HR Oplossingen
19 augustus 2023

Wat met je resterende vakantiedagen op het einde van het jaar?

door Marie-Laure Dekeyzer

De kalender telt nog enkele weken tot het einde van het jaar. Het kan best zijn dat je werknemers nog vakantiedagen over hebben. Maar wat is het lot van deze laatste dagen? Moeten deze worden opgenomen, overgedragen of uitbetaald worden door de werkgever?

In principe hebben zowel arbeiders als bedienden 4 weken wettelijke vakantie per kalenderjaar. Daarbovenop hebben zij vaak nog recht op andere vormen van vakantiedagen. Het kan hierbij gaan om dagen arbeidsduurvermindering (ADV-dagen), dagen anciënniteitsverlof of dagen extralegaal verlof dat op sectorniveau of ondernemingsniveau wordt toegekend. Elk van deze dagen komt met zijn eigen regeling.

Wettelijke vakantie

Wettelijke vakantiedagen overdragen of laten uitbetalen is conform de vakantiewetgeving niet toegestaan. Dit betekent dan ook dat de werknemer zijn niet-opgenomen vakantiedagen kwijt is. De enige uitzondering op de regel is er voor werknemers bij wie het onmogelijk is om hun verlofdagen voor het einde van het jaar op te nemen.

Voor arbeiders is deze regeling anders: zij ontvangen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en dit vakantiegeld blijft verworven, ook als ze niet al hun vakantiedagen opnemen (overmacht (niet gerelateerd aan corona), langdurige ziekte of zwangerschapsverlof).

Extra legale vakantiedagen

De situatie is anders voor extralegale vakantiedagen en anciënniteitsdagen (op ondernemingsniveau). De wetgeving voorziet niet in een wettelijk kader voor extralegale vakantiedagen. Als werkgever beslis je dus zelf de spelregels. Bijgevolg kan je vastleggen dat bovenwettelijke vakantiedagen overgedragen kunnen worden naar het volgende kalenderjaar. Deze regels worden best in het arbeidsreglement vastgelegd. Als er geen enkele regel is opgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement, dan wordt de toekenning van deze dagen geregeld door het gebruik in de onderneming.

Risico op sancties

Als werkgever ben je verplicht om ervoor te zorgen dat jouw werknemers hun vakantie opnemen. Het niet nakomen van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met administratieve én zelfs strafrechtelijke geldboetes. In de praktijk dien je er als werkgever voor te zorgen dat je werknemers voldoende geïnformeerd zijn over het feit dat ze tijdig hun openstaande vakantiedagen dienen op te nemen. Als je werknemer, ondanks jouw waarschuwingen, toch beslist om niet al zijn dagen op te nemen, dan loop je geen risico op sancties. 

Je doet er als werkgever dus goed aan om je werknemers tijdig en schriftelijk in te lichten over hun openstaand verlofsaldo. Vraag hen om hun verlof tijdig in te plannen voor het einde van het jaar. Op deze manier zorg je ervoor dat je een bewijs kan voorleggen mocht er eventuele controle zijn. 

Hoe kan je het saldo van de resterende vakantiedagen raadplegen? De werkgevers die gebruik maken van ons Payroll-portaal kunnen de verloftellers van alle medewerkers raadplegen via de tegel 'Overzichten'. Je kan dit overzicht ook downloaden in een Excel-document via de tegel 'Rapporten' (document 'Jaarlijks verlofoverzicht'). Werkgevers die geen toegang hebben tot het Payroll-portaal, kunnen het overzicht aanvragen bij hun payroll-adviseur of via payroll@vdl.be.

Deel dit artikel

Marie-Laure Dekeyzer

Team Manager Payroll Marie-Laure.Dekeyzer@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.