/

/

het belang van de zorgvolmacht in tijden van corona

Tax & Legal
10 april 2020

Het belang van de zorgvolmacht in tijden van corona

Als gevolg van de huidige coronacrisis denken steeds meer mensen na over de manier waarop zij zich kunnen beschermen tegen de gevolgen van een mogelijke wilsonbekwaamheid. De zorgvolmacht of buitengerechtelijke volmacht biedt hier een oplossing. Dankzij deze volmacht kunt u namelijk autonoom bepaalde rechtshandelingen stellen met betrekking tot de bescherming en overdracht van het vermogen of de persoonlijke zorg in het geval dat u zelf ziek wordt.   

Het belang van de zorgvolmacht in tijden van corona

De voordelen van de zorgvolmacht

De zorgvolmacht is een vorm van buitengerechtelijke bescherming. Dat betekent dat een tussenkomst van de rechter niet is vereist en dat de lastgever samen met één of meerdere lasthebbers een overeenkomst kan afsluiten. De lasthebber of vertrouwenspersoon kan hierdoor goederen beheren of de persoonlijke zorg regelen in het geval de lastgever door ziekte of ongeval (tijdelijk) niet meer in staat is om dit zelf te doen. Hier zit een belangrijk verschil met de bankvolmacht, die in principe opnieuw ingetrokken kan worden door de bankier wanneer er tekenen van dementie zouden zijn.

Inwerkingtreding van de zorgvolmacht

De lastgever bepaalt in principe zelf de manier waarop de volmacht aanvangt. Een eerste mogelijkheid is het opmaken van een volmacht die reeds voor de wilsonbekwaamheid wordt uitgevoerd en met de uitdrukkelijke bepaling dat de volmacht blijft doorlopen nadat de lastgever wilsonbekwaam is geworden. Door het toevoegen van een opschortende voorwaarde van wilsbekwaamheid van de lastgever kan ook geopteerd worden om een bijzondere of algemene volmacht te voorzien vanaf het ogenblik dat de lastgever niet meer wilsbekwaam is. In beide gevallen zal de lastgever zelf nog steeds rechtshandelingen kunnen stellen zolang hij wilsbekwaam is.

In de praktijk is aan de hand van bepaalde clausules ook een combinatie mogelijk van een voortgezette volmacht voor een bepaald voorwerp en een uitgestelde volmacht voor de algemene goederen. De inwerkingtreding kan bovendien afhangen van een of meerdere medische getuigschriften of een verklaring van de huisarts. Op die manier kan een bescherming ingebouwd worden tegen mogelijk misbruik door de lasthebber(s).

De zorgvolmacht als planningstool

Om te kunnen schenken, een woning te verkopen of een contract af te sluiten, moet u steeds wilsbekwaam zijn. Via de zorgvolmacht kunnen heel wat van deze zaken uit handen gegeven worden. Alleen het opstellen van een testament is hier uitgesloten. Een testament is namelijk een persoonlijk document.

Bij het opstellen van de zorgvolmacht hebt u twee mogelijkheden. U kunt de volmacht beperken tot een duidelijk omschreven rechtshandeling, of u kunt een algemene volmacht opstellen waarbij het vermogen volledig beheerd zal worden. De volmachtgever kan bepalen dat de (rest)schenkingen enkel toegelaten zijn aan afstammelingen (kinderen en/of kleinkinderen) of dat ze allemaal op eenzelfde tijdstip eenzelfde bedrag krijgen. Op die manier kan de erfbelasting voor de erfgenamen gereduceerd worden en kan men genieten van de lagere schenkbelastingen voor roerende goederen (3% of 3,3%) of voor familiale ondernemingen (0%). Verder kan een zorgvolmacht ook nuttig zijn om nog een (geregistreerde) hand- of bankgift te doen, de begunstigde van een Tak 21 of Tak 23 te wijzigen of af te kopen.

In het geval van mogelijke belangenconflicten, zoals schenkingen aan de lasthebber zelf of alle transacties waarbij één of meer van de lasthebbers zelf partij is, moet u een lasthebber ad hoc aanstellen.

Hoewel een zorgvolmacht onderhands kan worden opgesteld, zal het in de meeste gevallen aangewezen zijn om een notariële volmacht op te laten maken. Een notariële volmacht is bovendien verplicht als de lasthebber rechtshandelingen moet stellen die een notariële akte vereisen, denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van het huwelijkscontract, het uitvoeren van een verkoop van een woning en opbrengsteigendom of een notariële schenking. 

Bij de opmaak van een zorgvolmacht kan het ook aangewezen zijn om ook het huwelijkscontract bij de hand te nemen en na te gaan of er een keuzebeding is. Afhankelijk van de redactie van dit keuzebeding laat het de langstlevende toe om op het moment van overlijden bepaalde zaken aan hem of haar toe te wijzen. Regelmatig staat er dat de langstlevende ‘geheel eigenmachtig’ zijn keuze mag uitoefenen. Dit kan echter een blokkerend effect hebben bij de uitoefening van zowel het huwelijkscontract als de zorgvolmacht. 

Hebt u vragen over de zorgvolmacht of hebt u hulp nodig bij het opmaken? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via corona@vdl.be.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.