/

/

advies raad van state staat implementatie taks op de effectenrekeningen 2.0 niet in de weg. quid grondwettelijk hof?

Tax & Legal
05 februari 2021

door Michaël Lagrou en Bert Vandorpe

Advies Raad van State staat implementatie taks op de effectenrekeningen 2.0 niet in de weg. Quid Grondwettelijk Hof?

De Raad van State publiceerde begin december zijn advies omtrent de nieuwe taks op effectenrekeningen, en deze wil Regering De Croo zo snel mogelijk implementeren. Dit advies van de Raad van State lijkt de implementatie van de taks duidelijk niet in de weg te staan. Deze “gefinetunede” belasting, waarvan de voorloper door het Grondwettelijk Hof in 2019 werd vernietigd, wordt ingevoerd onder het mom van een solidariteitsbijdrage ter financiering van de zorg tijdens de coronacrisis. De invoering van deze bijdrage is echter een zoveelste poging die ondernomen wordt om in België een vermogensbelasting in te voeren.

Advies Raad van State staat implementatie taks op de effectenrekeningen 2.0 niet in de weg.  Quid Grondwettelijk Hof?

Wat wordt belast?

Het toepassingsgebied van deze “nieuwe” belasting is duidelijk: iedere effectenrekening waarvan de gemiddelde waarde, gemeten op vier referentieperioden, hoger is dan 1.000.000,00 EUR is onderworpen aan een belasting van 0,15%. Waar de eerste taks op effectenrekeningen enkel rekening hield met een beperkt aantal financiële instrumenten om de overschrijding van het drempelbedrag te bepalen, worden nu (quasi) alle financiële instrumenten in aanmerking genomen om te bepalen of de gemiddelde waarde van de effectenrekening hoger is dan 1.000.000,00 EUR.

Deze taks op de effectenrekeningen treft elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een effectenrekening aanhoudt, zij het nu in België of het buitenland. Daarnaast dient ook iedere effectenrekening in België aangehouden door een buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon te worden onderworpen aan bovenstaande test.

Uitgebreide antimisbruikbepaling

Omdat de regering wil tegengaan dat iedere effectenrekening verlaagd wordt tot onder het bedrag van 1.000.000,00 EUR, werd een antimisbruikbepaling ingevoerd. Deze antimisbruikbepaling stelt o.a. dat iedere splitsing van een effectenrekening, om onder de drempelwaarde van 1.000.000,00 EUR te blijven, vanaf 30/10/2020 als niet tegenwerpelijk kan worden beschouwd. Er kan een uitzondering gemaakt worden in het geval de verlaging van de effectenrekening door “economische motieven” werd ingegeven.

Advies van de Raad van State is slechts een kleine hindernis

Laat deze drempelwaarde nu net een punt zijn waar de Raad van State in zijn advies kritisch over is. Deze vindt immers dat het drempelbedrag van 1.000.000,00 EUR onvoldoende werd beargumenteerd en te veel neigt naar willekeur. Het is immers zo dat vier effectenrekeningen aangehouden door eenzelfde persoon met elk een gemiddelde waarde van 600.000,00 EUR niet onderworpen worden aan de taks op de effectenrekeningen.  Een persoon met één effectenrekening van een gemiddelde waarde 1.000.001,00 EUR dient daarentegen wel taks op de effectenrekeningen te betalen.

Daarnaast is de Raad van State in zijn advies inzake de antimisbruikbepaling zeer kritisch. Er wordt in het advies aangehaald dat voor een belasting die in den beginne slechts budgettair van aard zou moeten zijn, het frappant is dat de bewijslast inzake economische motieven wordt omgedraaid.

Quid Grondwettelijk Hof?

Of deze belasting zal standhouden bij het Grondwettelijk Hof, is moeilijk in te schatten. Het advies van de Raad van State is echter wel de ideale voedingsbodem voor een verzoek tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof.

Het staat sowieso wel buiten kijf dat het invoeren van dergelijke (vermomde) solidariteitsbijdrage terug heel wat stof doet opwaaien omtrent “eerlijke fiscaliteit”.

Wenst u meer te weten te komen over deze vernieuwde taks op effectenrekeningen, neem dan gerust contact op met een van onze experten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Michaël Lagrou

Senior Advisor Tax michael.lagrou@vdl.be

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.