/

/

orde der artsen stelt nieuwe deontologie voor. een (r)evolutie op het vlak van vennootschappen en associaties?

Medici
08 mei 2018

door Griet Pelgrims

Orde der Artsen stelt nieuwe deontologie voor. Een (r)evolutie op het vlak van vennootschappen en associaties?

Op 3 mei 2018 liet de Nationale Orde der Artsen een volledig nieuwe Code van medische deontologie op de wereld los. Deze nieuwe medische deontologie vervangt de vorige versie uit 1975. Opvallend is dat de tekst een stuk compacter is. Waar de vorige versie nog bestond uit 77 bladzijden tekst verdeeld over 182 artikelen, bestaat de nieuwe tekst uit slechts 45 artikelen ruim gespreid over 13 pagina’s. Wij voerden alvast een eerste analyse uit.

StockSnap_WRFW4R72Z8.jpg

Goed nieuws voor professionele adviseurs

Voor professionele adviseurs, zoals notarissen, accountants en juristen, lijkt de nieuwe deontologie goed nieuws. Er geldt dan ook geen deontologische plicht meer om alle contracten, samenwerkingsovereenkomsten en statuten die de uitoefening van geneeskunde betreffen, voorafgaandelijk voor te leggen aan de provinciale raad. Dit wordt bevestigt door nationaal voorzitter Benoît Dejemeppe. Het gevolg hiervan is dat adviseurs veel sneller op de bal kunnen spelen. Het laten viseren en goedkeuren en het verwerken van eventuele opmerkingen zorgde namelijk maar al te vaak voor een vertraging.

Statuten en samenwerkingen

Verder is het opmerkelijk dat er in de nieuwe deontologie geen regels zijn omtrent statuten en samenwerkingen. Hoewel het niet aan de provinciale raad is om zich uit te spreken over zuiver juridische of fiscale beperkingen, had zij in het verleden toch enkele bezwaren tegen bepaalde constructies en contracten. Die zouden namelijk strijdig zijn met de deontologische principes. In de vorige versie van de Medische Plichtenleer stonden dan ook zeven uitgebreide artikelen over wat wel en wat niet mogelijk was. Deze artikelen vormden een soort van checklist om te bepalen of de overeenkomst aan de regels voldeed. Deze regels stonden echter vaak haaks op wat in de huidige stand van zaken perfect legaal en fiscaal toegelaten was. Menig adviseur probeerde dan ook om via voorafgaande vragen en adviezen aan de Nationale Raad bepaalde constructies te regelen, vaak met een nul op het rekest

Deze checklist werd nu vervangen door artikel 12:

  • De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.
  • De arts vermijdt elke vorm van collusie.
  • De arts is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor zijn medisch handelen.
  • De arts zorgt ervoor dat zijn beroepsuitoefening en de organisatie van de professionele samenwerking stroken met de bepalingen van de medische deontologie. Hij legt die afspraken schriftelijk vast.


Het valt op dat dit artikel geen checklist van regeltjes en voorschriften meer is. Wil dit zeggen dat vanaf nu alles kan en mag in en met artsenvennootschappen? Enige terughoudendheid is toch nog aangewezen. Zo moet de professionele samenwerking nog steeds schriftelijk worden vastgelegd en moet die overeenkomen met de overige bepalingen van de medische deontologie. Voorbeelden hiervan zijn het respecteren van de vrije artsenkeuze, het verzekeren van de beroepsaansprakelijkheid en het verzekeren van de continuïteit van de zorg.

Daarnaast laat de Nationale Orde ook weten dat het werk nog niet af is. In de komende maanden zal de Orde aan de hand van bestaande adviezen, regels en praktijkvoorbeelden de nieuwe deontologische regels in detail uitwerken onder de vorm van een praktisch compendium. Wordt dit compendium op vlak van vennootschappen en associaties een copy-paste van de artikelen uit de vorige versie van de Medische deontologie? Of houdt de Nationale Orde rekening met de bestaande beslommeringen op vlak van fiscaliteit en btw, sociaal recht, juridische constructies, samenwerkingsmogelijkheden en investeringsopportuniteiten? Het compendium is beloofd voor najaar 2018. Ondertussen blijft het voor artsen en hun raadgevers aftasten wat kan en mag.

Conclusie

We juichen deze ommezwaai zeker toe. Vanuit praktisch oogpunt was het uiteraard beter geweest dat de nieuwe medische deontologie en het compendium gelijktijdig werden gelanceerd. Op die manier konden heel wat vragen vermeden worden. Het lijkt ons dan ook – vanuit het voorzichtigheidsprincipe – sterk aan te raden alle vennootschappen en samenwerkingsverbanden die in de komende maanden worden opgestart in lijn te houden met de vorige versie van de Medische deontologie. Wij hopen alvast dat starheid en te strikte regels plaatsmaken voor flexibiliteit & autonomie. Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Griet Pelgrims

Account Manager griet.pelgrims@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.