/

/

wijzigingen inzake schenken en erven ten gevolge van het vlaams regeerakkoord

Tax & Legal
08 oktober 2020

door Carolien Christiaens

Wijzigingen inzake schenken en erven ten gevolge van het Vlaams regeerakkoord

De Vlaamse regering had eerder in haar regeerakkoord al opvallende wijzigingen aangekondigd die een invloed zouden hebben op de successieplanning. Op 18 september 2020 werd het voorontwerp van decreet goedgekeurd door de Vlaamse regering, waardoor er groen licht werd gegeven aan de hieronder omschreven maatregelen. Opgelet, deze regelgeving geldt enkel voor het Vlaamse Gewest.

Wijzigingen inzake schenken en erven ten gevolge van het Vlaams regeerakkoord

1. Verlenging verdachte periode

Indien u er vandaag voor kiest om een geldsom of andere roerende goederen vrij van schenkbelasting te schenken (vb. via bankgift of voor een Nederlandse notaris tot 1 december 2020), is hieraan steeds een risico verbonden. Als de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt en deze schenking op dat moment nog niet werd geregistreerd, zijn de begunstigden van deze schenking geen schenkbelasting maar erfbelasting verschuldigd. Deze termijn zou verlengd worden van 3 jaar naar 4 jaar.

Voorlopig wordt naar 1 juli 2021 verwezen als cruciale datum. Men voorziet momenteel dat indien de schenking dateert van voor 1 juli 2021, de verdachte periode beperkt blijft tot 3 jaar. Voor schenkingen vanaf 1 juli 2021, zal de verdachte periode verlengd worden naar 4 jaar.

2. Geen fiscaal voordeel meer voor duolegaat

Een duolegaat wordt op heden meestal gebruikt door personen die geen partner en afstammelingen hebben in rechte lijn, waardoor hun erfgenamen steeds in de hoge tarieven zullen terechtkomen en veel erfbelasting zullen moeten betalen. De techniek van het duolegaat bestaat erin om een deel van uw vermogen na te laten aan een goed doel, op voorwaarde dat dit goed doel een som doorgeeft aan een vriend of ver familielid én zich ertoe verbindt om alle erfbelasting te betalen. Het goed doel zal bijgevolg op haar eigen deel 8,5% erfbelasting betalen, vermeerderd met de erfbelasting die normaal verschuldigd zou zijn door de erfgenaam (hoog tarief).

Indien niets meer wordt gewijzigd aan het decreet, zal deze techniek niet langer fiscaal voordelig zijn voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Er werd een nieuwe berekeningsformule uitgewerkt waardoor het goede doel meer erfbelasting zal moeten betalen en zij niets meer zal overhouden. Het gevolg hiervan is dat zij de erfenis zal verwerpen. Deze wijziging zal dus ook van belang zijn voor alle duolegaten die in het verleden in een testament werden opgenomen en waarvan de testator op heden nog in leven is.

Ter compensatie worden de tarieven van schenk- en erfbelasting aan goede doelen wel op 0% gebracht vanaf schenkingen of overlijdens vanaf 1 juli 2021.

3. Vriendenerfenis

In het decreet wordt tot slot ook de mogelijkheid voorzien om een bedrag van maximum 15.000,00 EUR na te laten aan een goede vriend of ver familielid aan een tarief van 3% in plaats van de huidige 25%. Dit kan met andere woorden een belastingbesparing opleveren van maximaal 3.300,00 EUR. Hieraan werd wel de voorwaarde gekoppeld dat dit legaat moet beschreven staan in een authentiek testament. Dit heeft tot gevolg dat uw testament notarieel moet verleden worden, waardoor u de extra kost die hiermee gepaard gaat mee in rekening moet nemen. Hier kan men de vraag stellen of dit in de praktijk veel uitwerking zal krijgen.

Deel dit artikel

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal carolien.christiaens@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.