/

/

aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2022 gepubliceerd

Tax
08 april 2022

door Julie Vantomme en Els Van Eenhooge

Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2022 gepubliceerd

Op 28 maart 2022 werd het nieuwe aangifteformulier inzake personenbelasting voor aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. We zien opnieuw een stijging van het aantal codes. Meer specifiek werden er 34 codes geschrapt, maar werden er tegelijk 44 nieuwe codes in het leven geroepen. De meeste nieuwe codes houden verband met de genomen COVID-19-maatregelen. Hieronder geven we een overzicht van enkele nieuwe codes die in het oog springen

Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2022  gepubliceerd

Het vak van de persoonlijke gegevens en de gezinslasten werd aangepast om rekening te houden met enkele verstrengingen op het vlak van de toeslagen van de belastingvrije som. Zo wordt de toeslag voor ascendenten en zijverwanten ten laste van 65 jaar of ouder vanaf aanslagjaar 2022 enkel nog toegekend indien deze persoon ‘zorgbehoevend’ is.

Inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen worden voortaan op dezelfde manier belast als inkomsten van onroerende goederen gelegen in België. In dat kader is er vorig jaar een bevraging gebeurd via een aparte aangifte, om het kadastraal inkomen van de buitenlandse onroerende goederen te kunnen vaststellen.

De aangifte van aanslagjaar 2022 maakt ook melding van de fiscale vrijstelling die vorig jaar ingevoerd werd voor bijkomende vrijwillige overuren (zoals de zogenaamde ‘relance-uren’). Hierbij aansluitend kunnen we ook wijzen op de tijdelijke verhoging van het aantal overuren die recht geven op een overwerktoeslag, van 130 overuren naar 180 overuren, mits deze gepresteerd werden tijdens de tweede helft van 2021.

Een andere coronamaatregel die in het nieuwe aangifteformulier opgenomen is, houdt verband met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De eenmalige (bruto)premie van 598,81 euro voor zelfstandigen die “minstens zes maandelijkse financiële uitkeringen” in het kader van een overbruggingsrecht genoten hebben tussen 1 oktober 2020 t.e.m. 30 april 2021 wordt afzonderlijk belast aan 16,5% (tenzij globalisatie voordeliger zou zijn).

We noteren ook een uitbreiding m.b.t. de vrijstelling van bepaalde buitenlandse inkomsten. Voor inkomsten uit een verdragsland die normaal gezien afzonderlijk belastbaar zouden zijn in België maar omwille van het verdrag vrijgesteld worden, is er voortaan voorzien in een specifiek ‘nultarief’. Als gevolg hiervan zal de vrijstelling voor deze categorie van inkomsten gebeuren zonder progressievoorbehoud.

Belastingsverminderingen

Ook het vak van de belastingverminderingen heeft heel wat wijzigingen ondergaan:

  • De ‘COVID-19 tax shelter’ kan ook genoten worden voor bepaalde betalingen gedaan in 2021.
  • De blikvanger is ongetwijfeld de nieuwe belastingvermindering voor uitgaven m.b.t. de installatie van een vast laadstation voor elektrische wagens, in of bij de woning. De uitgaven die gedaan zijn tussen 1 september 2021 t.e.m. 31 augustus 2024 komen in aanmerking. Het maximumbedrag van de uitgaven die recht geven op deze belastingvermindering bedraagt 1.500 euro per laadstation en per belastingplichtige. De belastingvermindering die kan genoten worden, bedraagt 45% voor de uitgaven die betaald zijn vanaf 1 september 2021 t.e.m. eind 2022. Daarna wordt de belastingvermindering stapsgewijs verlaagd. Merk ook op dat de belastingvermindering slechts kan worden aangevraagd voor één belastbaar tijdperk.
  • Ook nieuw is de belastingvermindering voor de verhuurder die zijn huurgelden heeft kwijtgescholden ter waarde van minstens 40% omdat zijn huurder zijn onderneming heeft moeten sluiten n.a.v. de Covid-19 maatregelen.

Belastingskredieten

Daarnaast werden er ook aanpassingen doorgevoerd m.b.t. de belastingkredieten:

  • Het eenmalige belastingkrediet van de Vlaamse Winwinlening bedraagt 40% (i.p.v. 30%) voor de leningen die werden afgesloten in 2021.
  • Onder het nieuwe systeem van de Vriendenaandelen kan u in het Vlaams Gewest recht hebben op een belastingkrediet gedurende maximaal 5 jaar.
  • In het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan er een fiscaal voordeel behaald worden via de Coup de Pouce-lening of de Proxilening

Wil u graag weten of u in aanmerking kan komen voor een bijkomende belastingvermindering of belastingkrediet? Of wenst u graag bijstand bij het invullen van uw belastingaangifte? Neem dan zeker contact op met één van onze experten via onderstaand formulier.

Deel dit artikel

Julie Vantomme

Certified Tax Advisor julie.vantomme@vdl.be

Els Van Eenhooge

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.