/

/

vergeet uw inhoudingsplicht niet bij sociale en fiscale schulden

Tax & Legal
02 november 2022

door Sander De Landtsheer

Vergeet uw inhoudingsplicht niet bij sociale en fiscale schulden

In bepaalde sectoren bestaat er een wettelijke inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en/of fiscale schulden. In de praktijk merken we echter dat deze wettelijke inhoudingsplicht vaak niet wordt nagekomen. De controle op de inhoudingsplicht wordt meestal geminimaliseerd tot slechts een formaliteit. Om het geheugen op te frissen leggen we graag deze wettelijke verplichting nogmaals voor u uit. Want als u deze inhouding niet naleeft, dan kan dat leiden tot aanzienlijke sancties.

Vergeet uw inhoudingsplicht niet bij sociale en fiscale schulden

Verplichting tot inhouding

Concreet houdt dit in dat als de uitvoerende onderneming schulden heeft ten opzichte van de FOD Financiën en/of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de opdrachtgever of de (onder)aannemer een vooraf bepaald aandeel van het ontvangen factuurbedrag dient in te houden, om vervolgens aan de hiervoor vermelde overheidsinstanties door te storten. De onderneming die de werken laat uitvoeren moet nagaan of deze leverancier op dat ogenblik al dan niet sociale en/of fiscale schulden heeft, vooraleer met de leverancier in zee te gaan of de ontvangen factuur te betalen.

Bedrag van de inhouding

Ten aanzien van de RSZ dient er een vast percentage van 35% op het factuurbedrag, exclusief btw, ingehouden te worden. De FOD Financiën heeft de inhouding bepaald op 15%. In beide gevallen is er de mogelijkheid, als het bedrag van de factuur hoger ligt dan of gelijk is aan 7.143,00 euro, voor de betrokken opdrachtgever of (onder)aannemer een attest te verkrijgen waarin verduidelijkt wordt wat het bedrag van de schulden is. In dat geval kan de inhouding dan gelimiteerd worden tot het bedrag van de schulden die bestaan op het ogenblik van de betaling van de factuur.

Sectoren

De inhoudingsplicht is van toepassing in volgende sectoren:

  • Werken in onroerende staat (met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw)
  • Uitvoering van bepaalde werken binnen de vleessector
  • Bepaalde activiteiten binnen de bewakingssector
  • De levering van stortklaar beton

Sancties?

Indien de inhoudingsplicht niet wordt nagekomen zal de opdrachtgever of (onder)aannemer hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale en sociale schulden van de dienstverrichter. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de totale prijs van het uitgevoerde werk, exclusief de belasting op de toegevoegde waarde. Bovenop deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan er ook nog een bijslag worden geheven ter hoogte van het bedrag dat normaliter ingehouden had moeten worden.

Verificatie inhoudingsplicht

Bent u verplicht in te houden of niet? Dat komt u te weten door de schuldenstatus van de desbetreffende dienstverrichter na te gaan op www.checkinhoudingsplicht.be We raden dus zeker aan om deze website te consulteren om de hierboven vermelde sancties te vermijden. 

Vragen over de inhoudingsplicht? Contacteer dan één van onze experten.

Deel dit artikel

Sander De Landtsheer

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.