 91 van de btw-aangifte. Bovendien moet er een bijlage bij de aangifte worden gevoegd waarin de verschillende elementen opgenomen zijn waaruit het bedrag van het voorschot is samengesteld.

Als de belastingplichtige deze formaliteiten wil vermijden, kan hij opteren om een bedrag te storten gelijk aan de verschuldigde btw over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.

Het voorschot moet uiterlijk op 24 december overgemaakt worden aan de Administratie. Bij de betaling van het voorschot mag rekening gehouden worden met het eventueel bestaande creditsaldo op de rekening-courant.

Wenst u hieromtrent meer informatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.