/

/

tijdelijk verhoogde gewone investeringsaftrek van 25% niet meer mogelijk in 2023

Innovatie
21 november 2022

door Michaël Lagrou

Tijdelijk verhoogde gewone investeringsaftrek van 25% niet meer mogelijk in 2023

Het einde van het jaar is in zicht. En daarmee ook het einde van de tijdelijk verhoogde gewone investeringsaftrek ten bedrage van 25%. Nu investeren is dus de boodschap! Hieronder leggen we u uit waarom.

Tijdelijk verhoogde gewone investeringsaftrek van 25% niet meer mogelijk in 2023

Tijdelijke verhoging als mogelijk antwoord op economische crisis

Voor de uitbraak van het coronavirus bedroeg het tarief van de gewone investeringsaftrek 8%. Naast een gezondheidscrisis bracht het virus ook een financiële en economische crisis met zich teweeg. Om een antwoord te bieden op de financiële en economische crisis werden tal van tijdelijke maatregelen geïntroduceerd. Eén van die maatregelen vertaalde zich in een verhoging van het tarief aan gewone investeringsaftrek van 8% naar 25%. Dit uiteraard om ondernemingen aan te moedigen te blijven investeren in de economie.

Deze tijdelijke maatregel zorgt/zorgde ervoor dat het tarief van de gewone investeringsaftrek werd verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen gemaakt door zelfstandigen of ‘kleine’ vennootschappen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Daarnaast kon de gewone investeringsaftrek voor investeringen tot 31 december 2021, die bij gebrek aan voldoende belastbare winst niet benut kon worden, overgedragen worden naar twee volgende belastbare tijdperken (2022 en 2023). Normaal gezien is zo’n overdracht slechts één jaar mogelijk.

Voorwaarden toepassing investeringsaftrek

Om überhaupt in aanmerking te kunnen komen van de gewone (tijdelijk verhoogde) investeringsaftrek moeten er cumulatief enkele voorwaarden vervuld worden. Dat wil zeggen dat de investeringen dienen gedaan te worden:

  • door natuurlijke personen die winsten of baten behalen of ‘kleine’ vennootschappen (op grond van artikel 1:24, §1-6 WVV);
  • in materiële of immateriële vaste activa die men kan afschrijven over een periode van minstens drie jaar;
  • die in België werkelijk en uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid dienen;
  • en die tijdens het belastbaar tijdperk in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht. Dat betekent dat ze ofwel tijdens dat tijdperk werkelijk in het bezit van de onderneming zijn gekomen, ofwel dat de belastingplichtige er tijdens dat tijdperk juridisch eigenaar van is geworden via een voltrokken koop met onmiddellijke eigendomsoverdracht, ook al zijn ze nog niet geleverd en/of betaald.

Aan de andere kant zijn er ook investeringen die per definitie worden uitgesloten van de toepassing van investeringsaftrek. Zo komt o.a. volgende investering zeker niet in aanmerking:

  • investeringen in activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik aan een derde over te dragen, maar niet als het gebruiksrecht overgedragen wordt aan een belastingplichtige die zelf de investeringsaftrek zou kunnen toepassen.

Tijdelijke verhoging tarief investeringsaftrek komt ten einde

Na 31 december 2022 geldt voor kwalificerende investeringen een gewone investeringsaftrek aan het basistarief van 8%. Dit betekent meteen ook dat een gewone (tijdelijk verhoogde) investeringsaftrek van 25% wel nog mogelijk is voor investeringen die plaatsvinden vóór 31 december 2022.

Enerzijds dient een investering economisch en cashflowmatig opportuun te zijn. Anderzijds dient de toepassing van de investeringsaftrek vanuit fiscaal oogpunt ook onder de loep te worden genomen. Er is een verschil in benadering als er enerzijds sprake is van een verlies van het boekjaar of anderzijds van een overgedragen fiscaal verlies. In het ene geval kan de investeringsaftrek in principe niet (of niet geheel) worden toegepast, in het andere geval kan dit mogelijks wel.

Ten slotte kan de toepassing van de gewone investeringsaftrek nooit samengaan met de aftrek voor risicokapitaal. Omdat het percentage aan aftrek voor risicokapitaal zodanig laag ligt voor aanslagjaar 2023, met name 0,443%, raden we aan de gewone (tijdelijk verhoogde) investeringsaftrek van 25% toe te passen over boekjaren eindigend op 31 december 2022.

Nu investeren is de boodschap

Als een investering vanuit economisch en fiscaal oogpunt opportuun lijkt, raden wij aan om te investeren voor 31 december 2022. Zo kunt u nog aanspraak maken op de gewone investeringsaftrek ten bedrage van 25%. 

Vragen hierover? Contacteer dan één van onze experten!