/

/

subsidie voor investeringen in groene warmte en restwarmte. komt u in aanmerking?

Subsidies
25 februari 2021

Subsidie voor investeringen in groene warmte en restwarmte. Komt u in aanmerking?

Binnen het kader van de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, besteedt men vaak veel aandacht aan groene stroom. Denk maar aan alle promotie rond windmolens en zonnepanelen. Daarentegen wordt er veel minder aandacht geschonken aan de vergroening van ons warmtenet. Verwarmen zonder fossiele brandstoffen zal daarnaast noodzakelijk worden om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Subsidie voor investeringen in groene warmte en restwarmte. Komt u in aanmerking?

Vanuit de Vlaamse overheid beseft men deze noodzaak ook. Ze wil bedrijven stimuleren om hierin te investeren. Jaarlijks schrijft het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) daarom een subsidie uit voor bedrijven die willen investeren in installaties die groene warmte opwekken of restwarmte recupereren en herbenutten binnen de onderneming.

Welke installaties komen in aanmerking?

Groene warmte

De  subsidie kan aangevraagd worden indien u investeert in nieuwe groene verwarmingsinstallaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth. De installaties moeten hun warmte halen uit:

  • Biomassa;

  • Grootschalige zonneboilers;

  • Grootschalige warmtepompen;

  • Boorgat-energie-opslag;

  • Koude-warmteopslag.

Ook investeringen in een aangesloten stadsverwarming of -koeling die gevoed worden door minstens 50% hernieuwbare energiebronnen en/of restwarmte komen in aanmerking.

Restwarmte en warmtenetten

Hiervoor kan u een subsidie aanvragen voor investeringen in:

  • Installaties die proceswarmte herbenutten tot het invullen van de energiebehoefte van een ander proces;

  • Installaties voor het op temperatuur houden van opgeslagen stoffen en/of het verwarmen van de (kantoor)gebouwen;

  • Organic-Rankine-Cycle-installaties met een elektrisch vermogen van minstens 300 kW;

  • Energie-efficiënte warmtenetten, waarvan minstens 50% warmte uit hernieuwbare energiebronnen en/of restwarmte gehaald wordt.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de installaties waarin geïnvesteerd wordt, ofwel volledig nieuw zijn, ofwel verouderd zijn en sterk vernieuwd moeten worden.

Voorwaarden

Enkel bedrijven die investeren in vestigingen gelegen in het Vlaamse gewest komen in aanmerking. De  installaties waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mogen niet in aanmerking komen voor (1) groenestroom- of warmte-krachtcertificaten en (2) andere ecologische subsidies (Ecologiepremie+ of Strategische Ecologiesteun). Dit kunnen onze subsidieadviseurs uiteraard voor u uitzoeken. Ten slotte mag de interne opbrengstvoet (IRR) niet groter zijn dan 15%.

Subsidiebedrag

Het steunpercentage per investeringsproject wordt berekend op de meerkost van de installatie ten opzichte van een referentie-installatie, en varieert volgens de grootte van uw onderneming:

Groene warmte

Restwarmte & warmtenetten

Kleine ondernemingen

65%

50%

Middelgrote ondernemingen

55%

40%

Grote ondernemingen

45%

30%

Andere aanvragers

65%

50%

Maximum totaal

1.000.000 EUR

2.000.000 EUR

Aanvragen kan tot en met 12 maart 2021. Onze subsidiespecialisten helpen u graag bij het indienen van uw project!