/

/

wat met openstaande vakantiedagen nu het einde van het jaar in zicht is?

HR Oplossingen
02 december 2020

Wat met openstaande vakantiedagen nu het einde van het jaar in zicht is?

De kalender telt nog enkele weken tot de kerstvakantie en tot het einde van dit uitzonderlijk jaar. Het kan best zijn dat uw werknemers nog vakantiedagen over hebben, zeker als ze gedurende dit jaar tijdelijk werkloos zijn geweest door corona. Maar wat is het lot van deze laatste dagen? Moeten deze worden opgenomen, overgedragen of uitbetaald door de werkgever? We zochten het voor u uit.

Wat met openstaande vakantiedagen nu het einde van het jaar in zicht is?

In principe hebben zowel arbeiders als bedienden 4 weken wettelijke vakantie per kalenderjaar. Daarbovenop hebben zij vaak nog recht op andere vormen van vakantiedagen. Het kan hierbij gaan om dagen arbeidsduurvermindering (ADV-dagen), dagen anciënniteitsverlof of dagen extralegaal verlof dat op sectorniveau of ondernemingsniveau wordt toegekend. Elk van deze dagen komt met zijn eigen regeling.

Wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen overdragen of laten uitbetalen is conform de vakantiewetgeving niet toegestaan. Dit betekent dan ook dat de werknemer zijn niet-opgenomen vakantiedagen kwijt is. Enige uitzondering hierop geldt voor werknemers die in de onmogelijkheid zijn om hun verlofdagen voor 31 december 2020 op te nemen (overmacht niet gerelateerd aan corona, langdurige ziekte, zwangerschapsverlof). De COVID-19-crisis is echter geen toegelaten overmachtssituatie die de werknemers toelaat om hun wettelijke vakantie over te dragen naar 2021.

Voor arbeiders is deze regeling anders: zij ontvangen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en dit vakantiegeld blijft verworven, ook als ze niet al hun vakantiedagen opnemen.
Opgelet! Indien een werknemer in 2020 tijdelijk werkloos is geweest door overmacht, moet hij al zijn wettelijke vakantiedagen  opnemen vóór 31 december 2020. Deze regel ontlopen door wettelijke vakantiedagen uit te betalen heeft geen zin. Bij een controle door de RVA zal bij overdracht of uitbetaling van deze vakantiedagen de vergoedingen tijdelijke werkloosheid namelijk teruggevorderd worden.  Dit alles is ook van toepassing voor de zogenaamde ADV-dagen (dagen arbeidsduurvermindering) die zijn toegekend op basis van sectorale bepalingen.

Extra legale vakantiedagen

De situatie is anders voor extralegale vakantiedagen en anciënniteitsdagen (op ondernemingsniveau). De wetgeving voorziet niet in een wettelijk kader voor extralegale vakantiedagen. Als werkgever beslist u dus zelf de spelregels. Bijgevolg kan u vastleggen dat bovenwettelijke vakantiedagen overgedragen kunnen worden naar het volgende kalenderjaar. Deze regels worden best in het arbeidsreglement vastgelegd. Als er geen enkele regel is opgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement, dan wordt de toekenning van deze dagen geregeld door het gebruik in de onderneming.

Tot slot

Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers hun vakantie opnemen. Het niet nakomen van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met administratieve én zelfs strafrechtelijke geldboetes. In de praktijk dient u er als werkgever voor te zorgen dat uw werknemers voldoende geïnformeerd zijn over het feit dat ze tijdig hun openstaande vakantiedagen dienen op te nemen. Indien uw werknemer, ondanks uw waarschuwingen, toch beslist om niet al zijn dagen op te nemen, dan loopt u geen risico op sancties.