/

/

binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

23 januari 2017

door Mireille Degezelle

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Wat en door wie?


De aangifte van nalatenschap moet bij een overlijden steeds door alle erfgenamen afzonderlijk of gezamenlijk worden ingediend en bestaat uit een lijst van alle goederen die geërfd worden (zowel activa als passiva). Op basis van deze aangifte worden de verschuldigde erfbelastingen berekend door de Vlaamse Belastingdienst (hierna: VLABEL).

Termijn?


De aangifte moet binnen de vier maanden na het overlijden aan VLABEL bezorgd worden indien het overlijden plaatsvond in België. Indien het overlijden plaatsvond in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER), bedraagt de termijn vijf maanden. Bij een overlijden buiten de EER bedraagt de termijn zes maanden.

Indien een uitstel wordt gevraagd van twee maanden, wordt dit steeds toegekend. Als u langer uitstel wenst, zal u dit in de aanvraag moeten motiveren en kan dit worden geweigerd. Een uitstel leidt echter altijd tot een belastingverhoging tenzij men bij het uitstelverzoek van twee maanden kan motiveren dat het om een complex dossier gaat (vb. (on)roerende goederen gelegen in het buitenland, onvindbare erfgenamen, ...).

Waardering activa en passiva?


De erfgenamen moeten in de aangifte ook een opgave doen van hoeveel de geërfde goederen waard zijn. De waardebepaling dient doordacht en correct te zijn. Een onderschatting kan vanaf nu namelijk tot gevolg hebben dat er een boete zal worden opgelegd, een overschatting kan dan weer resulteren in een (onterechte) hogere erfbelasting.

Voor de schatting van onroerende goederen, kan een beroep worden gedaan op een landmeter-expert die het kwaliteitscharter van VLABEL heeft ondertekend. VLABEL aanvaardt deze schatting. Voor bepaalde passiva kan men kiezen voor een forfait, die elk jaar wordt geïndexeerd.

Iets vergeten?


Een vergetelheid in de aangifte kan zonder problemen worden rechtgezet door middel van een aanvullende aangifte binnen de termijn waarin de initiële aangifte diende te gebeuren. Aanvullingen gedaan buiten de initiële termijn, worden onderworpen aan een belastingverhoging.

Betaling


Nadat VLABEL de aangifte heeft gecontroleerd, ontvangt u een aanslagbiljet, waarna u twee maand de tijd hebt om te betalen. Bij laattijdige betaling wordt er nalatigheidsintrest van 7% gerekend. Er kan evenwel gevraagd worden om een afbetalingsplan.

Hoe?


Momenteel kan men het modelformulier voor de aangifte van de nalatenschap downloaden op de website van VLABEL (in Word- en pdf-versie). Dit modelformulier moet vervolgens manueel of in Word aangevuld, ondertekend en toegezonden worden naar VLABEL. Bij dit modelformulier kan een FAQ-document geraadpleegd worden.

Weldra ook online aangifte mogelijk


De Vlaamse minister van Begroting Bart Tommelein heeft zich voorgenomen om in 2017 de aangifte van nalatenschap eenvoudiger te maken. De modelformulieren zouden vervangen worden door een volledig elektronisch formulier zodat de aangiftes online kunnen worden ingevuld. Overbodige invulvelden in het formulier zullen worden weggelaten en het zou mogelijk worden om extra documenten toe te voegen of om een uitstel van aangiftetermijn te verzoeken. Het zou de bedoeling zijn om vervolgens, op termijn, een interactieve module 'aangifte erfbelasting' operationeel te maken, waarbij de erfgenamen bij de invulling ondersteund zullen worden door een FAQ en een chatfunctie waarmee men rechtstreeks in contact kan komen met de dienst 1700 van Vlaanderen.

Hebt u bijstand nodig bij het vervullen van deze formaliteiten, dan kunt u steeds terecht bij één van onze specialisten.

Deel dit artikel

Mireille Degezelle

Senior Advisor Legal mireille.degezelle@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.